Nettoordning i sentralforvaltningen

I Statsbudsjettet 2006 er det foreslått en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Det betyr at budsjettrammene for 2005 og 2006 ikke nødvendigvis er sammenlignbare.

I Statsbudsjettet 2006 foreslås det innført en nettoordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift for ordinære statlige forvaltningsorganer. Ordningen innebærer at virksomhetenes budsjetter ikke lenger belastes betalt merverdiavgift ettersom dette skal føres på eget budsjettkapittel. Innføring av en slik nettoordning medfører en nøytral vurdering mellom egenproduksjon og kjøp av varer og tjenester. Med nåværende løsning vil kjøp av varer og tjenester fremstå som dyrere ettersom virksomheten også belastes merverdiavgift, noe som ikke påløper ved egenproduksjon.

Innføring av en føringsmåte for merverdiavgift er ikke ment å skulle styrke virksomhetenes budsjetter. Utgiftsrammene til departementene er derfor justert for forventede utbetalinger av merverdiavgift i 2006. Samlet er det trukket ut vel 4,9 mrd. kroner fra departementenes drifts- og investeringsutgifter. Samtidig foreslås tilsvarende beløp bevilget på en sentral bevilgning for betalt merverdiavgift. (Kap. 1633, post 01). Ordningen blir derfor i utgangspunktet budsjettnøytral.

For enkelte departementer er det foretatt et betydelig trekk i budsjettrammene som følge av den nye føringsmåten for merverdiavgift. Dette gjelder særlig budsjettet til Forsvarsdepartementets budsjett som er redusert med 1,9 milliarder kroner, Samferdselsdepartementets budsjett som er redusert med vel 0,7 milliarder kroner og Justisdepartementets budsjett som er redusert med knapt 0,7 milliarder kroner. I vurderingen av endringer i de enkelte departementenes budsjettrammer må det tas hensyn til denne tekniske omleggingen.

I tabellene i kapittel 3 i Gul bok, hvor departementenes utgifter fremgår, er det tatt hensyn til dette ved at kolonnen som viser forslaget i 2006-budsjettet inkluderer det beløpet som trekkes ut av budsjettrammen som følge av den nye føringsmåten for merverdiavgift i statsforvaltningen.