Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rasisme

Regjeringen vil prioritere arbeidet med oppfølging av Handlingsplan mot rasisme og diskriminering 2002-2006. Tiltakene i planen retter seg særlig mot satsingsområdene arbeidsliv, offentlige tjenester, skole/utdanning, politi/påtalemyndighet/domstoler, dokumentasjon/overvåking, Internett, lokalmiljø og styrking av det rettslige vernet mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion med videre. Kommunal- og regionaldepartementet har opprettet et eget utvalg for oppfølging av tiltakene i planen. Utvalget består av representanter fra de berørte departementer, Utlendingsdirektoratet, Senter mot etnisk diskriminering, Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene og frivillige organisasjoner som jobber særskilt med problemstillinger knyttet til rasisme og diskriminering.

Regjeringen tar sikte på å legge fram forslag til en ny lov mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion med videre, innen utgangen av 2004.