Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskontroll - fisk

Det er gjennomført en rekke tiltak for å styrke ressurskontrollen: Samarbeidet mellom Fiskeridirektoratet, Kystvakten og salgslagene har blitt forbedret. Det er videre innført strengere strafferammer i råfiskloven og saltvannsfiskeloven, opplysningsplikt ved landing av fisk samt at kontrollhjemmelen er utvidet.

Det er også arbeidet med regelverksforenkling og harmonisering av regelverket. I den bilaterale kvoteavtalen med EU for 2004 ble partene enige om å innføre obligatorisk veiing og maksimum 2 prosent vanntrekk for alle landinger av sild, makrell og hestmakrell. Det vil bli igangsatt en prosjektorganisering av ressurskontrollen i Fiskeridirektoratet, der regionkontorene i Troms og Møre og Romsdal får et økt ansvar. Det er utviklet et system for bruk av risikovurdering som skal brukes aktivt av Fiskeridirektoratet i ressurskontrollen fra 2005. Det skal gjøres en helhetlig vurdering av tiltak og reguleringer for å forhindre utkast. Det skal arbeides videre med regelverksforenkling og automatisk informasjonsinnsamling. Videreutvikling av kontrollsamarbeidet med EU og Russland er høyt prioritert.