Fordelingstabeller 2007

Gjennomsnittlig endring i skatt i ulike intervaller for bruttoinntekt1. Skatteopplegget for 2007 sammenliknet med lønnsjusterte 2006-regler (referansesystemet). Alle personer 17 år og eldre. Kroner

 

Bruttoinntekt (tusen kroner)

Antall personer

Gjennomsnittlig skatt i referansesystemet for 2007

Endring i skatt

Herav endring i formuesskatt

Gjennomsnittlig skatt med forslaget for 2007 (prosent)

Endring i gjennomsnittlig
skatt (prosentpoeng)

0-150

771 000

6 700

-400

0

7,3

-0,4

150-200

388 000

22 200

-1 000

100

12,2

-0,5

200-250

397 000

37 600

-300

100

16,6

-0,2

250-300

414 000

54 600

0

100

19,8

0,0

300-350

414 000

71 800

0

100

22,1

0,0

350-400

367 000

87 700

0

100

23,5

0,0

400-450

264 000

105 100

600

200

25,0

0,1

450-500

172 000

124 000

1 000

200

26,4

0,2

500-600

187 000

152 200

1 100

200

28,2

0,2

600-750

125 000

200 800

1 700

400

30,5

0,3

750-1 mill.

81 000

276 800

4 500

900

32,9

0,5

Over 1 mill.

68 000

636 800

6 800

3 200

33,9

0,4

Alle

3 646 000

77 200

200

200

23,8

0,1

1) Omfatter ikke avgiftsendringer. Avrundet til nærmeste 100 kroner.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.