Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift

Fra 1. januar 2004 ble det innført nye regler for differensiert arbeidsgiveravgift med bakgrunn i at ESA anså den tidligere differensieringen av satsene i strid med EØS-avtalens regler om statsstøtte. Nullsatsen i Finnmark og Nord-Troms er imidlertid opprettholdt, og satsene fra 2003 er videreført for de deler av fiskeri- og landbrukssektoren som faller utenfor EØS-avtalen. For avgiftssonene 3 og 4 gjelder overgangssatser ut 2006 for de lønnskostnader som ikke er skjermet av fribeløpsordningen. I 2006 økes overgangssatsen med 1,9 prosentpoeng i sone 3, til 12,1 prosent, og med 2,2 prosentpoeng i sone 4, til 11,7 prosent. I sone 2 er satsen for de lønnskostnader som ikke skjermes gjennom fribeløpsordningen, 14,1 prosent (generell sats). De økte skatteinntektene tilbakeføres i sin helhet til distriktene.

ESA behandlet saken om det generelle systemet med differensiert arbeidsgiveravgift etter de gjeldende retningslinjer for regional statsstøtte i EØS. Kommisjonen skal nå vedta nye retningslinjer for regionalstøtte som vil gjelde i EØS fra 1. januar 2007. Norske myndigheter har deltatt aktivt i det forberedende arbeidet, blant annet med sikte på å kunne gjeninnføre ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift i mest mulig av det tidligere virkeområdet. Dersom formuleringene i Kommisjonens utkast til retningslinjer blir vedtatt, mener Regjeringen at et nytt generelt system med differensiert arbeidsgiveravgift bør kunne omfatte tilnærmet det som i dag er arbeidsgiveravgiftssonene 3 og 4 i tillegg til sone 5.

Det vises til omtale i St.prp. nr. 1 (2005-2006) Skatte-, avgifts- og tollvedtak, avsnitt 2.6.2