Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Sør-Trøndelag

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Grunnbevilgningen til SINTEF fiskeri- og havbruks AS videreføres i 2006.
 • Fiskeri- og kystforvaltningen gir en saksbehandlingsgaranti på tre måneder, som bare skal kunne fravikes dersom forsinkelsen skyldes nødvendige innspill fra andre myndigheter, regelverksendringer o.l.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2006 tilskudd til drift av nettverket.
 • Det foreslås satt av 3 millioner kroner til arbeidet med biprodukter i regi av Stiftelsen RUBIN i Trondheim.
 • Utbygging av Hitra fiskerihavn sluttføres i 2006.
 • Trøndelag heimevernsdistrikt 12, omfattende Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag fylker, videreutvikles med en distriktsstab på Værnes, Stjørdal.
 • Fra 1. 1. 2006 blir det opprettet et namsfogdkontor i Trondheim som administrativt er lagt under Politidirektoratet. Namsfogdkontoret vil overta de sivile rettspleieoppgavene fra det kommunale forliksrådet.
 • Trondheim Symfoniorkester er foreslått med et statstilskudd i 2006 på om lag 41,5 millioner kroner, en økning fra 2005 på nærmere 1,8 millioner kroner.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Midtnorsk Jazzsenter, Stiftelsen

1 497

1 526

1,9 %

Nidarosdomens guttekor (i 2005 tilskudd fra Norsk kulturfond)

400

Trondheim internasjonale kammermusikkonkurranse (TICC)

440

449

2,0 %

Trondheimssolistene, Stiftelsen

405

413

2,0 %

Ungdommens Kulturmønstring - Sør-Trøndelag

3 376

3 443

2,0 %

Trondheim Symfoniorkester

39 678

41 457

4,5 %

Olavsfestdagene i Trondheim, Stiftelsen

4 810

4 904

2,0 %

Trøndelag Teater AS

44 709

45 585

2,0 %

Musikkteatret i Trondheim, Stiftelsen

2 600

2 651

2,0 %

Cirka Teater

530

540

1,9 %

Teaterhuset Avant Garden

635

650

2,4 %

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

1 068

1 102

3,2 %

Museet Kystens Arv

1 053

1 087

3,2 %

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

8 835

9 118

3,2 %

Orkla Industrimuseum

1 302

1 344

3,2 %

Ringve

7 240

7 472

3,2 %

Rørosmuseet, Stiftelsen

3 116

3 216

3,2 %

Trondheim Kunstmuseum

3 608

3 723

3,2 %

Trøndelag Folkemuseum

6 574

6 784

3,2 %

Totalt Sør-Trøndelag

131 476

135 864

 • Administrasjonen av jordskifterettene flytter til Trondheim
  Ved behandlingen av Ot.prp.nr 106 (2002-2003) Endringer i domstolloven og jordskifteloven (jordskifterettenes stilling og funksjoner) ble det vedtatt å videreføre jordskifterettene som særdomstol og overføre dem fra Landbruks- og matdepartementet til Domstoladministrasjonen i Trondheim, med virkning fra 1.1.2006. Dette innebærer at Domstoladministrasjonen tilføres midler tilsvarende 11 årsverk. En av de ansatte i Oslo flytter med. Ansvaret for jordskifterettene blir samtidig overført til Justis- og politidepartementet. Ansvaret for forvaltning av jordskifteloven vil fremdeles ligge i Landbruks- og matdepartementet.
 • Vern av Sylane og Hyllingsdalen er planlagt gjennomført i tråd med Nasjonalparkplanen.
 • Det foreslås 4,9 millioner kroner til ulike tiltak for å styrke fjellrevbestanden. Dette er samme høye nivå som i 2005. Arbeidet vil i all hovedsak følge Direktoratet for naturforvaltnings handlingsplan, bla innfanging og avl for senere utsetning, rødrevkontroll og foring av fjellrev og overvåking. En del av prosjektet er avlstasjon på Oppdal.
 • Økt samlet innsats til de norske verdensarvområdene med 7,0 millioner kroner fra 17,9 til 24,9 millioner kroner. De norske verdensområdene er Bergstaden Røros, Bryggen i Bergen, Hjemmeluft i Alta, Urnes stavkirke, Vegaøyene og Vestnorsk fjordlandskap.
 • Økt bevilgning til brannsikring Bergstaden Røros.
 • Fondskapitalen i Kulturminnefondet foreslås økt med 400 millioner kroner og blir nå på 800 millioner kroner.
 • Til stamvegen E6 Oslo – Trondheim er det foreslått en statlig investeringsramme på 180 millioner kroner for 2006. I tillegg er det regnet med 120 millioner kroner i bompenger fra Trondheimspakken. Innenfor denne samlede rammen på 300 millioner kroner skal det brukes omkring 200 millioner kroner til utbygging av Nordre avlastningsveg i Trondheim. Av de foreslåtte midlene til Nordre avlastningsveg forutsettes det at 120 millioner kroner skal være bompengemidler. Anleggsarbeidene startet høsten 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2009.
 • I tillegg fullfinansieres stamvegprosjektene E6 Skjerdingstad – Jaktøyen i Melhus og E6 Løklia – Vindalsliene, sør for Støren. Det er også forutsatt midler til planlegging.
 • For stamvegstrekningen riksveg 3 Kolomoen – Ulsberg er det foreslått en statlig investeringsramme på 50 millioner kroner. Prosjektet Gullikstad – Ulsberg i Sør Trøndelag skal videreføres og ventes åpnet for trafikk i oktober 2006. I tillegg prioriteres mindre utbedringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer.
 • I alt 23, 6 millioner kroner er avsatt til stamvegstrekningen E39 Ålesund – Trondheim (Kjelbotn – Klett). Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på mindre utbedringer og trafikksikkerhetstiltak.
 • Til ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet er det foreslått i alt 54 millioner kroner, medregnet 16 millioner kroner til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Trondheim. Innenfor denne rammen prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger, trafikksikkerhetstiltak og kollektivtrafikktiltak.
 • Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.
 • I forslaget til investeringsbudsjett for Jernbaneverket er det avsatt 40 millioner kroner til ombygging av Brattøra godsterminal i Trondheim. Arbeidet skal være ferdig i 2007 og fører blant annet til klargjøring av areal som skal nyttes for å gjennomføre den vedtatte utbyggingen av riksvegprosjektet Nordre avlastningsveg i Trondheim.
 • Innenfor forslaget til bevilgninger til Jernbaneverkets vedlikeholdsbudsjett for 2006 er det satt av 20 millioner kroner til avsluttende arbeider i forbindelse med å opprette en ny trafikkstyringssentral i Trondheim. Den nye sentralen vil være ferdig i midten av 2006.
 • Innenfor Jernbaneverkets investeringsbudsjett for 2006 er det satt av midler til arbeid med ombygging ved Heimdal jernbanestasjon.
 • Det foreslås en bevilgning på 2,617 milliarder kroner til NTNU. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til 50 nye stillinger, og det er det lagt inn resterende bevilgning til doktorgradsstillinger opprettet i 2005-budsjettet. Utstyrsmidler til den nye universitetsklinikken i Trondheim på 100 millioner kroner er videreført i budsjettet for 2006. Budsjettrammen er økt med 7,5 millioner kroner knyttet til at bevilgningene til RENATE er overført til NTNU.
 • Det er forslått en bevilgning på 279,6 millioner kroner over Utdannings- og forskningsdepartementets budsjett til utbygging av ny universitetsklinikk i Trondheim. Formålet med tilskuddet er å finansiere universitets- og høyskoledelen av den nye universitetsklinikken.
 • Det foreslås en bevilgning på 528,3 millioner kroner til Høgskolen i Sør-Trøndelag. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til to nye stillinger ved denne høyskolen.
 • Det foreslås en bevilgning på 58,3 millioner kroner til Dronning Mauds Minne Høgskole.
 • Artsdatabanken, som er opprettet ved Norges teknisk-naturvitskaplige universitet, er en del av Regjeringens oppfølging av St.meld. nr. 4 (2000-2001) Biologisk mangfold. Utdannings og forskningsdepartementet foreslår å styrke Artsdatabanken med 1 million kroner i 2006. Finansieringen kommer fra ulike departementer, og noen departementer har overført sin del av bevilgningen til UFD i 2006. Samlet bevilgning fra Utdannings- og forskingsdepartementet vil utgjøre 9,8 millioner kroner i 2006.
 • I løpet av 2006 vil ca. 50 prosent av innbyggerne og ca. 40 prosent av kommunene i Sør-Trøndelag kunne bruke og ta i mot byggesøknader elektronisk. Alle søkere i Sør-Trøndelag kan bruke ByggSøk til å fylle ut byggesøknader på Internett, skrive ut og sende kommunen.
 • Det er foreslått ei løyving på 67,59 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Fylket er omfatta av kompensasjonen etter omlegginga av den differensierte arbeidsgivaravgifta i form av næringsretta utviklingstiltak. Midlane vil bli fordelte når departementet har rekna ut den fylkesvise kostnadsauken for 2006. Departementet legg opp til ei vidareføring av det arbeidet som vart gjennomført i fylka i 2004 og 2005.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen (i de fleste tilfeller er dette økonomiplanen). Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Sør-Trøndelag

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,4 prosent.

Kommunene i Sør-Trøndelag anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 3,3 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent, gir det en reell vekst på 0,5 prosent. Kommunene i Sør-Trøndelag anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,1 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer at veksten i de frie inntektene for kommunene i Sør-Trøndelag er noe lavere enn veksten i de frie inntektene på landsbasis er:

 • Kommunene i Sør-Trøndelag taper samlet sett noe på endringer i utgiftsutjevningen, og her særlig på økningen i utgiftsbehovet.

I Sør-Trøndelag har 7 av 25 kommuner lik eller høyere prosentvis vekst enn landsgjennomsnittet. Forskjellen kommunene i mellom er betydelige. Nær 6 prosentpoeng skiller kommunen med høyest vekst fra kommunen med lavest vekst.

Tydal kommune har en anslått vekst i de frie inntekter fra 2005-2006 på -1,6 prosent, som er med avstand den laveste veksten i Sør-Trøndelag. Hovedforklaringen for inntektsnedgangen er at kommunen mister regionaltilskuddet i 2006. Tydal kommune har bare fått tildelt regionaltilskuddet i 2005, noe som skyldes ekstraordinære skatteinntekter i 2003.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Sett under ett hadde kommunene i Sør-Trøndelag i 2004 utgiftskorrigerte frie inntekter på 96 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. I Sør-Trøndelag har 10 av 25 kommuner utgiftskorrigerte frie inntekter som var høyere enn landsgjennomsnittet

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i 2004 et netto driftsresultat på 3,7 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger (i Roan kommunes tilfelle ser det imidlertid ut som regnskapsføringen ikke er konsistent med de øvrige kommunene, slik at pensjonsforpliktelser er inkludert). Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Sør-Trøndelag hadde i gjennomsnitt 16 437 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Sør-Trøndelag fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Sør-Trøndelag fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 1,3 prosent i 2006, som er 2,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

 • Sør-Trøndelag fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen.
 • Sør-Trøndelag fylkeskommune taper noe på endringer i utgiftsutjevningen, og her særlig på endringer i korreksjonsordningen for elever i statlige og frittstående skoler

Finansielle indikatorer

Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 4,8 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 5 272 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1601 Trondheim

3 601 082

3 657 865

3 788 565

130 699

837

3,6

95

4,7

8 121

1612 Hemne

111 085

115 216

120 101

4 885

1 142

4,2

94

-1,5

23 859

1613 Snillfjord

45 378

46 522

48 451

1 928

1 879

4,1

122

-2,6

32 823

1617 Hitra

132 801

141 114

144 708

3 594

893

2,5

109

1,6

67 272

1620 Frøya

128 984

133 177

135 302

2 125

517

1,6

101

2,9

26 527

1621 Ørland

133 493

134 415

137 941

3 526

687

2,6

99

-0,3

 

1622 Agdenes

68 677

69 414

70 949

1 535

853

2,2

106

2,0

22 010

1624 Rissa

188 479

189 320

194 409

5 089

791

2,7

97

2,9

29 648

1627 Bjugn

133 398

135 063

137 908

2 845

607

2,1

101

 

 

1630 Åfjord

106 166

111 245

114 417

3 172

950

2,9

99

 

 

1632 Roan

47 336

48 380

49 929

1 549

1 442

3,2

122

1,7

45 738

1633 Osen

44 713

46 126

46 449

323

307

0,7

116

6,0

38 677

1634 Oppdal

173 054

178 209

183 814

5 605

866

3,1

95

5,0

26 669

1635 Rennebu

87 371

88 550

91 319

2 769

1 041

3,1

103

-1,1

34 089

1636 Meldal

132 429

134 504

138 016

3 511

893

2,6

98

-1,0

26 849

1638 Orkdal

256 053

258 693

267 285

8 592

817

3,3

94

4,2

19 079

1640 Røros

158 405

164 989

169 952

4 963

881

3,0

97

3,6

34 131

1644 Holtålen

74 925

77 272

79 933

2 660

1 248

3,4

104

2,3

41 090

1648 Midtre Gauldal

169 500

170 854

176 103

5 249

905

3,1

97

1,7

-32

1653 Melhus

336 752

340 660

347 177

6 517

466

1,9

95

3,2

38 422

1657 Skaun

150 499

153 124

154 211

1 087

179

0,7

94

1,8

26 683

1662 Klæbu

140 847

141 988

142 291

303

57

0,2

98

5,1

29 092

1663 Malvik

268 339

275 880

285 468

9 588

793

3,5

96

-0,6

27 352

1664 Selbu

121 750

122 215

126 483

4 268

1 070

3,5

98

3,3

24 606

1665 Tydal

47 989

50 110

49 321

-789

-875

-1,6

174

8,1

32 460

Ufordelt skjønn

17 600

17 600

30 734

 

 

 

 

 

 

Sør-Trøndelag

6 877 105

7 002 505

7 231 234

228 728

839

3,3

96

3,7

16 437

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen