Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Merverdiavgiftskompensasjon for kommunesektoren

25. november: Stortingets vedtak

Stortinget vedtok Regjeringens forslag om å utvide kommunenes foreldelsesfrist i forbindelse med fremsettelse av krav på kompensasjon for merverdiavgift. Kommunenes foreldelsesfrist blir dermed sammenfallende med fristen for å sende inn kompensasjonskrav for den påfølgende oppgaveperioden.

-------

Lov om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner, fylkeskommuner mv, trådte i kraft 1. januar 2004. For å unngå foreldelse må kommunenes krav fremsettes innen en måned og ti dager etter utløpet av hver oppgaveperiode. Dette fører til at også krav hvor det er usikkert om kommunen har rett til kompensasjon blir meldt inn. Departementet foreslår på denne bakgrunn at kommunenes foreldelsesfrist forlenges, slik at den sammenfaller med fristen for å sende inn kompensasjonskrav for den påfølgende oppgaveperioden. Dette vil gi kommunene bedre tid på å forberede sine krav, samtidig som forutberegneligheten med hensyn til kravenes størrelse er i behold.

For nærmere omtale vises det til Ot.prp.nr. 1 (2004-2005), kapittel 31.