Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Ressurskrevende brukere

Det er fra 2004 opprettet en ny øremerket tilskuddsordning for ressurskrevende brukere. Formålet med bevilgningen er å sikre at brukere som krever stor ressursinnsats fra det kommunale tjenesteapparat, får et best mulig tilbud uavhengig av kommunens økonomiske situasjon. Med ressurskrevende bruker menes en person med store hjelpebehov og som mottar omfattende helse-, sosial-, pleie- og omsorgstjenester fra kommunen. Dette kan blant annet gjelde psykisk utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede, rusmiddelmisbrukere og psykiatriske pasienter. Sterkt hjelpetrengende eldre over 67 år omfattes ikke av ordningen, men skal finansieres over ordinære midler til eldreomsorgen i kommunene. I 2004 mottar 345 kommuner tilskudd til totalt 3 398 brukere. En evaluering av ordningen vil bli gjennomført i 2005. Det foreslås bevilget 1 584 millioner kroner for 2005. Det foreslås at kommunenes innslagspunkt pris- og lønnsjusteres til 725 000 kroner pr. bruker. Sosial- og helsedirektoratet administrerer ordningen.