Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftskompensasjon for helseforetak

I Revidert nasjonalbudsjett 2004 ble det varslet at en fram mot fremleggelsen av budsjettet for 2005 ville arbeide videre med å konkretisere et forslag til en momskompensasjonsordning for helseforetak med sikte på innføring fra 1. januar 2005. Finansdepartementet har sammen med Helsedepartementet vurdert dette og kommet til at det ikke er tilrådelig å innføre en slik ordning allerede i 2005. Det legges i stedet opp til å utarbeide en helhetlig ordning som kan fremmes som forslag i budsjettet for 2006.

Det vises for øvrig til nærmere omtale i St.prp. nr. 1 (2004-2005), avsnitt 3.2.2.