Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Legemidler

25. november: Stortingets vedtak

Budsjettavtalen med Fremskrittspartiet innebærer at legemiddelgruppen koksiber overføres fra blåreseptforskriftens ordning med forhåndsgodkjent refusjon til refusjon etter individuell søknad. Koksiber er godkjent i symptomlindrende behandling av leddgikt og slitasjegikt. Tiltaket har en beregnet netto innsparingseffekt på om lag 100 mill. kroner. Det vil bli tilrettelagt for overgangsordninger for pasienter med gyldig resept når tiltaket trer i kraft 1. mars 2005 etter Legemiddelverkets høringsrunde.

____________________

Tiltak for å redusere prisene på likeverdige legemidler

Prisnivået for likeverdig legemidler i Norge er høyt sammenliknet med våre naboland. For å endre på dette foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) i statsbudsjettet en såkalt trinnprismodell. Den prisen folketrygden refunderer, settes til en prosentandel av originalpreparatets maksimal¬pris og er den samme for alle byttbare legemidler. Prosentandelen blir med jevne mellomrom redusert i løpet av det første året etter at originalpreparatet har gått av patent.

Etter HODs oppfatning, står i realiteten valget av reguleringsmodell mellom en tilskuddsprismodell og en trinnprismodell. Tilskuddspris vil trolig kunne føre til lavere legemiddelpriser enn trinnprismodellen slik den nå foreligger. HOD legger imidlertid størst vekt på at trinnprismodellen på dette tidspunktet synes å representere en rimelig balanse mellom hensynet til næringens rammevilkår og hensynet til å oppnå lavere legemiddelpriser på nivå med utlandet.

Medikamentell smertebehandling

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å bevilge 12 millioner kroner over folketrygdens bidragsordning til dekning av morfinliknende legemidler mot smerter for pasienter med kreft/immunsvikt og andre pasienter med sterke kroniske smerter. Dette omfatter apotektilvirkede metadontabletter og morfinmikstur.

Blåreseptrefusjon for legemidlet Risperdal Consta

Legemiddelverket har foreslått blåreseptrefusjon for legemidlet Risperdal Consta for en avgrenset pasientgruppe sett i forhold til andre behandlinger av schizofrene psykoser hos voksne. Helse- og omsorgsdepartementets har funnet det riktig å prioritere dette tiltaket innenfor årets budsjett og har lagt inn en styrking på 5 millioner kroner til refusjon av Risperdal Consta etter blåreseptforskriften § 9.

Elektronisk resept

Helse- og omsorgsdepartementets foreslår å bevilge 40 millioner kroner til oppstart av et prosjekt for innføring av elektroniske resepter (e-resept). E-resept vil bidra til å effektivisere legemiddelforvaltningen. Dette innebærer en bedre, sikrere og raskere overføring av reseptinformasjon fra lege til apotek. Innføring av e-resepter vil kunne koples til et effektivt informasjonssystem knyttet til forskrivning, bruk, virkning og refusjonsregler for legemidler, som vil gjøre det enklere og tydeligere for legen hva som kan forskrives på blå resept. Innføring av e-resept vil også gjøre etterkontrollen av forskrivningen enklere, mer effektiv og mindre ressurskrevende samt bidra til større grad av automatisering av trygdeetatens behandling av enkeltsøknader om refusjon. Etter planen vil e-resepter kunne innføres i slutten av 2006.

Søknadsbehandlingen knyttet til individuell refusjon

Det er foreslått å styrke trygdeetaten midlertidig med 8 millioner kroner i 2005 for å redusere saksbehandlingstiden for behandling av individuelle søknader. Styrkingen må ses som et av flere tiltak for å få ned saksbehandlingstiden på denne type søknader.