Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


B

Barnehager - maksimalpris

I barnehageforliket (Innst.S.nr 250 (2002-2003)) er det lagt til grunn at tidspunktet for innføring av trinn 2 i maksimalprisen må vurderes på nytt dersom målet om full behovsdekning ikke nås i 2005:

"Det innføres en maksimalgrense (trinn 2) for foreldrebetaling på 1 500 kroner (2002-kroner pris- og kostnadsjustert) pr. måned i barnehagene fra 1. august 2005, under forutsetning av at tilnærmet full behovsdekning nås i 2005. Hvis målet om tilnærmet full behovsdekning ikke nås i 2005, må tidspunktet for innføring av trinn 2 i maksimalprisen vurderes på nytt (…)"

Kommunene har rapportert at det totalt står om lag 23 250 barn på venteliste for barnehageplass pr. 1. august 2004. Dersom økningen i etterspørselen etter heltidsplasser fortsetter, vil behovet for nye plasser øke ytterligere (jf. omtale under Barnehager - full behovsdekning). En innføring av trinn 2 i maksimalprisen vil forsterke denne etterspørselseffekten ytterligere og gjøre det enda vanskeligere for kommunene å nå målet om full behovsdekning. Analyser fra Asplan Viak AS viser at bare litt over halvparten av kommunene tror de vil klare full behovsdekning i 2005 dersom trinn 2 i maksimalprisen innføres.

Regjeringen mener det ikke er realistisk å forvente en utbygging av plasser i andre halvår 2004 og i 2005 som vil sikre en barnehageplass til alle som ønsker det. Selv med en videreføring av dagens sterke statlige virkemidler knyttet til etablering av nye plasser, mener Regjeringen at det vil være mest realistisk å gjennomføre den resterende utbyggingen over to år. Regjeringen mener derfor det er riktig og i tråd med barnehageforliket, å prioritere de familier som fortsatt står i barnehagekø, framfor å senke prisen ytterligere. I denne sammenheng vil bedre økonomiske rammebetingelser for de private barnehagene være et viktig virkemiddel for å nå målet om barnehageplass til alle som ønsker det.

Se også punktet Barnehager - finansiering