Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Nordland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Fiskeri- og kystforvaltningen gir en saksbehandlingsgaranti på tre måneder, som bare skal kunne fravikes dersom forsinkelsen skyldes nødvendige innspill fra andre myndigheter, regelverksendringer o.l.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2006 tilskudd til drift av nettverket.
 • Det settes av midler til drift av fyrmuseumsnettverket. Lofotmuseet er ett av museene som deltar i nettverket.
 • Det settes av 33 millioner kroner til reparasjon av moloen i Laukvik. Videre settes det av midler til utbygging av fiskerihavnene i Værøy (11,8 millioner kroner) og Melbu (12 millioner kroner).
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavner i Bukkholmen i Herøy kommune, Ramberg i Flakstad kommune, Fiskebølvika i Hadsel kommune, Lødingen i Lødingen kommune og Svolvær i Vågan kommune.
 • Utbedring av farleden i Tjeldsundet sluttføres i 2006.
 • Sør-Hålogaland heimevernsdistrikt 14, omfattende Nordland fylke med unntak av den nordre delen, videreutvikles med en distriktsstab på Drevjamoen i Vefsn kommune.
 • Videregående fagskolevirksomhet innen luftvernutdannelsen planlegges flyttet fra Rygge til Bodø hovedflystasjon som en del av luftvernbataljonen.
 • Regjeringen foreslår å bevilge 5 millioner kroner inkl. mva. til fortsatt prosjektering av nytt fengsel i Indre Salten i Fauske kommune med 100-125 plasser.
 • Det er i gangsatt en prosess for samlokalisering av Hovedredningssentralen Nord- Norge og Bodø Radio. Etter planen skal de to etatene være samlokalisert primo 2006.Den fysiske nærheten mellom Hovedredningssentralen og Kystradioen gjør at disse kan gi samtidig respons når en hendelse inntreffer. Det er gode erfaringer med tilsvarende samordning og samlokalisering av Kystradioen og Hovedredningssentralen i Sør Norge.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med 5,25 millioner kroner. 4,5 millioner kroner foreslås fordelt jevnt mellom de tre store konsoliderte museene Helgeland Museum, Salten Museum og Museum Nord. Videre er det foreslått 0,75 millioner kroner i kompensasjon til Salten Museum og Museum Nord for økt arbeidsgiveravgift. Statstilskuddet til Nordland Teater foreslås økt med i alt 2 millioner kroner til drift og 0,8 millioner kroner til økt husleie i nye lokaler.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Figurteatret i Nordland

4 354

4 439

2,0 %

Lofoten Internasjonale Kunstfestival

600

612

2,0 %

Nordland Akademi for Kunst og Kultur, Stiftelsen

995

1 015

2,0 %

Regionalt senter for kirkemusikk i Bodø

250

255

2,0 %

Nordnorsk Kunstnersenter

1 691

1 724

2,0 %

Samorganisasjonen for kunstformidling i Nord-Norge - SKINN

764

779

2,0 %

Nordland Teater AS

13 512

15 577

15,3 %

Musikkteatret i Bodø

566

577

1,9 %

Nordland Teater – Husleie

965

1 684

74,5 %

Hamsun-dagene (Hamsun-stiftelsen Hamarøy)

100

0

Petter Dass Dagene, Alstahaug kommune

0

102

Innsamling av stedsnavn i Nordland (tilskuddet utgår fra 2006)

124

Helgeland museum

6 759

8 475

25,4 %

Lofotr - Vikingemuseet på Borg

1 445

1 491

3,2 %

Museum Nord

4 997

6 937

38,8 %

Norsk Luftfartsmuseum

8 974

9 261

3,2 %

Salten Museum, Stiftelsen

5 864

8 022

36,8 %

Til fordeling av ABM-utvikling

357

368

3,1 %

Totalt Nordland

52 317

61 318

 • Vern av området Visten/Lomsdal gjennomføres i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Videreføring av bevilgningene på ca. 25 millioner kroner for å redde villakstammene, hovedsaklig til bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris. En del av disse midlene går til av arbeidet med nedkjemping av parasitten i Vefsna.
 • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. I tillegg øker budsjettet til ivaretakelse av viktige naturverdier i norske verdensarvområder med 1,1 millioner kroner til 2,1 millioner kroner, herunder Vegaøyene.
 • Det foreslås 4,9 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke fjellrevbestanden. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. Fjellreven på Børgefjell i Nordland og Nord-Trøndelag fylker er en del av dette prosjektet.
 • Sjøkartlegging langs norskekysten fortsetteri Lofoten og Vesterålen, samt i ytre strøk av Troms, rundt Nordkapp og Varangerfjorden.
 • Økt bevilgning til MAREANO-programmet med 7,9 millioner kroner. MAREANO-programmet har som mål å kartlegge og gjennomføre grunnleggende studier av havbunnens fysiske, biologiske og kjemiske miljø og systematisere dette i en marin arealdatabase for norske kyst- og havområder. Hovedfokus i 2005-2010 vil være i nordområdene.
 • Forebyggingstiltak på rovvilt er økt med 5 millioner kroner fra 32 millioner til 37 millioner kroner.
 • 230 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E10 Lofotens fastlandsforbindelse. Prosjektet er en videreføring av tidligere anlegg som ble avsluttet med bru over Raftsundet. Videreføringen omfatter bygging av ny veg fra Raftsundet, langs Ingelsfjorden og over til Øksfjorden som krysses med to bruer. Vegen går så videre i tunnel på østsiden av Innerfjorden og gjennom Sørdalen til Gullesfjordbotn, der den knyttes til eksisterende E10. Prosjektet omfatter i alt 30 kilometer ny veg. Anleggsarbeidene tok til i 2003, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2007.
 • 85 millioner kroner er foreslått bevilget til stamvegprosjektet E12 Umskaret. Prosjektet omfatter dels bygging av ny veg og dels utbedring av eksisterende veg på en 9,5 kilometer lang strekning. I utbyggingen inngår blant annet en 3,6 kilometer lang tunnel. Anleggsarbeidene startet i april 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i oktober 2006.
 • Det er ellers lagt opp til å fullføre arbeidene på E6/riksveg 80 i Fauske sentrum.
 • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 136 millioner kroner, medregnet 27 millioner kroner til rassikring. De ordinære riksvegmidlene vil bli brukt til å videreføre arbeidene på riksveg 808 Finnfjord – Lakshusnes – Åsen. Opprustningen av riksveg 81 på Hamarøy skal fullføres neste år. I tillegg legges det opp til å starte utbedringen av riksveg 85 på strekningen Kåringen – Lødingen. Dessuten prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer. Beløpet på 27 millioner kroner til rassikring skal gå til tiltak på E10 i Fjøsdalen.
 • 71,5 millioner kroner er avsatt til utbygging av fjernstyring og automatisk togkontroll på Nordlansbanen mellom Grong og Bodø. Utbyggingen vil bidra til enda tryggere og mer pålitelig trafikk på Nordlandsbanen. Beløpet er fordelt med 28,5 millioner kroner til strekningen Grong – Mosjøen og 43 millioner kroner til strekningen Mosjøen – Bodø. Utbygging av Eiterstrømmen kryssingsspor inngår som en del av prosjektet fjernstyring Grong – Mosjøen. Arbeidet med denne utbyggingen tok til i 2005 og avsluttes i 2006. Eiterstrømmen kryssingsspor vil bidra til høyere kapasitet og mer fleksibel trafikkavvikling på Nordlandsbanen.
 • Det foreslås en bevilgning på 353,2 millioner kroner til Høgskolen i Bodø. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til tre nye doktorgradsstillinger ved denne høyskolen. Det er også lagt inn resterende bevilgning til en stilling opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen er foreslått økt med 2,3 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år.
 • Det foreslås en bevilgning på 144,1 millioner kroner til Høgskolen i Narvik. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til en ny doktorgradsstilling.
 • Det foreslås en bevilgning på 103,7 millioner kroner til Høgskolen i Nesna. Det er lagt inn resterende bevilgning til en doktorgradsstilling opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen er redusert med 11,2 millioner kroner på grunn av utfasing av utstyr til nytt bygg, slik at samlet utstyrsbevilgning til nybygget er på 5,5 millioner kroner i 2006. Videre er rammen økt med 8 millioner kroner til økte utgifter til husleie for nybygget.
 • I løpet av 2006 vil ca. 30 prosent av innbyggerne og kommunene i Nordland kunne bruke og ta i mot byggesøknader elektronisk. Alle søkere i Nordland kan bruke ByggSøk til å fylle ut byggesøknader på Internett, skrive ut og sende kommunen.
 • Det er foreslått ei løyving på 201,28 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Fylket er omfatta av kompensasjonen etter omlegginga av den differensierte arbeidsgivaravgifta i form av næringsretta utviklingstiltak. Midlane vil bli fordelte når departementet har rekna ut den fylkesvise kostnadsauken for 2006. Departementet legg opp til ei vidareføring av det arbeidet som vart gjennomført i fylka i 2004 og 2005.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Nordland

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Nordland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 2,9 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent, gir det en reell vekst på 0,1 prosent. Kommunene i Nordland anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet. Veksten i kroner per innbygger er imidlertid noe høyere enn landsgjennomsnittet. Årsaken til at kommunene i Nordland likevel har en lavere prosentvis nominell vekst er at kommunene i Nordland har et betydelig høyere inntektsnivå enn landsgjennomsnittet.

Andre forhold som forklarer veksten i de frie inntektene i forhold til landsgjennomsnittet er:

 • kommunene i Nordland taper på økning i skatteandelen og avvikling av ekstraordinært skjønn
 • Kommunene i Nordland vinner på omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (skjønn).

Det er betydelige forskjeller mellom kommunene i anslag på vekst fra 2005 til 2006. 24 av 44 kommuner har en anslått vekst over landsgjennomsnittet. 18 prosentpoeng skiller kommunen med høyest vekst fra kommunen med lavest vekst. Veksten til de enkelte kommunene er imidlertid påvirket av at fylkesmannen holdt tilbake skjønn fra enkelte kommuner i 2005 som ble fordelt gjennom budsjettåret, jf. omtale over.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Nordland i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter på 105 prosent av landsgjennomsnittet. Ingen kommuner i Nordland hadde i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter under landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier således noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Nordland hadde i 2004 et netto driftsresultat på 1,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger (i Dønna kommunes tilfelle ser det imidlertid ut som regnskapsføringen ikke er konsistent med de øvrige kommuner, slik at pensjonsforpliktelser er inkludert). Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Nordland hadde i gjennomsnitt 31 241 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Nordland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Nordland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,9 prosent i 2006, som er 2,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent. Dette kan blant annet forklares ved at:

 • Nordland fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til oppgaveendringer, innlemminger m.m. i overgangsordningen i inntektssystemet.
 • Nordland fylkeskommune taper på avvikling av ekstraordinært skjønn og økning i skatteandelen
 • Nordland fylkeskommune vinner på omleggingen av ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift (skjønn).

Finansielle indikatorer

Nordland fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 8,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 375 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1804 Bodø

1 105 180

1 148 819

1 191 656

42 837

964

3,7

101

2,4

32 320

1805 Narvik

494 729

510 201

531 112

20 911

1 130

4,1

100

-1,6

26 861

1811 Bindal

70 673

74 200

80 551

6 351

3 572

8,6

113

4,7

38 550

1812 Sømna

73 861

76 257

77 482

1 225

590

1,6

112

0,4

40 046

1813 Brønnøy

231 005

240 950

247 709

6 759

891

2,8

104

2,8

33 130

1815 Vega

47 030

48 727

56 773

8 046

5 934

16,5

124

5,4

37 979

1816 Vevelstad

24 980

25 697

28 775

3 078

5 873

12,0

150

 

 

1818 Herøy

66 582

68 378

71 395

3 017

1 735

4,4

116

3,4

31 752

1820 Alstahaug

206 524

212 125

214 942

2 818

381

1,3

105

-1,1

34 365

1822 Leirfjord

76 986

79 404

82 616

3 212

1 490

4,0

109

1,1

19 157

1824 Vefsn

375 415

386 602

395 648

9 046

671

2,3

102

1,2

14 799

1825 Grane

58 509

60 460

62 698

2 238

1 449

3,7

115

4,1

16 848

1826 Hattfjelldal

58 669

61 598

62 994

1 396

912

2,3

118

12,1

36 158

1827 Dønna

61 596

63 776

64 130

354

231

0,6

121

-1,9

87 938

1828 Nesna

68 324

70 962

73 197

2 235

1 241

3,1

120

2,0

25 483

1832 Hemnes

152 180

158 572

164 956

6 383

1 398

4,0

104

6,7

17 682

1833 Rana

665 310

685 675

713 388

27 714

1 095

4,0

100

0,1

23 586

1834 Lurøy

90 191

92 914

95 615

2 701

1 332

2,9

113

2,5

17 990

1835 Træna

24 861

25 561

26 013

452

1 017

1,8

169

6,9

44 313

1836 Rødøy

63 044

64 929

72 834

7 906

5 479

12,2

128

-2,0

13 015

1837 Meløy

213 294

220 004

229 306

9 303

1 376

4,2

102

4,1

31 355

1838 Gildeskål

84 491

90 818

91 954

1 135

521

1,2

113

3,8

38 890

1839 Beiarn

47 002

48 310

50 206

1 897

1 628

3,9

122

5,9

36 517

1840 Saltdal

167 298

172 395

186 676

14 282

2 975

8,3

109

1,3

26 534

1841 Fauske

241 277

253 160

271 898

18 738

1 962

7,4

102

-1,5

24 237

1845 Sørfold

82 469

85 209

87 133

1 925

894

2,3

110

-1,8

22 755

1848 Steigen

103 159

106 033

110 724

4 691

1 674

4,4

112

-4,2

44 772

1849 Hamarøy

76 591

79 424

78 243

-1 182

-644

-1,5

117

4,4

23 668

1850 Tysfjord

82 093

84 973

91 146

6 173

2 871

7,3

110

1,3

46 060

1851 Lødingen

77 448

79 785

86 100

6 315

2 688

7,9

110

-2,9

44 721

1852 Tjeldsund

57 089

59 532

60 743

1 211

852

2,0

119

2,2

48 266

1853 Evenes

56 863

59 213

60 407

1 194

842

2,0

117

10,3

44 177

1854 Ballangen

92 237

95 455

96 927

1 472

538

1,5

111

-3,2

32 852

1856 Røst

27 870

29 373

31 938

2 565

4 261

8,7

136

0,8

69 075

1857 Værøy

30 905

31 717

35 601

3 884

5 228

12,2

131

 

 

1859 Flakstad

56 923

58 634

59 546

912

620

1,6

121

-1,1

27 242

1860 Vestvågøy

300 925

309 895

331 830

21 935

2 038

7,1

103

2,7

13 006

1865 Vågan

257 332

265 730

271 091

5 361

593

2,0

104

3,7

95 351

1866 Hadsel

221 010

228 844

248 009

19 165

2 384

8,4

104

1,8

26 341

1867 Bø

104 009

112 211

115 772

3 561

1 186

3,2

108

9,8

51 193

1868 Øksnes

140 083

144 222

148 092

3 870

851

2,7

104

0,7

30 229

1870 Sortland

265 141

276 518

299 275

22 757

2 386

8,2

104

0,3

35 855

1871 Andøy

170 579

175 363

180 099

4 736

887

2,7

105

1,6

17 245

1874 Moskenes

44 946

46 624

48 389

1 765

1 470

3,8

123

5,2

38 332

Ufordelt skjønn

134 400

134 400

33 024

 

 

 

 

 

 

Nordland

7 151 083

7 403 647

7 618 612

214 965

908

2,9

105

1,6

31 241

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen