Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Regionale helseforetak - inntektsfordeling

Regjeringen foreslår å ta bruk nye kriterier i 2005 for å fordele inntektene mellom de regionale helseforetak. På grunn av omfordelingsvirkningen ved å ta i bruk nye kriterier, ble det i St.meld. nr. 5 (2003–2004) foreslått gradvis overgang fra dagens fordeling til nye kostnadsnøkler.

Dagens inntektsfordeling mellom regionale helseforetak er historisk betinget. Ulikheter kan i stor grad forklares med forskjeller i inntektsnivå mellom fylkeskommunene, egne tilskudd til de tre nordligste fylkeskommunene, fylkeskommunenes ulike prioriteringer av spesialisthelsetjenesten og statens prioriteringer av de tidligere statssykehusene. Det er grunn til å anta at dette har slått ut i ulikheter i omfang og kvalitet av spesialisthelsetjenester. Det er derfor foreslått nye kostnadsnøkler for inntektsfordelingen, med alderssammensetning av befolkningen som viktigste kriterium.

Fra 2005 foreslås det å fordele basisbevilgningen med 50 prosent vekt på nåværende fordeling og 50 prosent vekt på kostnadsnøkler, med en overgangsperiode på fem år. Det foreslås videre et særskilt Helse Nord-tilskudd finansiert med et like stort prosentvis trekk fra regioner som får økte overføringer.

Dette innebærer at Helse Nord, Helse Sør og Helse Øst får redusert basisbevilgningen i 2005 med henholdsvis 0,2, 0,5 og 0,1 prosent i forhold til hva den ville vært uten bruk av kostnadsnøklene. Helse Vest og Helse Midt-Norge får tilsvarende økt sine rammer med 0,7 og 0,4 prosent.