Fylkesoversikt

Se tiltak i statsbudsjettet for ditt fylke. Velg fylke ved å klikke på kartet eller velge fra listen.

Vestfold

Svalbard/templates/fylkesoversikt.aspx?id=48164&epslanguage=en/FinnmarkTromsNordlandNord-TrøndelagSør-TrøndelagMøre og RomsdalSogn og FjordaneHordalandRogalandVest-AgderAust-AgderTelemarkBuskerudVestfoldOpplandHedmarkAkershusOsloØstfold

 • Fiskeri- og kystforvaltningen gir en saksbehandlingsgaranti på tre måneder, som bare skal kunne fravikes dersom forsinkelsen skyldes nødvendige innspill fra andre myndigheter, regelverksendringer o.l.
 • Det gis tilsagn om tilskudd til utbygging av fiskerihavn i Listahavna kai i Farsund kommune.
 • Fiskerimuseenes Nettverksråd er et nettverk av fiskerimuseer langs hele kysten. Det gis også i 2006 tilskudd til drift av nettverket.
 • Det settes av midler til drift av fyrmuseumsnettverket. Lindesnes fyrmuseum er et av museene som deltar i nettverket.
 • Tilskuddet til museene er foreslått styrket med 3 millioner kroner. 2,5 millioner kroner er foreslått til det nyopprettede Vest-Agder-museet som er en omfattende regional konsolidering. Videre foreslås tilskuddet til Sørlandets Kunstmuseum styrket med 0,5 millioner kroner. Opera Sør i Kristiansand er foreslått med en økning på 1 millioner kroner til nærmere 2,3 millioner kroner i tilskudd for 2006.

Noen kulturtiltak:
Tilskudd til en del tiltak fastsettes først etter at Stortinget har vedtatt statsbudsjettet for 2006. For disse tiltakene er det kun ført opp foreløpige beløp for 2006, og tiltakene er markert med hvit bakgrunn. Tall oppgitt i 1 000 kroner.

Tiltak

2005

2006

Endring %

Arkivet, Stiftelsen

727

740

1,8 %

Kristiansand Symfoniorkester

23 159

23 614

2,0 %

Agder Teater A/S

11 801

12 033

2,0 %

Opera Sør, Kristiansand

1 252

2 276

97,8 %

Sørlandets Kunstmuseum

4 819

5 473

13,6 %

Agder naturmuseum og botaniske hage

2 626

2 710

3,2 %

Vest-Agder-museet

6 736

9 452

40,3 %

Fullriggeren Sørlandet, Stiftelsen

3 237

3 302

2,0 %

Totalt Vest-Agder

54 892

59 600

 • Lokal kulturminneforvaltning, prosjekt i Kristiansand.
 • I budsjettforslaget blir det ellers vist til at det tas sikte på at inngåelse av kontrakt for utbyggingen av stamvegprosjektet E 18 Grimstad – Kristiansand skal skje i løpet av første halvår 2006. Anleggsarbeidene ventes å ta til så snart kontrakt er inngått. Prosjektet omfatter bygging av 38 kilometer ny firefelts veg fra Øygardsdalen i Grimstad kommune til Rona i Kristiansand kommune. Vegen bygges med 20 meter vegbredde og rekkverk i midtdeleren. Prosjektet skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen (offentlig–privat samarbeid). Dette er det siste av tre OPS-prøveprosjekter.
 • I budsjettforslaget blir det også vist til at stamvegprosjektet E39 Handeland – Feda skal gjennomføres som et prøveprosjekt for OPS-ordningen (offentlig-privat samarbeid). Det forutsettes at bompengeselskapet stiller 10 millioner kroner til disposisjon til dekning av Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv i 2006. Prosjektet omfatter bygging av 17,5 kilometer ny tofelts veg mellom Handeland og Feda i kommunene Lyngdal og Kvinesdal, med tillegg av tilknytningsveger i forbindelse med nytt kryss med riksveg 465 til Farsund. Anleggsarbeidene startet i april 2004, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i september 2006. Det forutsettes at bompengeselskapet stiller 10 millioner kroner til disposisjon til dekning av Statens vegvesens kostnader knyttet til lokal prosjektorganisasjon og grunnerverv i 2006.
 • For ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet, er det foreslått en statlig investeringsramme på 70,5 millioner kroner. Av dette beløpet skal 25 millioner kroner gå til forsøket med alternativ forvaltningsorganisering av transportsystemet i Kristiansandregionen, mens 20 millioner kroner skal nyttes til rassikring. I tillegg er det regnet med at Vest-Agder for stilt til disposisjon 72 millioner kroner fra Listerpakken.
 • Innenfor denne rammen legges det opp til å starte arbeidene på prosjektet riksveg 465 Kjørrefjord - Ulland i Farsund og Kvinesdal kommuner. Prosjektet omfatter omlegging av vegen på en 10 kilometer lang strekning fra Ulland, noe som vil føre til en innkorting på om lag 4 kilometer. I tillegg skal det gjennomføres mindre utbedringer av eksisterende veg på strekningen videre mot Ulland. For 2006 legges det opp til å bruke i alt 65,5 millioner kroner til dette prosjektet, fordelt med 15,5 millioner kroner i statlige midler og 50 millioner kroner i bompengemidler.
 • I tillegg videreføres arbeidene på rassikringsprosjektet riksveg 43 Aunevik – Bukkesteinen, som forutsettes åpnet for trafikk i desember 2006. Dessuten prioriteres mindre investeringstiltak, med hovedvekt på bygging av gang- og sykkelveger og trafikksikkerhetstiltak.
 • Til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene er det foreslått 150 millioner kroner i 2006. Samferdselsdepartementet legger opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.
 • Det foreslås en bevilgning på 655,9 millioner kroner til Høgskolen i Agder. I forbindelse med opptrappingsplanen for doktorgradsstillinger er det lagt inn midler til seks nye stillinger. Det er også lagt inn resterende bevilgning til stillinger opprettet i 2005-budsjettet. Budsjettrammen er foreslått økt med 1,65 millioner kroner som følge av Stortingets vedtak om å forlenge siviløkonomstudiet til fem år.
 • Det foreslås en bevilgning på 12,9 millioner kroner til Mediehøgskolen Gimlekollen. Budsjettrammen er økt med 2 millioner kroner knyttet til etablering av nye studietilbud.
 • Det foreslås en bevilgning på 9 millioner kroner til Ansgar teologiske høgskole.
 • Det er foreslått ei løyving på 14,23 millionar kroner til regional utvikling over kapittel 551 post 60. Midlane skal medverke til å realisere regionale mål for utvikling, særleg på områda kompetanseheving, omstilling, entreprenørskap, nyetablering og innovasjon i næringslivet.
 • Fylket er omfatta av kompensasjonen etter omlegginga av den differensierte arbeidsgivaravgifta i form av næringsretta utviklingstiltak. Midlane vil bli fordelte når departementet har rekna ut den fylkesvise kostnadsauken for 2006. Departementet legg opp til ei vidareføring av det arbeidet som vart gjennomført i fylka i 2004 og 2005.

Anslag på vekst i frie inntekter (regnet fra anslag på regnskap)

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunesektorens frie inntekter på 3,4 prosent. Veksten er da regnet fra anslag på regnskap for 2005.

Prisveksten 2005-2006 er anslått til 2,8 prosent. Frie inntekter er her definert som skatt på inntekt og formue og rammetilskudd.

Fra og med 2004 skulle kommuner med økonomisk ubalanse (registrert i ROBEK), ikke gis skjønn grunnet dårlig økonomi uten at dette knyttes til en forpliktende plan for omstilling. Fylkesmennene kan holde tilbake skjønn til utbetaling i løpet av budsjettåret, i påvente av at kommunen oppfyller de forpliktelsene som er satt i denne forpliktende planen. Fylkesmennene har i ulik grad holdt tilbake skjønnsmidler i forbindelse med arbeidet med forpliktende plan. Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn. Utbetaling avde tilbakeholdte skjønnsmidlene vil påvirke veksten i de enkelte kommuner.

Kommunene i Vest-Agder

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Fra 2005-2006 er det på landsbasis en nominell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,3 prosent.

Kommunene i Vest-Agder anslås samlet sett å få en nominell vekst i de frie inntekter på 2,6 prosent. Med en anslått pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren på 2,8 prosent., gir det en reell vekst på -0,2 prosent. Kommunene i Vest-Agder anslås å få en vekst i de frie inntektene som er 0,7 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

Viktige forhold som forklarer at veksten i de frie inntektene for kommunene i Vest- Agder er noe lavere enn veksten i de frie inntektene på landsbasis er:

 • Kommunene i Vest-Agder taper mer enn gjennomsnittet på endringen i selskapsskatt.
 • Kommunene i Vest-Agder taper på bruk av nye kriteriedata og endringen i korreksjonsordningen for frittstående og statlige.

Seks av fylkets 15 kommuner har vekst over landsgjennomsnittet, mens de resterende ligger noe under landsgjennomsnittet.

Åseral kommune kommer i beregningen ut med en svakt negativ vekst på -0,5 prosent. Åseral taper både på bruk av nyere kriteriedata, avviklingen av det ekstraordinære skjønnet og endringene i selskapsskatten.

Frie inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov

Kommunene i Vest-Agder hadde i 2004 frie inntekter, korrigert for variasjoner i utgiftsbehov, på 95 prosent av landsgjennomsnittet. Når man sammenligner kommunenes inntekter korrigert for variasjoner i utgiftsbehov tar man hensyn til at de antatte kostnadene ved å produsere tjenester varierer betraktelig mellom kommunene. Fem av fylkets 15 kommuner ligger over landsgjennomsnittet i utgiftskorrigerte inntekter.

Finansielle indikatorer

Netto driftsresultat viser hva kommunene/fylkeskommunene sitter igjen med av driftsinntekter når alle driftsutgifter inkludert netto renteutgifter og låneavdrag er trukket fra. Netto driftsresultat kan enten brukes til finansiering av investeringer eller avsettes til senere bruk. Netto driftsresultat sier derfor noe om det økonomiske handlingsrommet i kommunen. I følge TBU bør netto driftsresultat over tid ligge på minst 3 prosent av driftsinntektene. Kommunene i Vest-Agder hadde i 2004 et netto driftsresultat på 0,5 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 2,0 prosent.

Netto lånegjeld viser kommunens/fylkeskommunens langsiktige gjeld fratrukket totale utlån (videreformidling av lån) og ubrukte lånemidler. Pensjonsforpliktelser er ikke inkludert i tallene for 2004. Dette gjør at netto lånegjeld for 2004 vanskelig lar seg sammenligne med tallene for 2002 (brudd i tidsserien), men vil være sammenlignbar med andre årganger (i Sirdals kan det imidlertid se ut som om regnskapsføringen ikke er konsistent, slik at pensjonsforpliktelsene er inkludert). Netto lånegjeld anses å være det målet som gir best uttrykk for den gjelden som må dekkes av kommunenes ordinære inntekter. Kommunene i Vest-Agder hadde i gjennomsnitt 27 665 kroner per innbygger i netto lånegjeld i 2004. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 22 228 kroner.

Vest-Agder fylkeskommune

Vekst i frie inntekter fra 2005-2006

Vest-Agder fylkeskommune anslås å få en nominell vekst i de frie inntektene på 4,7 prosent i 2006, som er 0,7 prosentpoeng høyere enn landsgjennomsnittet på 4,0 prosent.

At veksten for Vest-Agder fylkeskommune er høyere enn landsgjennomsnittet kan forklares ved at:

 • Vest-Agder fylkeskommune taper på overgangsordningen knyttet til sykehusreformen, men tjener på endring av overgangsordningen for momsuttrekket inklusiv omposteringen.
 • Vest-Agder fylkeskommune tjener på at nyere kriteriedata legges til grunn for beregningen av utgiftsutjevningen

Finansielle indikatorer

Vest-Agder fylkeskommune hadde i 2004 et netto driftsresultat på 2,0 prosent av driftsinntektene. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) var 4,3 prosent. Netto lånegjeld for fylkeskommunen var 4 316 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet (eksklusive Oslo) lå på 2 172 kroner.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på oppgavekorr. frie inntekter 2005 (1000 kr)

Anslag på frie inntekter 2006 (1000 kr)

Vekst fra 2005-2006 (1000 kr)

Vekst i kr.per innb. fra 2005-2006 (kr. per innb.)

Vekst i prosent fra 2005-2006 (i %)

Utgiftskorr. frie inntekter 2004 (i % av landsgj.)

Netto drifts-resultat i pst av drifts-inntektene (i %)

Netto lånegjeld (kr. per innb.)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1001 Kristiansand

1 808 469

1 835 051

1 875 548

40 496

532

2,2

93

-0,7

28 952

1002 Mandal

344 358

347 732

356 068

8 336

595

2,4

95

0,5

26 417

1003 Farsund

233 964

234 703

241 657

6 954

734

3,0

94

2,6

25 953

1004 Flekkefjord

239 495

243 153

257 310

14 158

1 595

5,8

94

1,5

21 460

1014 Vennesla

302 378

306 665

317 026

10 362

834

3,4

94

-1,5

26 649

1017 Songdalen

135 911

138 148

141 601

3 453

621

2,5

95

6,5

30 939

1018 Søgne

215 517

219 730

225 185

5 455

571

2,5

95

0,1

33 337

1021 Marnardal

75 113

75 473

78 563

3 090

1 426

4,1

101

3,8

27 806

1026 Åseral

39 476

39 894

39 693

-200

-221

-0,5

129

10,5

1 022

1027 Audnedal

56 635

57 248

58 468

1 220

775

2,1

107

10,7

31 233

1029 Lindesnes

129 564

130 085

130 321

236

53

0,2

97

4,0

34 730

1032 Lyngdal

175 134

180 081

186 648

6 567

907

3,6

93

-2,7

23 890

1034 Hægebostad

51 436

52 864

54 813

1 949

1 223

3,7

107

6,6

12 027

1037 Kvinesdal

161 550

162 644

168 567

5 924

1 061

3,6

97

-1,2

18 869

1046 Sirdal

74 678

75 887

75 883

-3

-2

0,0

147

2,5

38 571

Ufordelt skjønn

6 000

6 000

4 999

 

 

 

 

 

 

Vest-Agder

4 049 676

4 105 357

4 212 351

106 994

663

2,6

95

0,5

27 665

Veksttallene som presenteres her inkluderer ikke eventuelt tilbakeholdt skjønn.

 

 

 

 

Utbetaling av de tilbakeholdte skjønnsmidler kan derfor påvirke veksten i de enkelte kommuner.

 

 

 

Til toppen