Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


M

Minstefradrag

25. november: Stortingets vedtak

Som en følge av budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet for 2005, økes satsen for minstefradraget i lønnsinntekt fra 27 til 31 prosent. Øvre grense heves fra 56 000 til 57 400 kroner. Disse endringene i minstefradraget anslås å gi en skattelette på om lag 1,3 milliarder kroner påløpt i 2005 i forhold til Regjeringens opprinnelige forslag.

---------

For å stimulere til økt arbeidstilbud, samt sikre brede grupper skattelettelser, foreslås det å øke minstefradraget for lønnsinntekter. Satsen økes fra 24 prosent til 27 prosent og øvre grense økes til 56 000 kroner. Minstefradraget for pensjonsinntekter holdes reelt sett uendret, med en sats på 24 prosent og en øvre grense lønnsjustert til 49 400 kroner. For de som har både lønns- og pensjonsinntekt begrenses maksimalt samlet minstefradrag til øvre grense for arbeidsinntekter, det vil si 56 000 kroner. Det særskilte fradraget i lønnsinntekt (lønnsfradraget) videreføres nominelt uendret med 31 800 kroner.

For nærmere omtale henvises det til St.prp. nr. 1 (2004-2005) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.2.2, og Ot.prp. nr. 1 (2004-2005), kapittel 7.