Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Miljøvennlig gassteknologi

Regjeringen vil i 2005 bevilge 105,9 millioner kroner til utvikling av miljøvennlig gassteknologi, og det foreslås å etablere et nasjonalt gassteknologiprogram. Programmet vil være et samarbeidsprogram mellom den nye innovasjonsvirksomheten i Grenland og Norges forskningsråd. Programmet vil i første omgang rette seg mot forskning, utvikling og utprøving av teknologi for gasskraft med CO2-håndtering.

Etablering av en innovasjonsvirksomhet i Grenland vil bli et hovedvirke¬middel i arbeidet for å utvikle slike teknologier. Innovasjonsvirksomheten skal ha fokus på å delfinansiere prosjekter som vurderes å ha et klart kommersielt potensiale og en markedsbasert forretnings¬plan. Virksomheten vil i 2005 disponere en avkastning fra Fondet for miljøvennlig gassteknologi på 45,9 millioner kroner, i tillegg til en tilsagns¬fullmakt på 50 millioner kroner. Bevilgingen til utvikling av renseteknologi for gasskraftverk gjennom Norges forskningsråd opprettholdes på samme nivå som i 2004 (50 millioner kroner). Det foreslås videre bevilget 10 millioner kroner til etablering og drift av innovasjonsvirksomheten.

Se også St.prp. nr.1 (2004-2005) fra OED.

Se også Omlegging av energibruk og energiproduksjon.