Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Rusmiddelmisbrukere - behandling

Regjeringen vil sikre god tilgjengelighet og kapasitet i behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere, samtidig som innholdet og kvaliteten i tilbudet skal bedres. Flere av tiltakene er viktige i det videre arbeidet med å redusere antallet overdosedødsfall. Helsedepartementet har som en oppfølging av rusreformen utarbeidet et strategidokument som skal bidra til å bedre kvaliteten i det samlede behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere. For å øke samlet kapasitet i behandlings- og rehabiliteringstilbudet, foreslås det bevilget 210 millioner kroner mer i 2005 over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett, sammenlignet med saldert budsjett 2004. Midlene skal benyttes dels til økt behandlingskapasitet i spesialisthelsetjenesten og dels til styrking av kommunenes oppfølging av rusmiddelmisbrukere. Samarbeid med frivillige organisasjoner vil bli vektlagt i den samlede rehabiliteringsinnsatsen overfor rusmiddelmisbrukere. Satsingen på lavterskel helsetiltak videreføres, og det foreslås avsatt midler til forsøk med sprøyterom. For å sikre etablering av et Gatehospital i Oslo i regi av Frelsesarmeen, foreslås bevilgningen til formålet styrket. Den samlede innsatsen overfor rusmiddelmisbrukere styrkes dessuten ved en økt satsing på arbeidsmarkedstiltak for pasienter i legemiddelassistert rehabilitering og oppfølgingstjenester i bolig for bostedsløse og rusmiddelmisbrukere over Arbeids- og sosialdepartementets budsjett.