Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Oslo

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Oslo og Akershus heimevernsdistrikt 02, omfattende Oslo og Akershus fylker, videreutvikles med en distriktsstab på Lutvann.
 • Arbeidet med Forsvarets nye ledelsesbygg på Akershus festning fortsetter. Forsvarsdepartementet og Forsvarsstaben vil flytte sammen i bygget i 2006. Det er satt av 208 millioner kroner i 2006.
 • Sammenslåingen av Oslo skifterett og byskriverembete og Oslo byfogdembete skal skje 1.7.2006.
 • Fra 1.1.2006 blir det opprettet et namsfogdkontor som administrativt er lagt under Politidirektoratet. Namsfogdkontoret vil overta de sivile rettspleieoppgavene fra det kommunale forliksrådet.
 • Stortinget har i forbindelse med behandlingen av Ot. prp. nr. 81 (2004-2005) Om endringer i straffeloven (prøveordning med Narkotikaprogram med domstolskontroll), sluttet seg til Regjeringens forslag om forsøk med Narkotikaprogram med domstolskontroll. Programmet etableres som prøveprosjekt i 2005 i Oslo og Bergen, og skal være en utprøving av alternativ straffereaksjon for rusmiddelsmisbrukere dømt for narkotikarelatert kriminalitet. Prøveprosjektet fortsetter i 2006.
 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) forbereder gjennomføring av en sivilt ledet terror-/redningsøvelse 1. halvår 2006 kalt Øvelse Oslo. Øvelsen er planlagt med utgangspunkt i erfaringer fra terroranslaget i Madrid 2004, hvor DSB utarbeidet en egen erfaringsrapport. Øvelsen skal ha fokus på prioritering og samspill mellom nød-, rednings- og beredskapsetater, herunder politiets ledelse, og samordning i en kompleks masseskadesituasjon som involverer terror.
 • Regjeringen foreslår en bevilgning på 40 millioner kroner inkl. mva. til oppfølging av Stortingsmelding nr. 37 Flodbølgekatastrofen i Sør-Asia og sentral krisehåndtering. 20 millioner kroner foreslås til tiltak under Justisdepartementet, 17 millioner kroner til tiltak under Utenriksdepartementet og 3 millioner kroner til tiltak under Helse- og omsorgsdepartementet. Bevilgningen til Justisdepartementet skal blant annet gå til etablering av en krisestøtteenhet. Arbeidet med enheten er startet. Den nødvendige konkretiseringen av støttefunksjoner, lokaler i Oslo og personell med mer skal sluttføres før 1.1.2006. Enheten skal være i drift så snart det er praktisk mulig.
 • Justisdepartementet er i ferd med å innhente tilbud om etablering av et felles digitalt radiosamband. Første utbyggingsområde er politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Justisdepartementet tar sikte på at området skal være ferdig utbygget og testet sommeren 2007.
 • Flere nasjonale institusjoner som får økning i tilskuddene i 2006, er lokalisert til Oslo. Dette gjelder i hovedsak disse institusjonene:

  Den Norske Opera:

  22,5

  millioner kroner

  Scene for dans/Dansens Hus:

  5,1

  millioner kroner

  Nasjonalmuseet for kunst:

  14,5

  millioner kroner

  Det Norske Teatret - ekstraordinære bygningsmessige investeringer:

  2,5

  millioner kroner

  Nasjonal Jazzscene:

  3,0

  millioner kroner

  Norsk Folkemuseum

  2,0

  millioner kroner

 • Ultimafestivalen er foreslått som knutepunktinstitusjon med et tilskudd i 2006 på 3,5 millioner kroner. Det Norske Kammerorkester her fått en økning i tilskuddet på 0,6 til 4,1 millioner kroner i 2006.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

ASSITEJs barne og ungdomsfestival

82

84

2,4 %

Atelier Nord

2 193

2 236

2,0 %

Center for Afrikansk Kulturformidling (CAK)

1 055

1 076

2,0 %

Contemporary dance festival OSLO NORWAY (CODA)

200

204

2,0 %

Cosmopolite Scene, Stiftelsen

910

928

2,0 %

Damini House of Culture

200

204

2,0 %

Det Åpne Teater

3 548

3 617

1,9 %

Du Store Verden

1 038

1 059

2,0 %

Horisont, Stiftelsen ("Mela")

415

423

1,9 %

Internasjonalt Kultursenter og Museum (IKM)

3 237

3 301

2,0 %

Kulturkirken Jacob

1 038

1 059

2,0 %

Musikkinformasjonssenteret, Stiftelsen

7 629

7 833

2,7 %

Nordic Black Theatre, inkl. utviklingsprosjekt for ungdom

3 733

3 806

2,0 %

Norges Ungdomskor

312

318

1,9 %

Norsk Nettverk for Teknologi Akustikk og Musikk (NoTAM)

2 418

2 465

1,9 %

Ny Musikk

3 004

3 063

2,0 %

Oktoberdans

200

204

2,0 %

Oslo domkor

400

Samspill - International Music Network

534

545

2,1 %

Østnorsk Jazzsenter, Foreningen

2 031

2 071

2,0 %

Akershus Festning for kunst og kultur, Stiftelsen

82

85

3,7 %

Militærhospitalet fra empirekvartalet, Stiftelsen (utgår fra 2006)

80

Norsk Teater og orkesterforening (NTO)

300

300

0,0 %

Institutt for romkunst, Stiftelsen

383

390

1,8 %

ROM - galleri for arkitektur

349

356

2,0 %

Barnas Historie, Kunst og Kultur, Stiftelsen

3 008

3 061

1,8 %

Fotogalleriet, Stiftelsen

811

827

2,0 %

Kunstnernes hus

5 524

5 628

1,9 %

Norske Tekstilkunstnere

679

693

2,1 %

RAM Galleri

1 096

1 118

2,0 %

Tegnerforbundet

889

907

2,0 %

Unge Kunstneres Samfund (UKS)

1 611

1 643

2,0 %

Oslo-Filharmonien

83 535

85 142

1,9 %

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival

3 290

3 500

6,4 %

Det Norske Kammerorkester, Stiftelsen (2005 under Norsk kulturfond)

3 500

4 100

17,1 %

Norges musikkhøgskole, praktikantplasser

825

842

2,1 %

Oslo-Filharmonien, økt husleie i Konserthuset

1 700

2 350

38,2 %

Den Norske Opera

238 970

261 458

9,4 %

Det Norske Teatret

107 549

109 659

2,0 %

Det Norske Teatret (investeringstilskudd)

2 500

Nationaltheatret

119 923

122 275

2,0 %

Bårdar Danseteater a/s

300

306

2,0 %

Gratis Daglig Trening, Stiftelsen

1 020

1 220

19,6 %

Oslo Danse Ensemble (ODE)

1 095

1 115

1,8 %

Scene for dans/Dansens Hus AS

6 000

11 500

91,7 %

Scenehuset i Oslo, husleie

405

500

23,5 %

Senter for dansekunst, Stiftelsen (SfD)

1 985

2 150

8,3 %

Black Box Teater AS

920

940

2,2 %

Norsk Dramatikkfestival

435

444

2,1 %

IFLA 2005 Oslo, Foreningen

2 000

Norsk Folkemuseum

56 453

60 260

6,7 %

Norsk Sjøfartsmuseum

957

988

3,2 %

Norsk Teknisk Museum

19 771

20 404

3,2 %

Oslo Bymuseum

1 374

1 418

3,2 %

Til fordeling av ABM-utvikling

146

151

3,4 %

Emanuel Vigelands Museum

117

119

1,7 %

Norsk Etnologisk Gransking (inngår fra 2006 i tilskuddet til Norsk Folkemuseum)

1 327

Skoleskipet Christian Radich, Stiftelsen

3 596

3 668

2,0 %

Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek

3 843

3 918

2,0 %

ASTA, Stiftelsen c/o Riksarkivet

306

312

2,0 %

Totalt Oslo

709 931

751 143

 • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Oslo og Akershus planlegges gjennomført.
 • Til stamvegprosjektet Ulvensplitten – Sinsen, på riksveg 150 ”Ring 3 i Oslo”, er det for 2006 foreslått en statlig investeringsramme på 60 millioner kroner. I tillegg er det regnet med til sammen 232 millioner kroner i bompenger og tilskudd. Prosjektet inngår i planene for utbygging av hovedvegnettet i Oslo-området. Prosjektet omfatter både nytt hovedvegsystem og lokalvegnett i området, 1,5 kilometer fjelltunnel på Ring 3 mellom Økern og Sinsen, betongtunnel på Østre Aker vei forbi Økern, ny vegforbindelse mellom Ulvensplitten og Økernveien med bru over Ring 3 og ny hovedrute for gang- og sykkelveg mellom Ulven og Sinsen. Forberedende arbeider tok til i februar 2005. Lokalvegsystemet ventes åpnet for trafikk i 2008, mens riksvegdelen av prosjektet ventes åpnet etappevis i 2010-2011.
 • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 130 millioner kroner. I tillegg er det regnet med at Oslo får stilt til disposisjon til sammen 638 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Av bompengemidlene forutsettes 153 millioner kroner nyttet tiltak på ”øvrig riksvegnett”, mens 485 millioner kroner går til investeringer på stamvegnettet, medregnet nødvendig låneopptak til E18 Bjørvikaprosjektet.
 • Rammen til øvrig riksvegnett vil i sin helhet bli nyttet til mindre investeringstiltak, med særlig vekt på kollektivtrafikk- og trafikksikkerhetstiltak.
 • Det forutsettes benyttet om lag 200 millioner kroner til kollektivtrafikktiltak i 2006. Av dette utgjør statlige midler 54 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres videreføringen av T-baneringen og tiltak på T-banenettet for blant annet å bedre omstillingsforholdene ved T-banestasjonen nær Carl Berners plass. Utbedringen av tilstøtende linjenett blir også prioritert. I tillegg prioriteres tiltak for å bedre framkommeligheten for buss og trikk.
 • For prosjektet ”Vegutbygging i Bjørvika” er det for 2006 lagt til grunn en statlig investeringsramme på 360 millioner kroner. Av dette beløpet er 49 millioner kroner innenfor rammen i Nasjonal transportplan 2006 – 2009. I tillegg er det lagt til grunn at det skal brukes 310 millioner kroner i bompenger fra Oslopakke 1. Anleggsarbeidene tok til i august 2005, med sikte på at første etappe åpnes for trafikk i 2010. Andre etappe vil etter planen stå ferdig i 2012.
 • I forbindelse med finansiering av E18 Bjørvikaprosjektet har Stortinget vedtatt å videreføre nåværende bompengeordning fra 1. januar 2008 til seinest 31. desember 2012. Oslo kommune og Akershus fylkeskommune utreder i samarbeid med Statens vegvesen et opplegg med trafikantbetaling til erstatning for Oslopakke 1 og Oslopakke 2. Dersom Stortinget godkjenner en ny trafikantbetalingsordning (Oslopakke 3) innen den tid, vil denne avløse videreføringen av dagens ordning. Innføring av en eventuell Oslopakke 3 vil kunne medføre behov for justering av handlingsprogrammet for Oslo og Akershus, går det fram av budsjettforslaget.
 • Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.
 • Samferdselsdepartementet går inn for å bygge om Alnabru godsterminal for å modernisere terminalen, slik at den blir bedre tilpasset økt container- og kombitransport. For 2006 er det, over Jernbaneverkets investeringsbudsjett, satt av midler til nærmere planlegging av prosjektet. Byggingen planlegges gjennomført i løpet perioden 2007-2008. Prosjektet har et foreløpig kostnadsoverslag på om lag 195 millioner kroner.
 • Innenfor den foreslåtte bevilgningen på 1580 millioner kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog er det satt av om lag 67 millioner kroner til kjøp av persontransporttjenester med tog på Gjøvikbanen (Oslo – Gjøvik). Dette har sammenheng med at selskapet NSB Anbud AS fra andre halvår 2006 overtar persontogdriften på Gjøvikbanen.
 • Over Samferdelsdepartementets budsjett er det foreslått en bevilgning på to millioner kroner til etablering av et medie- og kommunikasjonssenter på Vestbanen i Oslo. Støtten i 2006 og eventuelt for de to neste årene forutsettes gjort avhengig av at prosjektgruppen legger fram en tilfredsstillende finansieringsplan for den videre drift og investering, går det fram av budsjettforslaget.
 • Det foreslås en bevilgning på 3,356 milliarder kroner til Universitetet i Oslo. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til 60 nye doktorgradsstillinger ved Universitetet i Oslo. Det er også lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet. Det foreslås å bevilge 75 millioner kroner til videreføring av nybygg for Institutt for informatikk (IFI II).
 • Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteters stilling i Norge (HL senteret) med 5 millioner kroner, dette som en engangsbevilgning i 2006. Bevilgningen til senteret utgjør med dette 22 millioner kroner i 2006.
 • Det foreslås en bevilgning på 89,6 millioner kroner til Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til en ny doktorgradsstilling.
 • Det foreslås en bevilgning på 117,8 millioner kroner til Norges idrettshøgskole. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til to nye doktorgradsstillinger.
 • Det foreslås en bevilgning på 151 millioner kroner til Norges musikkhøgskole. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til en ny doktorgradsstilling ved denne skolen. Budsjettrammen til Norges musikkhøgskole er økt med 2,5 millioner kroner knyttet til en økning i husleie for nybygg. Videre er det faset ut 6,1 millioner kroner i utstyrsmidler til nytt bygg, slik at samlet utstyrsbevilgning til nybygget blir 19,4 millioner kroner i 2006.
 • Det foreslås en bevilgning på 179,8 millioner kroner til Kunsthøgskolen i Oslo. Budsjettrammen til Kunsthøgskolen i Oslo foreslås økt med 0,94 millioner kroner i forbindelse med bachelorstudium i scenografi.
 • I tråd med St.meld. nr. 18 (2001-2002) har Utdannings- og forskningsdepartementet, sammen med Norges Musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Bergen og Kunsthøgskolen i Oslo, opprettet et stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Departementet forslår å bevilge midler til fem nye doktorgradsstillinger i kunstnerisk utviklingsarbeid i 2006. Stillingene vil bli fordelt på de aktuelle institusjonene.
 • Det foreslås en bevilgning på 887,8 millioner kroner til Høgskolen i Oslo. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til tre nye doktorgradsstillinger ved Høgskolen i Oslo. Det er også lagt inn resterende bevilgning til en stilling opprettet i 2005-budsjettet.
 • Det foreslås en bevilgning på 207,9 millioner kroner til Norges veterinærhøgskole. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til tre nye doktorgradsstillinger ved veterinærhøgskolen. Videre er det lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet.
 • Det foreslås en bevilgning på 170,3 millioner kroner til Handelshøyskolen BI. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til fire nye doktorgradsstillinger. Videre er det lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen er foreslått økt med 4,2 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år.
 • Det foreslås en bevilgning på 46,2 millioner kroner til Det teologiske Menighetsfakultet. I forbindelse med opptrappingsplan for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til fire nye doktorgradsstillinger ved fakultetet. Videre er det lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet.
 • Det foreslås en bevilgning på 57,8 millioner kroner til Diakonhjemmet Høgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 42,6 millioner kroner til Lovisenberg diakonale høgskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 26,5 millioner kroner til Høgskolen Diakonova.
 • Det foreslås en bevilgning på 8,4 millioner kroner til Rudolf Steinerhøyskolen.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,6 millioner kroner til Den norske Eurytmihøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 12,9 millioner kroner til Barrat Due musikkinstitutt.
 • Det foreslås en bevilgning på 4,4 millioner kroner til Den Norske Balletthøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 6,4 millioner kroner til Oslo Markedshøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 7,7 millioner kroner til Norsk Reiselivshøyskole.
 • Det foreslås en bevilgning på 8,2 millioner kroner til Høgskolen i Staffeldtsgate.
 • Det foreslås en bevilgning på 6 millioner kroner til Fjellhaug Misjonshøgskole.
 • ByggSøk er et nasjonalt nettbasert system som brukes til å utforme og sende elektroniske plan- og byggesaker. ByggSøk finansieres av Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet. Statens bygningstekniske etat er ansvarlig for drift og utvikling. Alle innbyggere i Oslo kan sende byggesøknader elektronisk til kommunen.
 • Det er foreslått 25 millioner kroner til handlingsprogrammet for Oslo indreøst. Programmetharenbred strategi for å bedre levekårene iOslo indre øst med tiltak i bydeleneGrünerløkka, Sagene og Gamle Oslo. 2006 avslutter det tiårige programmet.
 • Det er foreslått ei løyving på 5,40 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Til toppen