Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Laboratorier og røntgeninstitutt

25. november: Stortingets vedtak

Det er i behandlingen av budsjettet vedtatt at ovennevnte endringer på laboratorie- og røntgenområdet ikke vil tre i kraft før 1. september 2005 av hensyn til at aktørene trenger tid til tilpasning til de nye reglene.

________________

Regjeringen foreslår å følge opp St.meld. nr. 5 (2003–2004) og Innst. S. nr. 82 (2003–2004) gjennom å halvere den aktivitetsbaserte finansieringen av poliklinisk laboratorievirksomhet og radiologi, og styrke basisbevilgningen til regionale helseforetak tilsvarende. I tillegg foreslås det i en egen odelstingsproposisjon å lovfeste at private virksomheter må ha avtale med regionalt helseforetak for å kunne motta trygderefusjon.

Forslagene skal sette regionale helseforetak bedre i stand til å planlegge hele det offentlige og private tilbudet av laboratorie- og radiologitjenester og gjennom dette legge til rette for en styrt utvikling av tjenestenes omfang. Om lag 35–40 prosent av trygderefusjonene betales ut til private som ikke er omfattet av avtale med regionalt helseforetak. Forslagene innebærer at regionale helseforetak må legge ut en større del av tjenestene på anbud enn det som i dag omfattes av avtaler mellom foretakene og de private. For å gi aktørene tilstrekkelig tid til å gjennomføre anbudsprosesser foreslås det at endringene skal tre i kraft fra 1. mai 2005.