Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Allmenngjøring

Lov om allmenngjøring ble vedtatt i 1994 og ble tatt i bruk først i 2004/2005 da tariffnemnda fattet to allmenngjøringsvedtak henholdsvis for petroleumsvirksomheten på land og i bygg- og anleggsbransjen i Oslofjordregionen. I forbindelse med disse vedtakene og at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet fikk et tilsynsansvar for vedtakene, ble det varslet en evaluering av ordningen. Formålet med evalueringen er å se på hvordan ordningen kan gjøres mer effektiv. Etter innspill fra partene i arbeidslivet har Regjeringen vedtatt å sende forslag om blant annet utvidet innsynsrett og utvidet byggherreansvar på bred høring.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler er et virkemiddel som står til disposisjon for arbeidslivets parter, dersom det avdekkes at utenlandske arbeidstakere har uakseptable lønns- og arbeidsvilkår. Bestemmelsene i arbeidsmiljølovgivningen om helse, miljø og sikkerhet samt arbeidstid gjelder for alle som arbeider i Norge, og Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet skal føre tilsyn med at reglene overholdes. I forbindelse med EØS-utvidelsen 1. mai 2004 fikk Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet også i oppgave å føre tilsyn med arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår når det er utstedt arbeids- eller oppholdstillatelse etter utlendingsloven og når det er fastsatt forskift om allmenngjøring etter lov om allmenngjøring av tariffavtaler. I tråd med Regjeringens forslag ble det bevilget ekstra midler til ytterligere oppfølging av dette området i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2005 og Regjeringen foreslår at styrkingen videreføres i 2006.

Se nærmere omtale i St.prp. 1 (2005-2006) Arbeids- og sosialdepartementet, programområde 09.40