Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Buskerud

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Utbedring av farleden i Drøbaksundet sluttføres i 2006. Arbeidet med farleden i Svelvikstrømmen videreføres.
 • Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt 03, omfattende Telemark og Buskerud fylker, videreutvikles med en distriktsstab på Heistadmoen ved Kongsberg.
 • Justisdepartementet er i ferd med å innhente tilbud om etablering av et felles digitalt radiosamband. Første utbyggingsområde er politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Justisdepartementet tar sikte på at området skal være ferdig utbygget og testet sommeren 2007.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med 2,5 millioner kroner og er fordelt likt mellom fem museumsenheter (Hallingdal Museum, Hringariki, Kunstnerdalen Kulturmuseum, Drammens Museum for kunst og kulturhistorie samt Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker kulturhistoriske museum) som alle har gjennomført regionale konsolideringer.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Hringariki - Tusenårssted/Veien (investeringstilskudd)

1 000

Buskerud Teater, Stiftelsen

685

699

2,0 %

Brageteatret AS

2 615

2 667

2,0 %

Blaafarveværket

4 998

5 158

3,2 %

Drammens Museum for kunst og kulturhistorie

3 607

4 222

17,1 %

Hallingdal Museum

1 234

1 774

43,8 %

Hringariki

508

1 024

101,6 %

Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker Kulturhistoriske Museum

3 159

3 760

19,0 %

Kunstnerdalen Kulturmuseum

944

1 474

56,1 %

Norsk Bergverksmuseum

10 969

11 320

3,2 %

Totalt Buskerud

29 719

32 098

 • Vern av Hallingskarvet er planlagt i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Økt bevilgning til nytt skogvern med 11 millioner kroner fra 57,2 til 68, 2 millioner kroner, Det tas sikte på vern av området Trillemarka-Rollag Østfjell i 2006
 • Til stamvegprosjektet E18 Høvik - Frydenhaug er det ført opp 170 millioner kroner. Prosjektet omfatter utvidelse av E18 fra to til fire felt i bru over Drammenselva. Anleggsarbeidene tok til i mai 2003, og prosjektet ventes åpnet for firefelts trafikk i desember 2006.
 • 50 millioner kroner er avsatt til stamvegprosjektet E18 sør for Drammensbrua (Frydenhaug – Eik). Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende veg fra to til fire felt. Det legges opp til anleggstart våren 2006, og prosjektet ventes åpnet for firefelts trafikkavvikling i 2008. Når dette prosjektet står ferdig, vil det være sammenhengende firefelts veg på E18 mellom Oslo og Tønsberg.
 • 6 millioner kroner er for 2006 avsatt som statlig investeringsramme for stamvegstrekningen riksveg 23 Lier – Drøbak – Vassum. Midlene vil i all hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.
 • For hele stamvegstrekningen riksveg7/riksveg 52 Hønefoss – Gol – Borlaug er det for 2006 foreslått en samlet statlig investeringsramme på 10 millioner kroner. Midlene vil i hovedsak bli nyttet til trafikksikkerhetstiltak.
 • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 106 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Buskerud får stilt til disposisjon 60 millioner kroner i bompenger fra ”Vegpakke Drammen” som lån til arbeidet med vegprosjektet riksveg 283 Øvre Sund bru.
 • Det legges opp til anleggsstart på riksveg 283 Øvre Sund bru i 2007. I 2006 er det lagt opp til å bruke i alt 90 millioner kroner til blant annet grunnerverv. For å få bedre utnytting av Kreftingsgate i påvente av Øvre Sund bru, legges det i tillegg opp til å etablere en tilknytning til Nedre Eikervei. Videre legges det opp til en sterk satsing på mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak og mindre utbedringer.
 • Det foreslås en bevilgning på 213 millioner kroner til Høgskolen i Buskerud. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til en ny doktorgradsstilling.. Det er også lagt inn resterende bevilgning til en stilling opprettet i 2005-budsjettet. Det foreslås å bevilge 1,5 millioner kroner til økt husleie når høyskolen flytter inn i Drammens kunnskapspark, samt 3 millioner kroner som en engangstildeling til utstyr i forbindelse med flyttingen.
 • I løpet av 2006 vil ca. 50 prosent av innbyggerne og ca. 60 prosent av kommunene i Buskerud kunne bruke og ta i mot byggesøknader elektronisk. Alle søkere i Buskerud kan bruke ByggSøk til å fylle ut byggesøknader på Internett, skrive ut og sende kommunen.
 • Husbankens hovedkontor ble i september 2005 flyttet fra Oslo til Drammen. Samtidig er ansvaret for fylkene Buskerud og Vestfold overført fra Husbankens regionkontor i Oslo til regionkontoret i Arendal, avdeling Drammen. Lokaliseringen av Husbanken i Drammen vil bidra positivt til utviklingen av drammensregionen, og er en direkte oppfølging av initiativene i St.meld. nr. 31 (2002-2003) Storbymeldingen. Den vil også bidra til bedre utnyttelse av infrastrukturen og kompetansen i området.
 • Det er foreslått ei løyving på 18,60 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Fylket er omfatta av kompensasjonen etter omlegginga av den differensierte arbeidsgivaravgifta i form av næringsretta utviklingstiltak. Midlane vil bli fordelte når departementet har rekna ut den fylkesvise kostnadsauken for 2006. Departementet legg opp til ei vidareføring av det arbeidet som vart gjennomført i fylka i 2004 og 2005.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen (i de fleste tilfeller er dette økonomiplanen). Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Buskerud

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Buskerud anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,5 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent, gir det en reell vekst på 0,7 prosent. Kommunene i Buskerud anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,2 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer at veksten i de frie inntektene for kommunene i Buskerud er noe høyere enn veksten i de frie inntektene på landsbasis er:

 • kommunene i Buskerud tjener noe på endringene i utgiftsutjevningen, og her særlig på endringen i kriteriedata.
 • kommunene har, samlet sett, en betydelig økning i inntektene fra selskapskatt.

I Buskerud har 16 av 21 kommuner lik eller høyere prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet. Forskjellen kommunene i mellom er betydelige. Mer en 5 prosentpoeng skiller kommunen med høyest vekst fra kommunen med lavest vekst.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Buskerud i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter på 97 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Buskerud hadde 8 av 21 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Buskerud hadde i 2004 et netto driftsresultat på 1,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Buskerud hadde i gjennomsnitt 11 191 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Buskerud fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Buskerud fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,6 prosent i 2006, som er 0,6 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent. Dette kan blant annet forklares ved at:

 • Buskerud fylkeskommune vinner på økningen av skatteandelen

Finansielle indikatorer

Buskerud fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 3,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 6 380 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0602 Drammen

1 359 445

1 375 068

1 425 566

50 497

884

3,7

93

4,2

-5 478

0604 Kongsberg

579 187

589 410

625 564

36 154

1 555

6,1

96

-4,9

31 710

0605 Ringerike

708 705

721 458

733 253

11 795

420

1,6

95

-1,8

 

0612 Hole

142 236

144 641

148 672

4 031

771

2,8

116

8,3

32 225

0615 Flå

35 476

38 002

39 288

1 286

1 268

3,4

115

5,7

 

0616 Nes

101 909

103 131

108 462

5 331

1 530

5,2

100

-0,3

9 442

0617 Gol

134 550

136 194

143 901

7 708

1 762

5,7

101

1,7

20 503

0618 Hemsedal

58 078

59 815

62 595

2 780

1 456

4,6

115

7,4

37 885

0619 Ål

139 737

141 661

146 913

5 251

1 125

3,7

98

 

 

0620 Hol

139 045

140 090

146 404

6 315

1 386

4,5

116

6,9

896

0621 Sigdal

104 595

105 051

109 642

4 592

1 298

4,4

99

3,6

4 175

0622 Krødsherad

66 742

67 472

70 605

3 133

1 456

4,6

102

7,9

-263

0623 Modum

313 626

319 282

336 126

16 845

1 343

5,3

94

2,4

7 242

0624 Øvre Eiker

383 011

384 729

402 228

17 499

1 119

4,5

95

1,3

16 090

0625 Nedre Eiker

499 950

504 327

518 251

13 923

647

2,8

95

1,7

21 982

0626 Lier

547 640

552 779

570 293

17 514

806

3,2

97

-0,5

25 249

0627 Røyken

410 147

413 989

417 165

3 176

184

0,8

96

1,5

-3 074

0628 Hurum

218 361

220 416

229 941

9 526

1 083

4,3

96

3,6

14 248

0631 Flesberg

71 639

74 410

77 552

3 142

1 248

4,2

95

-7,1

23 534

0632 Rollag

54 764

55 796

58 419

2 623

1 821

4,7

109

-1,4

22 126

0633 Nore og Uvdal

89 839

90 895

94 173

3 278

1 244

3,6

114

2,9

5 355

Ufordelt skjønn

14 885

14 885

8 967

 

 

 

 

 

 

Buskerud

6 173 568

6 253 500

6 473 980

220 480

905

3,5

97

1,5

11 191

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen