Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


S

Sjøsikkerhet og beredskap

Det har de siste årene vært gjennomført en rekke tiltak for å styrke sjøsikkerheten: Territorialfarvannet er utvidet fra 4 til 12 nautiske mil, det er etablert seilingsleder i Nord-Norge for skipstrafikk som representerer en miljørisiko, det er etablert statlig slepebåtberedskap i Nord-Norge, opplysningene om mulige nødhavner og strandsettingsplasser er kvalitetssikret og ajourført, det er etablert et godt samarbeid med russiske myndigheter innenfor sjøsikkerhet og oljevernberedskap, og det er opprettet ti nye mellomdepoter for oljevernutstyr.

Budsjettforslaget for 2005 innebærer en videreføring av Regjeringens satsing på sjøsikkerhet og beredskap. Slepebåtberedskapen i Nord-Norge videreføres. Arbeidet med å etablere en trafikksentral i Nord-Norge i Vardø går etter planen, og det foreslås en bevilgning i 2005 på 54,34 millioner kroner. Trafikksentralen skal være operativ i 2007. Utbygging av nettverket for automatisk identifisering av skip (AIS) sluttføres i 2004. I 2005 vil systemet være i drift for hele kysten. Arbeidet med oppgradering av oljeverndepotene langs kysten vil fortsette. Det vurderes påbudte seilingsleder utenfor territorialfarvannet.