Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


L

Luftfart

Regjeringen foreslår 709 millioner kroner til luftfartsformål i 2005. Dette er en økning på 74 millioner kroner sammenlignet med 2004, når man tar hensyn til virkningen av forslaget om at luftfarten skal være omfattet av merverdiavgiftsordningen.

Det er satt av 444 millioner kroner til statlig kjøp av regionale luftfartstjenester. Dette er en økning på 5,6 prosent, og har blant annet sammenheng med at flyselskapene får økte avgifter som følge av tiltak mot terror og sabotasje.

I alt 53,4 millioner kroner er foreslått til de regionale lufthavnene. Av dette går 40 millioner kroner til regionale lufthavner som drives av Avinor AS, mens 13,4 millioner kroner er tilskudd til ikke-statlige flyplasser.

For Luftfartstilsynet er det foreslått et utgiftsbudsjett på 179,8 millioner kroner. Dette er en økning på 9,5 prosent sammenlignet med 2004, og har sammenheng med at tilsynet har fått nye oppgaver og ekstra kostnader ved flytting til Bodø. Det er satt av 47,7 millioner kroner til flyttekostnader i 2005.

Regjeringen foreslår 32 millioner kroner til Statens havarikommisjon for transport (tidligere Havarikommisjonen for sivil luftfart og jernbane). Dette er en økning på om lag 36 prosent sammenlignet med 2004. Økningen har sammenheng med at kommisjonen fra 2005 også skal undersøke ulykker i vegtrafikken.

For mer informasjon:

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Samferdselsdepartementet.