Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


V

Vertskommunetilskuddet

Det meste av statlige midler til tiltak for psykisk utviklingshemmede overføres gjennom inntektssystemet til kommunene, der antall psykisk utviklingshemmede i kommunene er et eget beregningskriterium. Formålet med vertskommunetilskuddet er å skjerme 33 vertskommuner for tidligere HVPU-institusjoner mot visse omfordelingsvirkninger i inntektssystemet.

I 2005 ble vel 537 millioner kroner fra tilskuddet til vertskommunene innlemmet i inntektssystemet til kommunene. Av dette var 450,1 millioner kroner knyttet til 1 032 psykisk utviklingshemmede i vertskommunene som fra og med 2005 også utløser tilskudd gjennom kriteriet for psykisk utviklingshemmede i inntektssystemet. I 2004 utløste hver psykisk utviklingshemmet 422 000 kroner i utgiftsutjevnende tilskudd i inntektssystemet. Dette tilskuddet økte i 2005 til 464 000 kroner, og er for 2006 foreløpig beregnet til 489 000 kroner. Etter innlemmingen får vertskommunene tilskudd både gjennom inntektssystemet og som øremerket tilskudd.

Vertskommunene samlet sett i 2005 og 2006 kommer ikke dårligere ut som følge av innlemmingen. Nedgang i tilskudd til enkelte kommuner skyldes frafall av brukere i perioden 2000 – 2004 (les mer i Helse- og omsorgsdepartementets fagproposisjon kapittel 761 post 61).