Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgift på infrastruktur for transport

Fra 1. mars 2004 ble det innført merverdiavgift på persontransport med redusert sats på 6 prosent. Regjeringen uttalte i den sammenheng at det prinsipielt er gode grunner til også å ta infrastrukturtjenester knyttet til transport inn under merverdiavgiftsområdet. Regjeringen fremmer derfor forslag om at infrastruktur for luftfart og jernbane omfattes av merverdiavgiftssystemet fra 2005. Dette vil innebære at infrastruktur for luftfart og jernbane kan fradragsføre merverdiavgift på anskaffelser foretatt etter 1. januar 2005. Fra samme tidspunkt skal vederlaget fra disse virksomhetene ilegges utgående merverdiavgift på 25 prosent.

Innlemming av disse tjenestene i merverdiavgiftssystemet innebærer reduserte merverdiavgiftsinntekter for staten på om lag 850 mill. kroner påløpt, hvorav om lag 600 mill. kroner er knyttet til jernbanenettet og om lag 250 mill. kroner er knyttet til lufthavner. For Jernbaneverket og Avinor innebærer dermed avgiftsplikten i utgangspunktet en tilsvarende avgiftslettelse. For å motvirke provenytapet legges det opp til å redusere bevilgninger og tilskudd på budsjettets utgiftsside slik at ordningen samlet sett er om lag provenynøytral. Endringen innebærer at blant annet Jernbaneverket og Avinor får full fradragsrett for merverdiavgift på anskaffelser til virksomheten slik at en oppnår avgiftsmessig likebehandling mellom ekstern produksjon og egenproduksjon, og således legge til rette for mer effektiv drift.