Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


R

Russland og øvrige SUS-land (Kaukasus og Sentral-Asia)

Prosjektstøtten til Russland, Ukraina og Hviterussland blir videreført i 2005 på omlag samme nivå som i 2004 (97 millioner kroner). Som tidligere vil hovedvekten av norske aktiviteter ligge i russisk del av Barentsregionen (ca. 70 prosent). Viktige satsingsområder er helse, miljøvern, demokratiutvikling, utdanning, energi og næringsutvikling.

Arbeidet med atomsikkerhet er også konsentrert om våre nærområder i Nordvest-Russland, og Regjeringen vil opprettholde innsatsnivået på dette feltet ved å sette av 109 millioner kroner til Handlingsplanen for atomsaker. Målet med planen, som fyller 10 år i 2005, er å bidra til å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet mot radioaktiv forurensing. Samtidig er våre viktigste atomprosjekter i tråd med de prioriterte innsatsfeltene innenfor G8-landenes Globale Partnerskap mot spredning av masseødeleggelsesvåpen og –materiale, som Norge deltar aktivt i. Opphugging av utrangerte ikke-strategiske atomubåter og fysisk sikring av atominstallasjoner er blant innsatsområdene.

Prosjektbistanden til Kaukasus og Sentral-Asia planlegges økt fra 175 millioner kroner i 2004 til ca. 250 millioner kroner i 2005. Det vil bli lagt vekt på tiltak som bidrar til demokratiutvikling, herunder fremme av menneskerettigheter og bistand til konfliktforebygging. Støtten til humanitære tiltak vil bli videreført samtidig som omfanget av langsiktige prosjekter økes.