Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Refusjonsordningene for sjøfolk

Regjeringen foreslår å videreføre gjeldende støtteordninger for sjøfolk i 2005 med en bevilgning på 1,060 milliarder kroner.

I forbindelse med behandlingen av St.meld. nr. 31 (2003-2004) Vilje til vekst – for norsk skipsfart og de maritime næringer ba Stortinget Regjeringen om å jobbe aktivt internasjonalt for et felles nordisk vedtak om å avvikle ordningen med nettolønn i ferjetrafikken. Regjeringen har nå tatt initiativ overfor de andre nordiske land for å be om deres syn i saken.

Se også St.prp. nr. 1 (2004-2005) fra Nærings- og handelsdepartementet, kapittel 909.