Nr.:

76/2004

Dato:

06.10.2004

Kontaktperson:

Kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen , Telefon 22 24 41 09 , Mobil 940 50 886

Statens inntekter og utgifter - en oversiktstabell

 

Statens samlede inntekter i 2005 er beregnet til 785 milliarder kroner, mens samlede utgifter er anslått til 655 milliarder kroner.

Statens nettoinntekter fra petroleumsvirksomheten er anslått til 204 milliarder kroner. Lånetransaksjoner er ikke medregnet. Utenom netto petroleumsinntekter har statsbudsjettet et underskudd på 74 milliarder kroner som tilsvarer det oljekorrigerte underskuddet. Dette underskuddet dekkes inn ved overføring fra Statens petroleumsfond.

Inntektene på 785 milliarder kroner foreslås bevilget på knapt 400 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. De største inntektene er: (prosenttallene viser andelen av totale inntekter og utgifter):

  • Petroleumsinntekter: 29 prosent (228 milliarder kroner)
  • Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift: 20 prosent (159 milliarder kroner)
  • Merverdiavgift: 19 prosent (150 milliarder kroner)
  • Skatt på formue og inntekt: 16 prosent (128 milliarder kroner)
  • Avgifter på blant annet biler, alkohol og tobakk: 10 prosent (80 milliarder kroner)

Utgiftene på 655 milliarder kroner foreslås bevilget på over 1 000 ulike enkeltposter i statsbudsjettet. Utgiftene er fordelt på bevilgninger til drift, investeringer og overføringer, og er fordelt på en rekke ulike formål. De største utgiftene er:

  • Ytelser fra folketrygden. Her inngår pensjoner, sykepenger, dagpenger, fødselspenger og enkelte helsestønader: 36 prosent (236 milliarder kroner)
  • Andre overføringer, blant annet til helseforetakene, universiteter og høgskoler, barnetrygd, kontantstøtte, utviklingshjelp, næringsstøtte, stipend og rentestøtte gjennom Statens lånekasse for utdanning: 30 prosent (194 milliarder kroner)
  • Lønns- og driftsutgifter i staten. Store utgiftsområder er Forsvaret, politiet, trygdeetaten og jernbane og riksvegnettet: 15 prosent (96 milliarder kroner)
  • Overføring til kommuner og fylkeskommuner for å dekke utgifter til blant annet skole, helse og omsorg for barn og eldre: 13 prosent (86 milliarder kroner)

Tabellen viser en noe mer detaljert oversikt over inntektene og utgiftene, utenom bevilgninger som gjelder petroleumsvirksomheten og lånetransaksjoner. En nærmere omtale av statens inntekter og utgifter finnes i St.prp. nr. 1 (2004-2005) "Gul bok" Statsbudsjettet medregnet folketrygden.

Statsbudsjettets inntekter og utgifter 2005, utenom lånetransaksjoner. Milliarder kroner

Statsbudsjettets inntekter (utenom petroleum)

 

 

557,4

Sum skatter og avgifter fra Fastlands-Norge

 

516,8

 

Skatt på formue og inntekt

128,1

 

 

Arbeidsgiveravgift og trygdeavgift

158,5

 

 

Merverdiavgift og investeringsavgift

150,5

 

 

Avgifter på tobakk og alkohol

17,1

 

 

Avgift på bil, bensin mv.

39,5

 

 

Elektrisitetsavgift

6,5

 

 

Tollinntekter

1,3

 

 

Andre avgifter

15,3

 

 

Inntekter av statens forretningsdrift

 

1,4

 

Renter og aksjeutbytte

 

20,3

 

Andre inntekter

 

18,9

 

 

 

 

 

Statsbudsjettets utgifter (utenom petroleum)

 

 

631,8

Folketrygden, alderspensjon

 

83,6

 

Folketrygden, sykepenger

 

30,9

 

Folketrygdens øvrige sosiale formål

 

74,1

 

Folketrygdens helsedel

 

19,8

 

Folketrygden, fødsels- og adopsjonspenger

 

10,4

 

Folketrygden, arbeidsliv

 

22,0

 

Barnetrygd

 

14,3

 

Barnehager

 

11,9

 

Kontantstøtte

 

2,9

 

Arbeidsmarkedstiltak og arbeidsmarkedsetaten

 

7,5

 

Rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner

 

46,7

 

Regionale helseforetak

 

64,4

 

Forsvaret

 

30,4

 

Høyere utdanning (inkl. utdanningsstøtteog sosiale formål)

 

28,6

 

Politi- og påtalemyndighet

 

8,0

 

Transport og kommunikasjon

 

20,6

 

Jordbruksavtalen

 

10,8

 

Offisiell utviklingshjelp

 

16,3

 

Tilskudd til Statens Pensjonskasse mv.

 

6,8

 

Kulturformål

 

5,0

 

Innvandring

 

5,9

 

Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser

 

2,7

 

Statlige stimuleringstiltak for psykisk helse

 

3,8

 

Skatte- og avgiftsadministrasjon

 

4,6

 

Renter på statsgjeld

 

16,1

 

Andre utgifter

 

83,7

 

 

 

 

 

Oljekorrigert overskudd

 

 

-74,3

Statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten

 

 

204,5