Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Svalbard

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

  • Regjeringen foreslår noen endringer for å innrette skattereglene på Svalbard etter skattereformen, blant annet innføring av en lempet skjermingsmetode, økt skattesats i lønnstrekkordningen fra 8 prosent til 12 prosent og lette i formueskattereglene tilsvarende som på fastlandet, jf. St.prp. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 1 (2005-2006) Finansdepartementet. Regjeringen har satt ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på det samlede skatte- og avgiftssystemet på Svalbard.
  • Svalbardbudsjettet er styrket med 6 millioner kroner inkl. mva. til dekning av helårsvirkning av husleie og engangsinvesteringer ved etablering av den nye Svalbard forskingspark i 2006.
  • Bevilgningene til investeringer i fjernvarmenettet i Longyearbyen blir videreført i 2006. Nettet ble bygget for å gi en sikker energitilførsel til innbyggerne. Det er lagt til grunn at investeringene i fjernvarmenettet skal finansieres ved hjelp av låneopptak og være ferdigstilte i løpet av 2007. Det er bestemt at et nytt reservekraftanlegg i Longyearbyen blir finansiert av brukerne.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Kulturtiltak på Svalbard (Longyearbyen lokalstyre)

132

135

2,3 %

Bibliotektjeneste på Svalbard

152

155

2,0 %

Totalt Svalbard

284

290

  • Økning av NPs ramme med 650.000 kroner til nytt styringssystem på taubanen opp til luftmålestasjonen i Ny-Ålesund på Zeppelinfjellet
  • Økning av NPs ramme til Forskningsparken med 2,3 millioner kroner til utstyr og 3,5 millioner kroner til husleie
  • I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til fem nye doktorgradsstillinger ved Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS). Videre er det lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet. Det er lagt inn 1,4 millioner kroner til å øke antallet studieplasser med 10. Det er bevilget 11,8 millioner kroner til økt husleie for nybygget for UNIS/Svalbard forskningspark, samt at UNIS får en samlet utstyrsbevilgning til nybygget på 23,6 millioner kroner i 2006. Budsjettrammen har økt med 2,5 millioner kroner i forbindelse med at UNIS vil stå for driften av feltstasjonen for nordlysobservatoriet/optisk feltstasjon på Svalbard. UNIS får en samlet bevilgning på 94,9 millioner kroner i 2006.

Til toppen