Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale turistveger

Regjeringen foreslår at det innenfor investeringsbudsjettet for riksveger skal brukes i alt 60 millioner kroner til å videreføre arbeidet med å utvikle nye Nasjonale turistveger.

I 2005 vil midlene særlig bli brukt på Atlanterhavsvegen, Geiranger – Trollstigen, i Hardanger, Ryfylke og Lofoten.

For å sikre samme kvalitet på turistvegstrekningene, vil det bli gjennomført en harmonisering av alle prosjektene ut fra felles kvalitetskriterier. Som en del av dette arbeidet vil det bli tatt stilling til hvilke turistvegprosjekter som skal gjennomføres i tiden framover.

Arbeidet med disse vurderingene og forslagene vil bli utført av Vegdirektoratet, i samarbeid med et kvalitetsstyre med representanter frå Reiselivsbedriftenes Landsforbund, Direktoratet for naturforvaltning, Kommunenes sentralforbund, Innovasjon Norge og Norges Automobilforbund. Samferdselsdepartementet har ellers bedt Vegdirektoratet om at de kommunene som er omfattet av turistvegprosjekter skal trekkes med i den videre prosessen.

Samferdselsdepartementet vil bli orientert om forslagene og de vurderingene som ligg til grunn, før det så blir gjort endelig vedtak om gjennomføring av turistvegprosjekter.

For mer informasjon:

St.prp. nr. 1 (2004-2005) Samferdselsdepartementet.