Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Østfold

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Fiskeri- og kystforvaltningen gir en saksbehandlingsgaranti på tre måneder, som bare skal kunne fravikes dersom forsinkelsen skyldes nødvendige innspill fra andre myndigheter, regelverksendringer o.l.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2006 tilskudd til drift av nettverket.
 • Oslofjord heimevernsdistrikt 01, omfattende Østfold og Vestfold fylker, videreutvikles med en distriktsstab på Rygge.
 • Luftforsvarets utdannings- og kompetansesenter på Rygge omorganiseres til to likestilte enheter – Luftforsvarets utviklings- og kompetansesenter og Luftoperativt inspektorat. Den grunnleggende utdanningen innenfor baseforsvar planlegges flyttet fra Bodø til Rygge.
 • I forbindelse med strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Follo tingrett i Ski planlagt ferdigstilt i 2006.
 • Regjeringen foreslår i budsjettet for 2006 å bevilge 20 millioner kroner inkl. mva. til oppstart av bygging av Halden fengsel med 251 plasser. Det tas sikte på at fengselet skal stå ferdig i løpet av 2009.
 • Justisdepartementet er i ferd med å innhente tilbud om etablering av et felles digitalt radiosamband. Første utbyggingsområde er politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold. Justisdepartementet tar sikte på at området skal være ferdig utbygget og testet sommeren 2007.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med 2 millioner kroner. Økningen foreslås tildelt det nyopprettede Østfoldmuseet som er en konsolidering av flere museer i fylket.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Fredriksten Festning (investeringstilskudd)

1 000

Østfold Teaterverksted

763

778

2,0 %

Galleri F 15 AS

2 631

2 682

1,9 %

Momentum - Nordisk festival for samtidskunst AS

2 992

3 052

2,0 %

Det Norske Blåseensemble anno 1734

8 629

8 798

2,0 %

Fredrikstad Museum

2 419

2 496

3,2 %

Halden Historiske Samlinger

3 610

3 726

3,2 %

Østfoldmuseet

4 442

6 584

48,2 %

Totalt Østfold

26 486

28 116

 • Supplerende verneplan for Oslofjorden – delplan Østfold planlegges gjennomført.
 • Verneplan for ytre Hvaler er planlagt gjennomført i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Arbeidet med å bedre vannkvaliteten i Vansjø vil bli prioritert også i 2006, blant annet ved at det settes av midler til ekstraordinære tiltak for å bedre situasjonen i vassdraget.
 • 60 millioner kroner er foreslått som statlige bevilgninger til arbeid på E6-strekningen fra Svinesund og gjennom Sarpsborg (Svingenskogen – Åsgård). I tillegg kommer 330 millioner kroner som blir stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Prosjektet omfatter utvidelse av eksisterende E6 fra to- og trefelts veg til firefelts veg på en 34 kilometer lang strekning i kommunene Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Råde. Vegen bygges med 26 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. I prosjektet inngår blant annet bygging av ny bru over Glomma, parallelt med dagens bru. Den tre kilometer lange strekningen Solli – Åsgård ventes åpnet for trafikk i 2006, mens resten av prosjektet ventes åpnet i for trafikk i 2008. Med dette vil gjennomføringen av E6-delen av Østfoldpakka være fullført, og det vil dermed være firefelts veg på hele E6 gjennom Østfold, går det fram av budsjettforslaget.
 • Til anleggsarbeid på de to de stamvegstrekningene E18 Momarken - Sekkelsten og E18 Sekkelsten – Krosby er det ført opp til sammen 299 millioner. Av dette forutsettes 210 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet.
 • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 59 millioner kroner. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak.
 • Innenfor vedlikeholdsbudsjettet til Jernbaneverket er det satt av midler til prosjektering av ny Rolvsøysund bru på Østfoldbanen.
 • Det foreslås en bevilgning på 378,7 millioner kroner til Høgskolen i Østfold. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til en ny stilling. Videre er det lagt inn resterende bevilgning til en stilling opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen er økt med 5,8 millioner kroner til økt husleie knyttet til nytt bygg og ombyggingsarbeid på Remmen i Halden. 17,8 millioner kroner til utstyr er faset ut, slik at samlet utstyrsbevilgning til nybygget og ombyggingsarbeidene i 2006 er 32,2 millioner kroner.
 • Det er foreslått ei løyving på 16,70 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Østfold

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Østfold anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,8 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent, gir det en reell vekst på 1 prosent. Kommunene i Østfold anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer at veksten i de frie inntektene for kommunene i Østfold er noe høyere enn veksten i de frie inntektene på landsbasis er:

 • Endringer i utgiftsutjevningen, inklusive endringer i kriteriedata og endringer i korreksjonsordningen.

I Østfold har 12 av 18 kommuner lik eller høyere prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet. Forskjellene kommunene i mellom var relativt små. Under tre prosentpoeng skilte kommunen med høyest vekst fra kommunen med lavest vekst.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Østfold i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter på 94 prosent av landsgjennomsnittet. Kun en kommune i Østfold hadde utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Østfold hadde i 2004 et netto driftsresultat på 0,6 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Østfold hadde i gjennomsnitt 23 956 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22228 kroner.

Østfold fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Østfold fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,1 prosent i 2006, som er 0,1 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent. Dette kan blant annet forklares ved at:

 • Østfold fylkeskommune taper noe på endringer i utgiftutjevningen, deriblant økningen av utgiftsbehovet.
 • Østfold tjener noe mer enn de andre fylkeskommunene på saker utenfor overgangsordningen (tannbehandling og skole- og studentrabatt).

Finansielle indikatorer

Østfold fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 3,4 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 783 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 783 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0101 Halden

687 339

691 911

717 977

26 066

945

3,8

94

2,9

18 698

0104 Moss

654 368

663 599

690 913

27 315

974

4,1

93

-0,6

2 433

0105 Sarpsborg

1 192 348

1 201 032

1 240 794

39 762

799

3,3

94

2,0

19 687

0106 Fredrikstad

1 681 843

1 700 886

1 778 676

77 790

1 105

4,6

94

-1,6

35 499

0111 Hvaler

99 021

99 933

102 466

2 532

671

2,5

100

4,9

35 448

0118 Aremark

47 875

48 118

50 706

2 587

1 816

5,4

100

-5,2

17 627

0119 Marker

98 175

98 965

102 227

3 261

948

3,3

97

1,3

38 181

0121 Rømskog

28 045

28 402

29 345

943

1 413

3,3

117

4,1

15 156

0122 Trøgstad

132 132

133 745

138 041

4 297

866

3,2

96

8,4

21 559

0123 Spydberg

121 390

122 434

126 072

3 638

758

3,0

96

4,0

19 600

0124 Askim

334 761

336 541

346 344

9 802

696

2,9

95

2,2

25 634

0125 Eidsberg

249 624

260 078

271 830

11 751

1 152

4,5

95

0,6

31 849

0127 Skiptvet

85 571

86 347

88 710

2 363

704

2,7

96

1,6

7 976

0128 Rakkestad

201 115

201 541

208 693

7 152

982

3,5

96

2,4

28 854

0135 Råde

152 659

155 732

161 609

5 877

909

3,8

95

1,2

21 283

0136 Rygge

318 088

327 085

339 737

12 652

923

3,9

94

-3,0

25 304

0137 Våler

100 734

101 194

104 891

3 698

920

3,7

96

0,2

23 285

0138 Hobøl

112 556

113 938

116 870

2 931

643

2,6

98

-0,6

28 067

Ufordelt skjønn

10015

10 015

5 553

 

 

 

 

 

 

Østfold

6 307 658

6 381 497

6 621 453

239 955

928

3,8

94

0,6

23 956

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen