Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift i kultursektoren

Kultur er i dag i hovedsak utenfor merverdiavgiftsområdet. Unntaket skaper flere vanskelige grensedragninger mellom avgiftspliktig og ikke-avgiftspliktig virksomhet. Dette gjelder for eksempel i filmbransjen, der omsetning og utleie av video er avgiftspliktig, mens retten til utleie av kinematografisk film ikke er avgiftspliktig. Finansdepartementet har satt i gang et arbeid med å gå nærmere gjennom kultursektoren i forhold til merverdiavgiftsregelverket. Dette arbeidet er imidlertid krevende og vil ta noe tid. Selv om en ideelt sett burde vurdere merverdiavgiftsregelverket for kultursektoren under ett, foreslår Regjeringen i denne omgang å innføre merverdiavgiftsplikt for kino- og filmbransjen. Kinofremvisning gjøres merverdiavgiftspliktig med 7 prosent, mens produsenter og distributører gjøres merverdiavgiftspliktig med ordinær sats (25 pst.). Forslaget er i tråd med Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 25 (2003-2004) Økonomiske rammebetingelser for filmproduksjon. Endringen vil bidra til vesentlig administrative forenklinger for bransjen.

Det vises til nærmere omtale i Ot.prp. nr. 1 (2004-2005), avsnitt 30.2.