Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Landbruket – opprydding i særregler

10 desember: Stortingets vedtak

I forbindelse med stortingsbehandlingen ble det vedtatt at gevinstfritaksregelen skal videreføres for overdragelser innen familien til underpris, det vil si med 25 prosent rabatt i forhold til antatt salgsverdi.

--------

Regjeringen foreslår å avvikle en del av de særskilte skatteordningene for landbruket med virkning fra inntektsåret 2005.

Føderåd er en form for pensjonsordning ved eierskifter innen landbruket og innebærer at gammel eier mottar ytelser i form av blant annet jordbruksprodukter, ved, fritt hus, strøm og lignende. Verdien i dag av disse framtidige ytelsene legges til balansen og kan avskrives samtidig som det gis løpende fradrag for samme ytelse. Det foreslås derfor at verdien føderådsytelser ikke skal kunne legges til verdien av eiendelene.

Realisasjon av landbrukseiendom kan skje uten gevinstbeskatning når eieren har eid eiendommen i mer enn ti år. Det foreslås at den generelle tiårsregel i landbruket avvikles fra 2005, slik at de vanlige gevinstskattereglene for næringseiendom og boligeiendom blir gjeldende fullt ut.

Med bakgrunn i at fordelsbeskatningen for bolig foreslås avviklet, foreslås det også å oppheve den særskilte regnskapsligningen av våningshus fra 2005. Dersom inntekt fra fordel av våningshus ikke lenger beskattes, faller også fradragsretten for driftsutgifter (vedlikehold, forsikring og så videre) på våningshuset bort.

Det foreslås at ordningen med gjennomsnittsligning av skogbruksinntekt oppheves. Begrunnelsen er at ordningen er administrativt krevende, og at behovet for utjevning av svingende inntekter, som ble lagt til grunn da ordningen ble opprettet, er sterkt redusert.

For nærmere omtale vises til Ot.prp. nr. 1 (2004-2005), kapittel 20.