Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Ligning - fristregler

Ligningsloven har ingen særskilte endringsfrister for saker som Sivilombudsmannen uttaler seg om. For å unngå at endringsfristen utløper i en sak som er til behandling hos ombudsmannen, legger Regjeringen fram forslag til endring i fristreglene slik at de ordinære fristene ikke skal være til hinder for at ligningsmyndighetene kan endre ligningen til skattyters gunst i en sak som Sivilombudsmannen har uttalt seg om.

Se også Ot. prp. 1