Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Rogaland

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Fiskeriforskning, Norconserv, Matforsk og Stiftelsen Gastronomisk Institutt har i samarbeid overtatt eierskapet til Gastronomisk Institutt. Samarbeidet vil bli videreutviklet i 2006.
 • Grunnbevilgningen til Norconserv vil bli videreført i 2006.
 • Fiskeri- og kystforvaltningen gir en saksbehandlingsgaranti på tre måneder, som bare skal kunne fravikes dersom forsinkelsen skyldes nødvendige innspill fra andre myndigheter, regelverksendringer og lignende.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2006 tilskudd til drift av nettverket.
 • Det settes av midler til drift av fyrmuseumsnettverket. Tungenes fyrmuseum er et av museene som deltar i nettverket.
 • Fiskeri- og kystdepartementet tar sikte på å bidra økonomisk til etableringen av BluePlanet.
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn i Sirevåg i Hå kommune.
 • Rogaland heimevernsdistrikt 08, omfattende Rogaland fylke, videreutvikles med en distriktsstab i Vatneleiren, Sandnes.
 • Byggingen av den permanente bygningen for Joint Warfare Center (JWC) på Jåttå ved Stavanger forventes startet opp i 2006.
 • Som følge av strukturendringene i førsteinstansdomstolene er lokaler til Jæren tingrett i Sandnes planlagt ferdigstilt i 2006.
 • Fra 1.1.2006 blir det opprettet et namsfogdkontor i Stavanger som administrativt er lagt under Politidirektoratet. Namsfogdkontoret vil overta de sivile rettspleieoppgavene fra det kommunale forliksrådet. I tillegg blir det opprettet namsfogdkontor i Sandnes kommune som er organisert under politidistriktet.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med 1,3 millioner kroner. Av dette er 0,5 millioner kroner foreslått til styrking av den konsoliderte enheten Haugalandmuseene mens tilskuddet til Rogaland Kunstmuseum foreslås styrket med 0,8 millioner kroner. Til Det Norske Misjonsselskaps arkiv ved Misjonshøgskolen i Stavanger foreslås det et tilskudd i 2006 på 1 million kroner, en økning med 0,5 millioner kroner fra 2005.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Stavanger Symfoniorkester

36 915

37 639

2,0 %

Haugesund Teater AS

4 619

4 710

2,0 %

Rogaland Teater AS

34 271

34 943

2,0 %

Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet (Kapittelfestivalen)

65

66

1,5 %

Arkeologisk museum i Stavanger (AmS)

31 474

31 382

-0,3 %

Arkeologisk museum i Stavanger (AmS)

15 093

15 124

0,2 %

Arkeologisk museum i Stavanger (AmS)

2 300

2 030

-11,7 %

Dalane Folkemuseum

2 074

2 140

3,2 %

Haugalandmuseene

1 533

2 082

35,8 %

Jærmuseet

4 115

4 247

3,2 %

Rogaland Kunstmuseum

3 028

3 925

29,6 %

Ryfylkemuseet

2 106

2 173

3,2 %

Stavanger Museum

4 717

4 868

3,2 %

Det Norske Misjonsselskaps Arkiv

500

1 000

100,0 %

Totalt Rogaland

142 810

146 329

 • Lokal kulturminneforvaltning, prosjekt i Stavanger.
 • Aksjon Jærvassdrag.
 • For E39, ”Kyststamvegen” er det satt av midler til å starte ombyggingen av Mortavika og Arsvågen ferjekaier. I tillegg er det lagt opp til å videreføre ombyggingen av Tjensvollkrysset i Stavanger. – Under forutsetning av godkjent reguleringsplan i løpet av første halvår 2006 ventes vegprosjektet åpnet for trafikk høsten 2007.
 • Arbeidet med å utbedre Haukelitunnelene, på stamvegen E 134 Drammen - Haugesund, vil bli videreført i 2006. Kostnadene for arbeidene er beregnet til om lag 200 millioner kroner. Prosjektet betyr at frihøyden i tunnelene øker til 4,2 meter.
 • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en samlet statlig investeringsramme på 180 millioner kroner. Beløpet er fordelt med 156 millioner kroner til forsøket med oppgavedifferensiering knyttet til samferdsel i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane (Vestlandsrådet) og 24 millioner kroner til rassikring. I tillegg er det regnet med at Rogaland får stilt til disposisjon 213 millioner kroner i bompenger, fordelt med 185 millioner kroner til tiltak innenfor Nord-Jærenpakken, 20 millioner kroner til videre planlegging og grunnerverv for T-forbindelsen og 8 millioner kroner til videre utbygging av riksveg 45 i Gjesdal kommune.
 • Innenfor den statlige investeringsrammen har Vestlandsrådet sluttet seg til at utbedringen av riksveg 13 på strekningen Askvik – Pundsnes skal fullfinansieres i 2006. Strekningen ventes åpnet for trafikk i august 2006. I tillegg er det forutsatt midler til rassikringen av riksveg 503 i Gloppedalen. Videre prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på trafikksikkerhetstiltak. I tillegg prioriteres kollektivtrafikktiltak.
 • Av bompengemidlene til Nord-Jærenpakken, vil 120 millioner kroner gå til å videreføre arbeidene på prosjektet riksveg 44 Stangeland – Skjæveland. Det legges dessuten opp til å starte arbeidene på prosjektet riksveg 44 Omkjøringsveg Klepp.
 • Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.
 • 150 millioner kroner er ført opp til igangsetting av prosjektet med utbygging til dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes. Prosjektet har en samlet kostnadsramme på vel 1500 millioner kroner. Anleggsarbeidet skal etter planen være ferdig i 2010.
 • 129 millioner kroner er avsatt til ny godsterminal på Ganddal. Den nye terminalen vil erstatte dagens terminaler i Stavanger og Sandnes og legger til rette for et bedre og mer effektivt tilbud for godstransport med tog. Utbyggingen vil være med på å forbedre tilgjengelig sporkapasitet mellom Ganddal og Stavanger, en strekning som i dag har 8 – 10 godstog i døgnet. Den frigjorte sporkapasiteten vil legge til rette for økt fleksibilitet i drift av persontrafikk på denne strekningen. Utbyggingen av Ganddal godsterminal må dessuten sees i sammenheng med den planlagte utbyggingen av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger.
 • Det foreslås en bevilgning på 664,8 millioner kroner til Universitet i Stavanger. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til ti nye doktorgradsstillinger. Videre er det lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen har økt med 24 millioner kroner knyttet til økt husleie for nybygg, samt at det er faset ut 22,3 millioner kroner i utstyrsmidler til nytt bygg. Samlet utstyrsbevilgning til nybygget i 2006 er dermed 17,7 millioner kroner.
 • Det foreslås en bevilgning på 24,9 millioner kroner til Rogaland Høgskole. Det foreslås å styrke Rogaland Høgskole med 1,3 millioner kroner i 2006, knyttet til nye studietilbud.
 • Det foreslås en bevilgning på 15,8 millioner kroner til Misjonshøgskolen i Stavanger. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til to nye doktorgradsstillinger. Videre foreslås det å styrke Misjonshøgskolen med 1,5 millioner kroner i budsjettet for 2006.
 • Det foreslås en bevilgning på 2 millioner kroner til Høgskolen landbruk og bygdenæringer.
 • I løpet av 2006 vil ca. 70 prosent av innbyggerne og ca. 40 prosent av kommunene i Rogaland kunne bruke og ta i mot byggesøknader elektronisk. Alle søkere i Rogaland kan bruke ByggSøk til å fylle ut byggesøknader på Internett, skrive ut og sende kommunen.
 • Det er foreslått ei løyving på 19,24 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Fylket er omfatta av kompensasjonen etter omlegginga av den differensierte arbeidsgivaravgifta i form av næringsretta utviklingstiltak. Midlane vil bli fordelte når departementet har rekna ut den fylkesvise kostnadsauken for 2006. Departementet legg opp til ei vidareføring av det arbeidet som vart gjennomført i fylka i 2004 og 2005.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Rogaland

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Rogaland anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,8 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent., gir det en reell vekst på 1,0 prosent. Kommunene i Rogaland anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,5 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer at veksten i de frie inntektene for kommunene i Rogaland er noe høyere enn veksten i de frie inntektene på landsbasis er:

 • Kommunene i Rogaland tjener mer enn gjennomsnittet på endringen i selskapsskatt.
 • Kommunene i Rogaland tjener mer enn gjennomsnittet på endringen i overgangsordningen for momsuttrekket.
 • Kommunene i Rogaland tjener noe på økningen av skatteandelen fra 49 prosent til 50 prosent.

Variasjonen i vekst mellom kommunene er til dels betydelig, og det skiller 6 prosent mellom kommunen med lavest og kommunen med høyest vekst.

Randaberg kommer i beregningen ut med en svakt negativ vekst på – 0,8 prosent. Dette må sees i sammenheng med at Randaberg i fjor var den kommunen i Rogaland som hadde høyest vekst. Randaberg taper i 2006 først og fremst på endringen i selskapsskatten, men taper også noe på avviklingen av det ekstraordinære skjønnet og endringen i utgiftsbehovet.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Rogaland 2004 utgiftskorrigerte inntekter på 98 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Ti av fylkets 26 kommuner har utgiftskorrigerte inntekter over landsgjennomsnittet.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Rogaland hadde i 2004 et netto driftsresultat på 2,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger. Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Rogaland hadde i gjennomsnitt 5 063 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Rogaland fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Rogaland fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 3,6 prosent i 2006, som er 0,4 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

At veksten for Rogaland fylkeskommune er lavere enn landsgjennomsnittet kan forklares ved at:

 • Rogaland fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen.

Finansielle indikatorer

Rogaland fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 5,2 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 2 851 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1101 Eigersund

357 105

363 753

377 548

13 795

1 029

3,8

94

3,7

22 502

1102 Sandnes

1 316 745

1 326 543

1 396 044

69 501

1 206

5,2

93

-1,8

-11 564

1103 Stavanger

2 873 914

2 903 505

3 037 546

134 042

1 176

4,6

102

2,5

6 075

1106 Haugesund

790 489

799 480

828 112

28 632

908

3,6

95

1,9

22 115

1111 Sokndal

92 936

96 007

100 038

4 031

1 218

4,2

95

9,5

28 531

1112 Lund

81 758

83 031

87 654

4 623

1 478

5,6

94

0,5

14 370

1114 Bjerkreim

69 416

70 711

73 225

2 514

1 021

3,6

98

-0,4

3 625

1119 Hå

364 748

372 434

380 894

8 460

572

2,3

93

4,3

-1 727

1120 Klepp

346 462

350 277

359 462

9 184

632

2,6

96

3,3

7 587

1121 Time

333 176

338 331

348 756

10 425

721

3,1

95

1,4

6 078

1122 Gjesdal

219 328

223 619

232 331

8 713

940

3,9

95

2,6

22 869

1124 Sola

491 732

498 640

520 391

21 751

1 097

4,4

103

1,9

8 532

1127 Randaberg

225 207

228 721

226 933

-1 788

-197

-0,8

99

5,9

9 655

1129 Forsand

48 190

48 521

50 009

1 488

1 350

3,1

128

8,6

38 357

1130 Strand

255 649

258 060

264 178

6 117

586

2,4

96

2,6

-86 309

1133 Hjelmeland

92 546

93 008

94 624

1 616

591

1,7

115

7,3

19 805

1134 Suldal

140 344

141 301

142 758

1 457

374

1,0

123

6,0

4 920

1135 Sauda

139 984

140 930

148 373

7 444

1 545

5,3

98

-2,6

20 669

1141 Finnøy

94 473

95 668

98 898

3 230

1 165

3,4

105

6,6

 

1142 Rennesøy

91 021

92 304

95 619

3 314

989

3,6

100

-0,8

23 416

1144 Kvitsøy

21 927

22 065

22 709

644

1 260

2,9

132

2,1

9 193

1145 Bokn

27 601

28 781

29 792

1 011

1 315

3,5

112

-4,9

51 567

1146 Tysvær

231 061

233 763

240 471

6 708

716

2,9

94

1,9

22 596

1149 Karmøy

893 136

900 087

927 306

27 219

725

3,0

95

3,8

8 662

1151 Utsira

16 484

16 547

17 103

556

2 609

3,4

167

4,1

-9 953

1160 Vindafjord

229 375

232 867

242 327

9 460

1 165

4,1

98

-0,4

23 297

Ufordelt skjønn

25 122

25 122

17 498

 

 

 

 

 

 

Rogaland

9 869 931

9 984 077

10 360 599

376 522

958

3,8

98

2,2

5 063

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen