Skattesatser 2007

Skattesatser og beløpsgrenser mv. for 2006 og 2007

2006-regler

2007-regler

Endring 2006-2007

Trygdeavgift

Lønnsinntekt

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske

7,8 pst.

7,8 pst.

-

Annen næringsinntekt

10,7 pst.

10,7 pst.

-

Pensjonsinntekt mv.

3,0 pst.

3,0 pst.

-

Nedre grense for å betale trygdeavgift

29 600 kr

39 600 kr

33,8 pst.

Opptrappingssats

25,0 pst.

25,0 pst.

-

Toppskatt

Trinn 1

Sats1

9,0 pst.

9,0 pst.

-

Innslagspunkt

394 000 kr

400 000 kr

1,5 pst.

Trinn 2

Sats

12,0 pst.

12,0 pst.

-

Innslagspunkt

750 000 kr

650 000 kr

-13,3 pst.

Skatt på alminnelig inntekt

Personer

28,0 pst.

28,0 pst.

-

Personer i Finnmark og Nord-Troms

24,5 pst.

24,5 pst.

-

Etterskuddspliktige (bedrifter)

28,0 pst.

28,0 pst.

-

Personfradrag

Klasse 1

35 400 kr

37 000 kr

4,5 pst.

Klasse 2

70 800 kr

74 000 kr

4,5 pst.

Maksimale marginalskatter

Lønnsinntekt, inkl. arbeidsgiveravgift

Trinn 1

51,6 pst.

51,6 pst.

-

Trinn 2

54,3 pst.

54,3 pst.

-

Næringsinntekt, høy trygdeavgift 10,7 pst.

Trinn 1

47,7 pst.

47,7 pst.

-

Trinn 2

50,7 pst.

50,7 pst.

-

Primærnæringsinntekt, trygdeavgift 7,8 pst.

Trinn 1

44,8 pst.

44,8 pst.

-

Trinn 2

47,8 pst.

47,8 pst.

-

Utbytte og uttak

48,2 pst.

48,2 pst.

-

Minstefradrag for lønnsinntekt

Sats

34,0 pst.

36,0 pst.

2,0 pst.poeng

Øvre grense2

61 100 kr

63 800 kr

4,4 pst.

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Minstefradrag for pensjonsinntekt

Sats

24,0 pst.

26,0 pst.

2,0 pst.poeng

Øvre grense2

51 100 kr

53 400 kr

4,5 pst.

Nedre grense

4 000 kr

4 000 kr

-

Særskilt fradrag i arbeidsinntekt (lønnsfradrag)3

31 800 kr

31 800 kr

-

Særfradrag for alder og uførhet mv.

19 368 kr

19 368 kr

-

Skattebegrensningsregelen for pensjonister mv.

Avtrappingssats

55,0 pst.

55,0 pst.

-

Skattefri nettoinntekt

Enslig

95 300 kr

99 600 kr

4,5 pst.

Ektepar

156 300 kr

163 300 kr

4,5 pst.

Formuestillegget

Sats

2,0 pst.

1,5 pst.

-0,5 pst.poeng

Grense

200 000 kr

200 000 kr

-

Særskilt fradrag i Finnmark og Nord-Troms

Klasse 1

15 000 kr

15 000 kr

-

Klasse 2

30 000 kr

30 000 kr

-

Fisker- og sjømannsfradraget

Sats

30,0 pst.

30,0 pst.

-

Øvre grense

80 000 kr

80 000 kr

-

Særskilt fradrag i næringsinntekt for jordbruk

Inntektsuavhengig fradrag

36 000 kr

45 000 kr

25,0 pst.

Sats utover inntektsuavhengig fradrag

19,0 pst.

32,0 pst.

13,0 pst.poeng

Maksimalt samlet fradrag

71 500 kr

142 000 kr

98,6 pst.

Maksimalt fradrag for premie betalt til individuelle pensjonsavtaler (IPA)

40 000 kr

ordningen
oppheves

Maksimalt fradrag for innbetalt fagforeningskontingent mv.

2 250 kr

2 700 kr

20,0 pst.

Fradrag for reiser mellom hjem og arbeid

Sats pr. km

1,40 kr

1,40 kr

-

Nedre grense for fradraget

12 800 kr

12 800 kr

-

Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner mv.

12 000 kr

12 000 kr

-

Særfradrag for store sykdomsutgifter

Nedre grense

9 180 kr

9 180 kr

-

Øvre grense

ubegrenset

ubegrenset

-

Foreldrefradrag for dokumenterte kostnader til pass og stell av barn. Øvre grense

Ett barn

25 000 kr

25 000 kr

-

Tillegg pr. barn utover det første

5 000 kr

5 000 kr

-

Boligsparing for ungdom under 34 år (BSU)

Sats for skattefradrag

20,0 pst.

20,0 pst.

-

Maksimalt årlig sparebeløp

15 000 kr

15 000 kr

-

Maksimalt samlet sparebeløp i ordningen

100 000 kr

100 000 kr

-

Arbeidsgiveravgift

Sone I

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone Ia4

14,1 pst.

14,1 pst.

-

Sone II

14,1 pst.

10,6 pst.

-3,5 pst.poeng

Sone III

12,1 pst.

6,4 pst.

-5,7 pst.poeng

Sone IV

11,7 pst.

5,1 pst.

-6,6 pst.poeng

Sone IVa

11,7 pst.

7,9 pst.

-3,8 pst.poeng

Sone V

0,0 pst.

0,0 pst.

-

Reduksjon for arbeidstakere over 62 år

4 pst.poeng

0 pst.poeng

-4 pst.poeng

Lønnsfradraget i delingsmodellen/skjermingsmetoden for enkeltpersonforetak

15,0 pst.

15,0 pst.

-

Aksjerabatt

20,0 pst.

15,0 pst.

-5,0 pst.poeng

Formuesskatten

2006-regler

2007-regler

Endring
2006-2007

Grenser kroner

Sats

Grenser kroner

Sats

Grenser

Sats

Kommune

0 - 200 000

0,0 pst.

0 - 220 000

0,0 pst.

10 pst.

-

200 000 -

0,7 pst.

220 000 -

0,7 pst.

10 pst.

-

Stat

0 - 200 000

0,0 pst.

0 - 220 000

0,0 pst.

10 pst.

-

200 000 - 540 000

0,2 pst.

220 000 - 540 000

0,2 pst.

10 pst.

-

540 000 -

0,4 pst.

540 000 -

0,4 pst.

-

-

Maksimal formuesskattesats

1,1 pst.

1,1 pst.

-

-

1) For Nord-Troms og Finnmark gjelder en sats på 7 pst. i trinn 1.
2) Summen av minstefradraget for lønns- og pensjonsinntekt begrenses til øvre grense i minstefradraget for lønnsinntekt, dvs. 63 800 kroner i 2007.
3) Skattyter med lønnsinntekt får det høyeste av sum minstefradrag for lønns- og pensjonsinntekt og særskilt fradrag i arbeidsinntekt.
4) Sone Ia (kommuner som tidligere lå i sone II, men som nå er tatt ut av virkeområdet) skal fortsatt betale arbeidsgiveravgiftssatsen som gjaldt i 2003 (10,6 pst.), inntil differansen mellom det foretaket faktisk betalte i arbeidsgiveravgift (etter 2003-reglene), og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift ved en sats på 14,1 pst., er lik fribeløpet. I 2007 er fribeløpet 530 000 kroner pr. foretak.

Kilde: Finansdepartementet.