Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsmarkedstiltak

Aetat skal prioritere langtidsledige, ungdom og innvandrere, samt ventestønadsmottakere og personer med lange dagpengeperioder bak seg, ved inntak til ordinære arbeidsmarkedstiltak. Aetat tilbyr også yrkesrettet attføring for yrkeshemmede og spesielle arbeidsmarkedstiltak for yrkeshemmede.

Hensikten med arbeidsmarkedstiltakene er å bedre muligheten til å komme i arbeid gjennom kvalifisering, arbeidstrening og annen bistand. Tiltakene deles inn i Lønnstilskudd, Arbeidspraksis, Opplæring, Midlertidig sysselsetting, Arbeid med bistand, Bedriftsintern opplæring, Tiltak i arbeidsmarkedsbedrift og Varig tilrettelagt arbeid.

Ordningen med ventestønad fanger opp personer som har hatt en god tilknytning til arbeidslivet før de ble arbeidsledige, og som fortsatt er ledige når de går ut maksimal dagpengeperiode på to år. Ventestønaden er først og fremst ment som en stønad under tiltaksdeltakelse etter utløpet av maksimal dagpengeperiode. Samtidig gir ordningen adgang til ytelser i påvente av arbeid eller tiltak.

Samlet gir Regjeringens budsjettforslag rom for et gjennomsnittlig nivå på om lag 10 400 plasser under de ordinære arbeidsmarkedstiltakene i 2006, fordelt med 12 700 plasser i første halvår og 8 000 plasser i andre halvår. Nivået i første halvår 2006 innebærer en videreføring av nivået i andre halvår 2005. Antallet spesielle arbeidsmarkedstiltak for registrerte yrkeshemmede er foreslått økt fra i gjennomsnitt 25 100 plasser i 2005 til et gjennomsnitt på 26 300 plasser i 2006. I tillegg blir det finansiert tiltak for yrkeshemmede over attføringsstønadene. Deler av bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak inngår også i bevilgningene til fattigdomstiltak.

Se nærmere omtale i St.prp. 1 (2005-2006) Arbeids- og sosialdepartementet, programområde 09.30