Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvennlig drivstoff og teknologi

Regjeringen foreslår at det over Samferdselsdepartementets budsjett for 2005 skal bevilges 22,6 millioner kroner til forsøk med alternative drivstoff og miljøvennlig teknologi. Dette er en økning på over 50 prosent sammenlignet med 2004. Midlene skal i all hovedsak rettes inn mot prosjekter som har som formål å legge til rette for bruk av hydrogen og nullutslippsteknologi i transportsektoren.

Det er ellers lagt til rette for nullutslippsteknologi ved at elbiler er fritatt fra engangsavgift, årsavgift, merverdiavgift, bomavgifter og parkeringsavgifter på kommunale parkeringsplasser. Elbiler kan også, som en forsøksordning, kjøre i kollektivfeltet i Oslo og Akershus.

Regjeringen satser dessuten betydelig på biodrivstoff ved at det ikke betales autodieselavgift, CO2-avgift eller svovelavgift på biodiesel. Landbruks- og matdepartementet vil åpne for støtte til utvikling av biodrivstoff, i tillegg til at det over Landbruks- og matdepartementets budsjett vil bli avsatt 5 millioner kroner til utviklingsprosjekter for flytende drivstoff med basis i råstoff fra landbruket.

For mer informasjon:

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Samferdselsdepartementet.