Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rederibeskatningen

I St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer varslet Regjeringen at satsene for tonnasjeskatt skulle reduseres til europeisk nivå. Dette følges nå opp i budsjettet ved at satsen for tonnasjeskatten reduseres til gjennomsnittet av tonnasjeskattenivået i Danmark, Nederland og Storbritannia.

Som oppfølging av denne meldingen foreslår Regjeringen også at terskelen for beregning av inntektstillegg som følge av høy egenkapital heves fra 50 prosent til 70 prosent av totalkapitalen. Beskatningen av valutasvingninger endres ved at en andel av valutagevinster og valutatap på fordringer og gjeld i utenlandsk valuta tilsvarende forholdet mellom realkapital og totalkapital i den regnskapsmessige balansen, fritas for løpende beskatning.

Det foreslås også en oppmyking i reglene om fristberegning ved oppretting av vilkårsbrudd for selskap innenfor rederiskatteordningen.

Rederinæringen vil også bli påvirket av de endringene som foreslås i forbindelse med skattereformen, herunder forslaget om skattefritak for aksjeinntekter i selskapssektoren og redusert formuesskatt. Finansdepartementet vil sette ned et utvalg som skal vurdere de særskilte rederiskattereglene i Norge.

For en mer fullstendig omtale av forslagene vises det til Ot. prp. nr. 1 (2004-2005), kapittel 15.