Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Akershus

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2006 tilskudd til drift av nettverket.
 • Utbedring av farleden i Drøbaksundet sluttføres i 2006.
 • Forsvarets kompetansesenter for logistikk (FKL) på Sessvollmoen vil være under videre oppbygging i 2006 og skal være et kompetansesenter innenfor logistikk, forvaltning, sanitet og vern mot ARBC (atom, radiologiske, biologiske og kjemiske våpen).
 • Justisdepartementet er i ferd med å innhente tilbud om etablering av et felles digitalt radiosamband. Første utbyggingsområde er politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Justisdepartementet tar sikte på at området skal være ferdig utbygget og testet sommeren 2007.
 • Fra 1.1.2006 blir det opprettet et namsfogdkontor som administrativt er lagt under politidistriktet. Namsfogdkontoret vil overta de sivile rettspleieoppgavene fra det kommunale forliksrådet.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med 3,6 millioner kroner. Størstedelen av økningen (3 millioner kroner) foreslås til det nyopprettede Akershus Fylkesmuseum som er en sammenslåing (?) av en rekke museer i fylket og som fra 2006 overtar forvaltningen av Linderud Gård. Videre foreslås det en økning på 0,4 millioner kroner til Eidsvoll 1814 for å dekke økte driftsutgifter til nybygget ved Rikspolitisk Senter. Akershus Teater har fått en økning i tilskuddet på 0,6 millioner kroner til nærmere 2 millioner kroner i 2006. Henie-Onstad Kunstsenter er foreslått med en økning på 0,2 millioner kroner til 6,2 millioner kroner.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Eidsvoll 1814 (investeringstilskudd)

2 700

Henie-Onstad Kunstsenter

5 880

6 195

5,4 %

Dissimilis kultur- og kompetansesenter

1 265

1 290

2,0 %

Akershus Teater

1 335

1 960

46,8 %

Akershus fylkesmuseum

3 720

6 839

83,8 %

Eidsvoll 1814

8 085

8 744

8,2 %

Fetsund Lenser

1 736

1 792

3,2 %

Follo museum

2 474

2 553

3,2 %

Totalt Akershus

27 195

29 373

 • Blå-grønn matallianse – NOFIMA AS

I forbindelse med arbeidet med å omstrukturere forskningsinstituttene innenfor den blågrønne sektoren er det vedtatt å etablere et holdingselskap for den næringsrettede FoU-virksomheten med hovedkontor i Tromsø og med datterselskap i Bergen, Ås og Tromsø. Selskapene dannes ut fra Akvaforsk AS, Fiskeriforskning AS, Matforsk AS og Norconserv AS, samt relevant næringsrettet FoU-aktivitet ved forvaltningsinstituttene Havforskningsinstituttet, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) og Veterinærinstituttet. Arbeidet blir gjennomført i nært samarbeid mellom Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Utdannings- og forskningsdepartementet. For å legge til rette for etableringen fra senest 1. januar 2007, er NOFIMA AS (Norsk Fiskeri- og Matforskning AS) etablert i 2005.

 • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus planlegges gjennomført.
 • Til utbyggingen av stamvegstrekningen E6 Vinterbro – Assurtjern er det ført opp en statlig bevilgning på 30 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av ny firefelts veg på en 5,7 kilometer lang strekning i kommunene Ås, Oppegård og Ski, og er siste etappe for utbyggingen av E6 mellom Svinesund og Oslo. I prosjektet inngår en tunnel på 3,6 kilometer. Nord for tunnelen vil den nye vegen gå i dagen på en 1,2 kilometer lang strekning der dagens tofeltsveg blir benyttet for sørgående trafikk. Sør for tunnelen utvides fellesstrekningen med E18 ved Vinterbru. I tillegg inngår blant annet bygging av gang- og sykkelveger og kryssomlegginger. Utbyggingen vil føre til vesentlige forbedring av miljøforholdene for nærliggende boliger. Det legges opp til å starte anleggsarbeidene i august 2006, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009.
 • Til stamvegprosjektet riksveg 2 Kløfta - Nybakk er det foreslått bevilget 100 millioner kroner. I tillegg kommer 70 millioner kroner som forutsettes stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter bygging av om lag 10,5 kilometer ny veg som vil korte inn dagens riksveg 2 med om lag 1,5 kilometer. Det legges opp til å bygge firefelts veg på hele strekningen fra Kløfta til Nybakk i én etappe. Samferdselsdepartementet har gitt tillatelse til å bygge firefelts veg med 16 meter vegbredde og midtrekkverk på den om lag 4 kilometer lange strekningen fra Kløfta til Borgen. Arbeidet med å revidere gjeldende reguleringsplan med sikte på å bygge firefelts veg på hele strekningen mellom Kløfta og Nybakk pågår. Delstrekningen Kløfta – Borgen ventes åpnet for trafikk i oktober 2006, mens resten av prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2007, går det fram av budsjettforslaget.
 • Til stamvegprosjektet E16 Wøyen – Bjørum i Bærum er det for 2006 avsatt i alt 240 millioner kroner til videre anleggsarbeid, fordelt med 120 millioner kroner i statlige bevilgninger og 120 millioner kroner i bompengemidler. Prosjektet omfatter ny E16 på en 5,1 kilometer lang strekning nord for Sandvika. To tunneler med samlet lengde på 2,5 kilometer inngår i prosjektet, som bygges ut i en etappe til firefelts veg med 20 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. Anleggsarbeidene startet i juni i år, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2008.
 • 6 millioner kroner er for 2006 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier – Drøbak – Vassum. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.
 • I budsjettforslaget blir det pekt på at det legges opp til å starte utbyggingen av stamvegstrekningen Gardermoen – Kolomoen, på E6, til firefelts veg i løpet av perioden 2006-2009, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering. For E6- strekningen Oslo – Trondheim er det blant annet prioritert en rekke mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafiksikkerhetstiltak.
 • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 127 millioner kroner for 2006. I tillegg er det regnet med at Akershus får stilt til disposisjon i alt 287 millioner kroner fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes det 156 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet og 131 millioner kroner til tiltak på øvrig riksvegnett.
 • Den statlige rammen på 127 millioner kroner til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, vil i sin helhet bli brukt til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på kollektivtiltak. I tillegg prioriteres bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.
 • Ved hjelp av ”vegmidler”, både statlige bevilgninger til riksveginvesteringer og bompenger, vil det i 2006 bli brukt om lag 120 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i Akershus. Innenfor denne rammen prioriteres videre satsing på utvikling av knutepunkter og terminaler, i tillegg til tiltak for å bedre framkommeligheten for busser.
 • Som en del av kollektivtiltakene legges det opp til å starte arbeidene med ombyggingen av Kolsåsbanen i Akershus i 2009. Akershus fylkeskommune legger opp til at valg av baneløsning skal avklares ved årsskiftet 2005/2006. Fylkeskommunen forutsetter at det utarbeides en finansieringsplan som gir en rasjonell og hensiktsmessig framdrift i forhold til utbyggingen i Oslo. Saken vil bli lagt fram for Stortinget når det foreligger endelig kostnadsoverslag og finansieringsplan for prosjektet, og det er enighet om framtidig drift av banestrekningen, heter det i budsjettforslaget.
 • 72 millioner kroner er satt av til sluttfinansiering av jernbaneprosjektet som omfatter nytt dobbeltspor Sandvika – Asker og ombygging av Asker stasjon, på Drammensbanen. Anleggsarbeidet var ferdig sommeren 2005, og den nye dobbeltsporstrekningen ble tatt i bruk i august 2005. Endringer i togtilbudet vil skje i forbindelse med ruteendringen ved årsskiftet 2005/2006.
 • 140 millioner kroner er avsatt til oppstart av prosjektet Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Prosjektet omfatter 900 meter nytt dobbeltspor, medregnet ny jernbanebru over Lysakerelva. Ny jernbane skal samordnes med ny busstasjon og med tilknytning til en egen bane som skal ta trafikk til og fra Fornebu. Konstruksjoner som er nødvendig for Fornebubanens endestasjon skal etter planen gjennomføres av Jernbaneverket, på vegne av Akershus fylkeskommune, som er ansvarlig for utbygging av bane til Fornebu.
 • Innenfor en samlet bevilgning på 48 millioner kroner som Jernbaneverket skal bruke til planlegging og kjøp av grunn, er det satt av midler til blant annet planlegging av nytt dobbeltspor Lysaker – Sandvika i Akershus.
 • 35 millioner kroner er ført opp for å sette i gang arbeid med detalj- og reguleringsplan for jernbanestrekningen Kolbotn – Ski i Akershus og til arbeid med byggeplan, kjøp av grunn og igangsetting av arbeidet med ombygging av Ski stasjon. Etter de planer som foreligger skal ombyggingen av Ski stasjon, som første byggetrinn, være ferdig i 2008.
 • Innenfor forslaget til Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett er det satt av midler til videre arbeid med ombygging ved Strømmen jernbanestasjon.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 1580 millioner kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det satt av om lag 67 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo – Gjøvik). Dette har sammenheng med at selskapet NSB Anbud AS fra andre halvår 2006 overtar persontogdriften på Gjøvikbanen.
 • Det foreslås en bevilgning på 230,8 millioner kroner til Høgskolen i Akershus. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til en ny doktorgradsstilling ved samme høyskole. Budsjettrammen er foreslått økt med 2,3 millioner kroner knyttet til en utvidelse av jordmorutdanningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 477,3 millioner kroner til Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til åtte nye doktorgradsstillinger ved dette universitetet. Det er også lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet. I budsjettet for 2006 har Regjeringen foreslått å gi en startbevilgning på 30 millioner kroner til rehabilitering av Sørhellingabygget ved UMB.
 • Det foreslås en bevilgning på 21,9 millioner kroner til Norges Informasjonsteknologiske Høgskole. NITHs budsjettramme er foreslått økt med 2 millioner kroner.
 • Det foreslås en bevilgning på 1,9 millioner kroner til SALT Baptistenes teologiske seminar.
 • I løpet av 2006 vil nesten alle kommunene i Akershus kunne ta i mot byggesøknader elektronisk. Alle søkere i Akershus kan bruke ByggSøk til byggesøknader på Internett, skrive ut og sende til kommunen.
 • Det er foreslått ei løyving på 5,40 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Akershus

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Akershus anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,5 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent, gir det en reell vekst på 0,7 prosent. Kommunene i Akershus anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer den noe høyere veksten i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Akershus tjener noe på oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet. Dette gjelder først og fremst kommunene Asker og Bærum
 • kommunene i Akershus tjener på økt skatteandel
 • kommunene i Akershus taper noe på endringer i utgiftsutjevningen, inklusive økning i utgiftsbehovet.

11 av 22 kommuner har en høyere prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet. Det er betydelige forskjeller mellom kommunene i anslag på vekst fra 2005 til 2006. 5,5 prosentpoeng skiller kommunen med høyest vekst fra kommunen med lavest vekst.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Akershus i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter på 102 prosent av landsgjennomsnittet. Åtte av fylkets 22 kommuner har korrigerte frie inntekter lik eller høyere enn landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Akershus hadde i 2004 et netto driftsresultat på 3,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Akershus hadde i gjennomsnitt 28 941 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Akershus fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Akershus fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 5,1 prosent i fra 2005 til 2006, som er 1,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent. Dette kan blant annet forklares ved at:

 • Akershus fylkeskommune tjener noe på oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen
 • Akershus fylkeskommune tjener på økningen i skattandelen
 • Akershus fylkeskommune taper noe på endringer i utgiftsutjevningen, inklusive økning i utgiftsbehovet.

Finansielle indikatorer

Akershus fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 4,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var -186 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0211 Vestby

293 224

295 455

301 536

6 081

468

2,1

96

2,2

21 044

0213 Ski

606 414

626 617

645 911

19 294

720

3,1

97

1,1

26 690

0214 Ås

341 338

349 836

360 102

10 266

709

2,9

96

0,2

37 212

0215 Frogn

328 801

333 446

342 417

8 971

672

2,7

101

3,5

35 019

0216 Nesodden

365 705

372 442

385 235

12 793

788

3,4

96

0,3

22 165

0217 Oppegård

569 393

585 073

592 164

7 091

301

1,2

106

3,1

26 284

0219 Bærum

2 914 309

2 961 308

s3 112 351

151 043

1 443

5,1

112

5,8

28 276

0220 Asker

1 301 945

1 337 552

1 391 538

53 986

1 062

4,0

111

5,8

34 705

0221 Aurskog-Høland

315 379

320 898

336 242

15 343

1 156

4,8

93

5,2

36 453

0226 Sørum

304 618

315 610

329 804

14 195

1 098

4,5

95

-0,1

-1 718

0227 Fet

219 307

225 969

232 402

6 434

673

2,8

97

2,8

43 980

0228 Rælingen

322 644

326 915

336 461

9 546

645

2,9

96

2,0

19 749

0229 Enebakk

209 524

211 490

219 539

8 049

866

3,8

96

1,5

17 218

0230 Lørenskog

696 345

705 179

732 739

27 560

898

3,9

101

0,6

29 842

0231 Skedsmo

988 677

1 001 654

1 043 694

42 039

999

4,2

98

1,4

25 734

0233 Nittedal

462 690

466 884

479 894

13 010

665

2,8

98

1,2

24 496

0234 Gjerdrum

125 986

127 431

129 397

1 965

388

1,5

97

0,1

29 140

0235 Ullensaker

583 442

590 240

588 385

-1 854

-76

-0,3

103

1,0

42 927

0236 Nes

419 096

432 282

447 589

15 307

849

3,5

94

0,4

30 232

0237 Eidsvoll

436 092

441 144

458 652

17 508

939

4,0

94

3,6

21 248

0238 Nannestad

263 010

266 189

265 106

-1 082

-107

-0,4

107

5,1

60 200

0239 Hurdal

76 645

76 993

80 207

3 214

1 235

4,2

100

1,5

14 340

Ufordelt skjønn

20000

20 000

18 000

 

 

 

 

 

 

Akershus

12 164 584

12 390 604

12 829 366

438 761

888

3,5

102

3,2

28 941

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen