Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


J

Jernbane

Til jernbaneformål er det foreslått 5,8 milliarder kroner, en økning på 155 millioner kroner fra 2004, når man tar hensyn til budsjettekniske endringer som har sammenheng med at jernbanens infrastruktur fra 2005 blir omfattet av merverdiavgiftssystemet med full sats.

Nær 4,3 milliarder kroner av midlene går til Jernbaneverket, til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanens kjøreveg (korrigert for endringer i merverdiavgiftsystemet tilsvarer dette et beløp på om lag 4,9 milliarder kroner). Innenfor investeringsbudsjettet til Jernbaneverket er det foreslått midler til utbygging av dobbeltspor Sandvika – Asker, utbygging av GSM-R-togradio og fjernstyring av Nordlandsbanen på strekningen Mosjøen – Bodø. Det er i tillegg satt av midler til planlegging, prosjektering og grunnerverv for blant annet ny godsterminal på Ganddal i Rogaland, dobbeltsporutbygging Sandnes – Stavanger, Lysaker stasjon, nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika, utbygging til to spor mellom Bergen stasjon og Fløen og modernisering av godsterminalen på Alnabru i Oslo.

Til kjøp av persontransporttjenester med tog er det foreslått vel 1,5 milliarder kroner. Samferdselsdepartementet forutsetter om lag uendret rutetilbud fra 2004 til 2005, med opprettholdelse av alle dagens nattog og enkelte tilbudsforbedringer i Intercitytrafikken Oslo – Lillehammer og på Jærbanen.

Det er foreslått 26,8 millioner kroner til drift av Statens jernbanetilsyn.

For mer informasjon:

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Samferdselsdepartementet.