Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Hedmark

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Opplandske heimevernsdistrikt 05, omfattende Hedmark og Oppland fylker, videreutvikles med en distriktsstab på Terningmoen i Elverum, med et underlagt kommandantskap på Kongsvinger festning.
 • Etableringen av Regionfelt Østlandet fortsetter. I 2006 er det avsatt ca. 300 millioner kroner til prosjektet.
 • Som følge av strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Glåmdal tingrett i Kongsvinger planlagt ferdigstilt i 2006.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med nær 4 millioner kroner. Det er foreslått 2,6 millioner kroner til Glomdalsmuseet i forbindelse med at nybygget og de nye utstillingene ved romaniavdelingen åpner for publikum våren 2006. Videre er det foreslått styrket tilskudd til henholdsvis Nordøsterdalmuseet (0,6 millioner kroner), Domkirkeodden (0,5 millioner kroner) og Kvinnemuseet – Solør-Odalmuseene (0,25 millioner kroner). Festspillene i Elverum foreslås gitt status som knutepunktinstitusjon fra 2006 med et tilskudd på 1,6 millioner kroner.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Glomdalsmuseet (investeringstilskudd)

30 700

5 900

Festspillene i Elverum (i 2005 under Norsk kulturfond)

800

1 600

100,0 %

Hedmark Teater

7 814

7 967

2,0 %

Ringsakeroperaen, Stiftelsen

977

996

1,9 %

Domkirkeodden

5 397

6 070

12,5 %

Glomdalsmuseet

5 798

8 584

48,1 %

Kvinnemuseet - Solør-Odalmuseene

2 872

3 212

11,8 %

Nordøsterdalsmuseet

928

1 558

67,9 %

Norsk Skogmuseum

11 813

12 191

3,2 %

Til fordeling av ABM-utvikling

962

993

3,2 %

Totalt Hedmark

68 061

49 071

 • Innlandet 2010

Som et ledd i Regjeringens innovasjonsløft ble INNLANDET 2010 definert som ett av 9 konkrete prosjekter. Landbruks- og matminister Lars Sponheim har vært prosjektets ”fadder” på vegne av Regjeringen.

Etableringen av et eget Innlandsprosjekt var begrunnet i at landsdelen

 • I liten grad har tatt del i verdiskapingen langs kysten
 • Den demografiske utviklingen er negativ
 • Landbrukets betydning er stort, behovet for omstilling er derfor stort

Arbeidet har utviklet seg svært positivt både som arbeidsform og i form av resultater.

De definerte stasingene innenfor landbruksbasert industri, bioteknologi, bioenergi og reiseliv/opplevelsesnæringene er svært sentrale for økt verdiskaping i landbruket. Derfor er det prioritert 20 millioner kroner til videreføring av arbeidet.

 • Forebyggingstiltak på rovvilt er økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.

I budsjettforslaget blir det pekt på at det legges opp til å starte utbyggingen av stamvegstrekningen Gardermoen – Kolomoen, på E6, til firefelts veg i løpet av perioden 2006-2009, forutsatt at det blir tilslutning til et opplegg med delvis bompengefinansiering. For E6-strekningen Oslo – Trondheim er det blant annet prioritert en rekke mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.

 • På stamvegen riksveg 3 Kolomoen i Hedmark – Ulsberg i Sør-Trøndelag er det for strekningen gjennom Hedmark gitt prioritet til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.
 • Til ”øvrige riksveger” i Hedmark, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 37 millioner kroner. Midlene er i sin helhet prioritert til mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer, bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.
 • Det foreslås en bevilgning på 318,9 millioner kroner til Høgskolen i Hedmark. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til to nye doktorgradsstillinger samme sted. Det er også lagt inn resterende bevilgning til en stilling opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen til høyskolen er økt med 4 millioner kroner knyttet til husleie til Midtbyen skole og øvrige leielokaler for avdeling for landbruks- og naturfag på Hamar. Mange institusjoner er geografisk spredt på flere studiesteder med til dels store avstander mellom enhetene. Som et ledd i arbeidet med å skape en mer formålstjenelig utdanningsstruktur foreslår departementet i den forbindelse en budsjettreduksjon som svarer til innsparingen en får ved å legge ned studiestedet Evenstad ved Høgskolen i Hedmark.
 • I løpet av 2006 vil ca. 60 prosent av innbyggerne og kommunene i Hedmark kunne bruke og ta i mot byggesøknader elektronisk. Alle søkere i Hedmark kan bruke ByggSøk til å fylle ut byggesøknader på Internett, skrive ut og sende kommunen.
 • Det er foreslått ei løyving på 69,39 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Fylket er omfatta av kompensasjonen etter omlegginga av den differensierte arbeidsgivaravgifta i form av næringsretta utviklingstiltak. Midlane vil bli fordelte når departementet har rekna ut den fylkesvise kostnadsauken for 2006. Departementet legg opp til ei vidareføring av det arbeidet som vart gjennomført i fylka i 2004 og 2005.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Hedmark

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Hedmark anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,6 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent, gir det en reell vekst på 0,8 prosent. Kommunene i Hedmark anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,3 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer den noe høyere veksten i de frie inntektene enn landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Hedmark tjener noe på endringer i utgiftsutjevningen, inklusive økning i utgiftsbehovet og endring i kriteriedata.
 • kommunene i Hedmark tjener på omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (skjønn).

Det er betydelige forskjeller mellom kommunene i Hedmark i anslag på vekst fra 2005 til 2006. Om lag 9 prosentpoeng skiller kommunen med høyest vekst fra kommunen med lavest vekst.

I Hedmark har 16 av 22 kommuner en høyere prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet. Os kommune har høyest nominell vekst med 9,8 prosent og Folldal kommune har lavest nominell vekst med 0,9 prosent.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Hedmark i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. 10 av 22 kommuner i Hedmark har utgiftskorrigerte frie inntekter likt med eller høyere enn landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Hedmark hadde i 2004 et netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger (i Åsnes sitt tilfelle kan det imidlertid se ut som regnskapsføringen ikke er konsistent med de øvrige, slik at pensjonsforpliktelsene er inkludert). Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Hedmark hadde i gjennomsnitt 22 574 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Hedmark fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Hedmark fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,9 prosent i 2006, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

 • Hedmark fylkeskommune taper på avvikling av ekstraordinært skjønn og økning i skatteandelen
 • Hedmark fylkeskommune tjener noe på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen
 • Hedmark fylkeskommune tjener noe på endringer i utgiftsutjevningen, inklusive økning i utgiftsbehovet, endring i kriteriedata og korreksjonsordningen.

Finansielle indikatorer

Hedmark fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 5,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 3 029 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0402 Kongsvinger

416 842

421 794

436 373

14 578

844

3,5

94

-1,6

22 539

0403 Hamar

701 005

704 172

727 850

23 678

863

3,4

95

2,7

22 791

0412 Ringsaker

807 987

817 981

832 317

14 336

450

1,8

95

10,3

11 247

0415 Løten

177 726

179 581

185 379

5 798

797

3,2

94

3,8

20 461

0417 Stange

447 299

450 834

468 616

17 782

965

3,9

94

1,4

21 335

0418 Nord-Odal

141 609

145 679

151 335

5 656

1 115

3,9

97

2,6

44 153

0419 Sør-Odal

199 226

202 390

209 557

7 167

940

3,5

96

0,6

19 239

0420 Eidskog

191 153

195 966

204 506

8 540

1 314

4,4

99

-10,2

40 381

0423 Grue

164 226

169 357

174 856

5 499

1 043

3,2

100

-6,4

43 446

0425 Åsnes

230 616

230 908

244 632

13 725

1 764

5,9

97

-3,5

18 802

0426 Våler

112 829

116 230

119 661

3 432

875

3,0

100

-1,9

25 889

0427 Elverum

455 899

458 811

478 092

19 281

1 023

4,2

93

3,7

9 965

0428 Trysil

210 338

212 109

222 685

10 577

1 537

5,0

99

2,9

21 141

0429 Åmot

129 403

129 788

136 306

6 518

1 482

5,0

102

-0,1

50 602

0430 Stor-Elvdal

91 229

96 481

99 963

3 481

1 229

3,6

105

3,6

34 422

0432 Rendalen

76 554

79 195

83 469

4 274

2 030

5,4

103

3,4

45 559

0434 Engerdal

54 598

56 229

59 135

2 906

1 939

5,2

111

6,4

18 689

0436 Tolga

63 091

64 657

66 506

1 849

1 040

2,9

106

1,4

33 116

0437 Tynset

160 507

164 651

170 984

6 332

1 172

3,8

97

1,4

35 837

0438 Alvdal

75 246

77 815

80 748

2 933

1 214

3,8

104

1,1

28 488

0439 Folldal

60 055

61 611

62 152

540

315

0,9

109

-0,4

26 383

0441 Os

67 445

71 124

78 089

6 966

3 338

9,8

103

-0,5

40 114

Ufordelt skjønn

12000

12 000

9 500

 

 

 

 

 

 

Hedmark

5 046 884

5 119 362

5 302 711

183 350

973

3,6

96

2,2

22 574

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen