Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Renter

Norges Bank er landets sentralbank, og har ansvaret for utøvelsen av pengepolitikken, herunder rentesettingen. Norges Banks styringsrente, foliorenten, er satt ned med til sammen 5,25 prosentpoeng siden begynnelsen av desember 2002, og er nå 1,75 prosent Rentene internasjonalt har vært mer stabile, og rentedifferansen i forhold til utlandet har dermed blitt kraftig redusert. Tremåneders pengemarkedsrente var 24. september 2 prosent, som er om lag 0,1 prosentpoeng lavere enn i euroområdet, og på linje med tilsvarende renter i USA. I Nasjonalbudsjettet 2005 er det lagt til grunn at pengemarkedsrentene utvikler seg i samsvar med de implisitte terminrentene, beregnet på grunnlag av avkastningskurven i penge- og obligasjonsmarkedene i begynnelsen av september. Prisingen i pengemarkedet tyder på forventninger om at styringsrenten i Norge holdes uendret ut året, og at den økes med rundt 1 prosentpoeng fram mot utgangen av 2005.

Se også Pengepolitikken og Nasjonalbudsjettet 2005 kapittel 3.4.