Kultur

 • Blir tilskuddsordningen til portokompensasjon videreført?

  Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med tilskudd til portokompensasjon til de avisene som har blitt hardest rammet av Postens portoøkninger de siste årene. Bevilgningen foreslås videreført på samme nominelle nivå som for 2006, det vil si 14,3 millioner kroner for 2007.

  Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med tilskudd til portokompensasjon til de avisene som har blitt hardest rammet av Postens portoøkninger de siste årene. Bevilgningen foreslås videreført på samme nominelle nivå som for 2006, det vil si 14,3 millioner kroner for 2007.

 • Er det foreslått endringer i pressestøtten for 2007?

  I tillegg til 0-satsen i merverdiavgiftssystemet er produksjonstilskudd til avisene det viktigste virkemiddelet for å opprettholde mangfoldet i avisutgivelser, både i verdiforankring, geografi og innhold.

  Regjeringen foreslår å videreføre produksjonstilskuddet på samme nominelle nivå som i 2006, det vil si på 251,8 millioner kroner. Regjeringen ønsker i større grad å målrette pressestøtten mot de avisgruppene som har spesielt vanskelig økonomi. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) vil derfor i 2007 foreslå endringer i forskriften for tildeling.

  I tillegg til 0-satsen i merverdiavgiftssystemet er produksjonstilskudd til avisene det viktigste virkemiddelet for å opprettholde mangfoldet i avisutgivelser, både i verdiforankring, geografi og innhold.

  Regjeringen foreslår å videreføre produksjonstilskuddet på samme nominelle nivå som i 2006, det vil si på 251,8 millioner kroner. Regjeringen ønsker i større grad å målrette pressestøtten mot de avisgruppene som har spesielt vanskelig økonomi. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) vil derfor i 2007 foreslå endringer i forskriften for tildeling.

 • Hva er status for arbeidet med museumsreformen etter fremleggelsen av budsjettforslaget for 2007?

  Det er i budsjettforslaget for 2007 lagt inn en økning på 42 millioner kroner til styrking og utvikling av museene over hele landet, og den landsomfattende museumsreformen vil i 2007 fortsette på sjette året.

  Et tydelig museumslandskap, i tråd med abm-meldingens målsetting om færre og sterkere enheter i hvert fylke har avtegnet seg. Antallet selvstendige museer som direkte eller indirekte har nytt godt av statlige driftsmidler over kulturbudsjettet, var på sitt høyeste nærmere 350, mens den omfattende samorganiseringen som hittil er gjennomført, har brakt antallet ned i om lag 100 konsoliderte museumsinstitusjoner.

  Fra 2007 skal alle museer som får utbetalt midler direkte fra staten ha funnet en plass innenfor en konsolidert struktur. Reformen er inne i en svært viktig fase, der sammenslåtte enheter skal fungere som arbeidsfellesskap med faglig innhold og kvalitet i sentrum. De konsoliderte enhetene skal stå bedre rustet til å håndtere og formidle samlingene til beste for samfunnet og det alminnelige publikum.

  Museumskonsolideringen vil i denne fasen fortsatt kreve økonomisk stimulans fra statlig hold.

  Det er i budsjettforslaget for 2007 lagt inn en økning på 42 millioner kroner til styrking og utvikling av museene over hele landet, og den landsomfattende museumsreformen vil i 2007 fortsette på sjette året.

  Et tydelig museumslandskap, i tråd med abm-meldingens målsetting om færre og sterkere enheter i hvert fylke har avtegnet seg. Antallet selvstendige museer som direkte eller indirekte har nytt godt av statlige driftsmidler over kulturbudsjettet, var på sitt høyeste nærmere 350, mens den omfattende samorganiseringen som hittil er gjennomført, har brakt antallet ned i om lag 100 konsoliderte museumsinstitusjoner.

  Fra 2007 skal alle museer som får utbetalt midler direkte fra staten ha funnet en plass innenfor en konsolidert struktur. Reformen er inne i en svært viktig fase, der sammenslåtte enheter skal fungere som arbeidsfellesskap med faglig innhold og kvalitet i sentrum. De konsoliderte enhetene skal stå bedre rustet til å håndtere og formidle samlingene til beste for samfunnet og det alminnelige publikum.

  Museumskonsolideringen vil i denne fasen fortsatt kreve økonomisk stimulans fra statlig hold.

 • Hva er status for Dansens Hus?

  Dansens Hus viser sine forestillinger på ulike leide scener i Oslo, men har inngått avtale om leie av lokaler på Nedre Foss i Oslo og regner med å ta lokalene i bruk innen årsskiftet 2007/2008.

  Det er lagt inn et forslag om å styrke tilskuddet til Dansens Hus med 7 millioner kroner for 2007 for å styrke aktiviteten og til dekning av kostnader til husleie og kjøp av teknisk utstyr.

  Dansens Hus viser sine forestillinger på ulike leide scener i Oslo, men har inngått avtale om leie av lokaler på Nedre Foss i Oslo og regner med å ta lokalene i bruk innen årsskiftet 2007/2008.

  Det er lagt inn et forslag om å styrke tilskuddet til Dansens Hus med 7 millioner kroner for 2007 for å styrke aktiviteten og til dekning av kostnader til husleie og kjøp av teknisk utstyr.

 • Hva skjer med kringkastingsavgiften i 2007?

  Kringkastingsavgiften foreslås økt med kr 60 fra 1 888 kroner til 1 948 kroner ekskl. merverdiavgift. Kringkastingsavgiften for 2007 blir etter dette kr 2104,- inkl. merverdiavgift. Forslaget innebærer en økning på om lag 3prosent, ekskl. merverdiavgift.

  NRK står overfor store økonomiske utfordringer de nærmeste årene knyttet til teknologiskiftet fra analog til digital tv-produksjon. NRK er pålagt av generalforsamlingen å sikre at tilbudet i det digitale bakkenettet representerer en merverdi en merverdi for seerne før NRK tillates å slukke sine analoge sendinger. Dette innebærer bl.a. at NRK må supplere sitt allmennkringkastingstilbud med ytterligere ett kanaltilbud og tilby supertekst-tv.

  Videre er det nødvendig at NRK får fortgang i digitaliseringen av NRKs arkivmateriale. Per i dag er 2/3 av radiomaterialet digitalisert, men det gjenstår svært mye arbeid med digitalisering av fjernsynsarkivene.

  Det forutsettes også at NRK utvikler og styrker tilbudet rettet mot barn og unge.

  Kringkastingsavgiften foreslås økt med kr 60 fra 1 888 kroner til 1 948 kroner ekskl. merverdiavgift. Kringkastingsavgiften for 2007 blir etter dette kr 2104,- inkl. merverdiavgift. Forslaget innebærer en økning på om lag 3prosent, ekskl. merverdiavgift.

  NRK står overfor store økonomiske utfordringer de nærmeste årene knyttet til teknologiskiftet fra analog til digital tv-produksjon. NRK er pålagt av generalforsamlingen å sikre at tilbudet i det digitale bakkenettet representerer en merverdi en merverdi for seerne før NRK tillates å slukke sine analoge sendinger. Dette innebærer bl.a. at NRK må supplere sitt allmennkringkastingstilbud med ytterligere ett kanaltilbud og tilby supertekst-tv.

  Videre er det nødvendig at NRK får fortgang i digitaliseringen av NRKs arkivmateriale. Per i dag er 2/3 av radiomaterialet digitalisert, men det gjenstår svært mye arbeid med digitalisering av fjernsynsarkivene.

  Det forutsettes også at NRK utvikler og styrker tilbudet rettet mot barn og unge.

 • Hva skjer med kulturkort for ungdom?

  I budsjettforslaget for 2007 er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til prøveordningen med kulturkort for ungdom. Styrkingen skal benyttes til å innlemme nye fylkeskommuner i prøveordningen.

  Det ble avsatt 1,2 millioner kroner til prøveordningen for 2006. Rogaland, Nord-Trøndelag og Østfold fylkeskommuner ble valgt ut som prøvefylker for skoleåret 2006/2007. Tilskuddet gitt i 2006 er foreslått videreført for 2007.

  I budsjettforslaget for 2007 er det lagt inn en styrking på 2 millioner kroner til prøveordningen med kulturkort for ungdom. Styrkingen skal benyttes til å innlemme nye fylkeskommuner i prøveordningen.

  Det ble avsatt 1,2 millioner kroner til prøveordningen for 2006. Rogaland, Nord-Trøndelag og Østfold fylkeskommuner ble valgt ut som prøvefylker for skoleåret 2006/2007. Tilskuddet gitt i 2006 er foreslått videreført for 2007.

 • Hva vil Regjeringen gjøre for å styrke vedlikeholdet av kirkebyggene?

  De eldste kirkene er av de mest betydningsfulle kulturminnene vi har. Alle kirker bygget før 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. For å bidra til at disse kirkene kan settes i forsvarlig stand, vurderer Regjeringen å gi et investeringstilskudd til de kommunene der kirkene er lokalisert, i et omfang inntil 30 prosent av istandsettingskostnadene, med finansiering fra Opplysningsvesenets fond.

  Kultur- og kirkedepartementet vil komme tilbake til forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2007.

  De eldste kirkene er av de mest betydningsfulle kulturminnene vi har. Alle kirker bygget før 1650 er automatisk fredet etter kulturminneloven. For å bidra til at disse kirkene kan settes i forsvarlig stand, vurderer Regjeringen å gi et investeringstilskudd til de kommunene der kirkene er lokalisert, i et omfang inntil 30 prosent av istandsettingskostnadene, med finansiering fra Opplysningsvesenets fond.

  Kultur- og kirkedepartementet vil komme tilbake til forslaget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett i 2007.

 • Hvem er foreslått som statsstipendiater?

  I budsjettforslaget for 2007 er det fremmet forslag om nytt statsstipend til Walid al-Kubaisi og Morten Wessel Krogstad.

  Walid al-Kubaisi er forfatter, oversetter og frilansjournalist. Han debuterte med essaysamlingen ”Min tro, din myte” i 1996, som ble nominert til Brageprisen samme år. al-Kubaisi ble tildelt Skjervheimprisen i 2003.

  Morten Wessel Krogstad har særlig markert seg innenfor fortidsminne- og arkitekturvern. Han mottok Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen, for sin innsats i 2004.

  I budsjettforslaget for 2007 er det fremmet forslag om nytt statsstipend til Walid al-Kubaisi og Morten Wessel Krogstad.

  Walid al-Kubaisi er forfatter, oversetter og frilansjournalist. Han debuterte med essaysamlingen ”Min tro, din myte” i 1996, som ble nominert til Brageprisen samme år. al-Kubaisi ble tildelt Skjervheimprisen i 2003.

  Morten Wessel Krogstad har særlig markert seg innenfor fortidsminne- og arkitekturvern. Han mottok Fortidsminneforeningens høyeste utmerkelse, Urnesmedaljen, for sin innsats i 2004.

 • Hvor står opptrappingsplanen for arkivverket etter fremleggelsen av statsbudsjettet for 2007?

  Arkivverket har fortsatt for liten kapasitet til å gjennomføre avleveringer av elektronisk arkivmateriale i det omfang som skal til for å sikre bevaringsverdig materiale for ettertiden, men kapasitetsoppbyggingen som er skissert i abm-meldingen og kulturmeldingen er påbegynt.

  I 2007 prioriteres økte kostnader til drift av Dora, statsarkivsbygget i Trondheim. Det er videre lagt inn en økning på 3 millioner kroner for å styrke arbeidet med massedigitalisering av arkivmateriale. Målet er å gjøre et vidt spekter av historiske kilder tilgjengelige via Internett.

  Arkivverket har fortsatt for liten kapasitet til å gjennomføre avleveringer av elektronisk arkivmateriale i det omfang som skal til for å sikre bevaringsverdig materiale for ettertiden, men kapasitetsoppbyggingen som er skissert i abm-meldingen og kulturmeldingen er påbegynt.

  I 2007 prioriteres økte kostnader til drift av Dora, statsarkivsbygget i Trondheim. Det er videre lagt inn en økning på 3 millioner kroner for å styrke arbeidet med massedigitalisering av arkivmateriale. Målet er å gjøre et vidt spekter av historiske kilder tilgjengelige via Internett.

 • Hvordan bidrar Regjeringen til å styrke norsk filmproduksjon?

  Regjeringen har gjennom Kulturløftet forpliktet seg til å følge opp den norske filmsuksessen de senere årene. På filmområdet er den viktigste målsettingen å sikre høy publikumsoppslutning om norske filmer. Regjeringen økte derfor bevilgningene til norsk filmproduksjon med 14 millioner kroner i 2006. Dette følges videre opp i budsjettet for 2007, hvor det foreslås en økning av bevilgningen til Norsk filmfond med 24,1 millioner kroner. Totalt foreslås det en bevilgning til Norsk filmfond i 2007 på 264,2 millioner kroner.

  Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer årlig, og at minst 25 prosent av kinobesøket skal være på norske filmer. Videre er det nødvendig at norske audiovisuelle produksjoner – både film- og fjernsynsproduksjoner – har en så høy kvalitet som mulig, og samtidig har publikumsappell. Dette kan bare oppnås gjennom en offensiv filmpolitikk. Det må også være en ambisjon for norsk filmproduksjon å vinne internasjonale filmpriser. Det norske markedet er lite. Det må satses på økt eksport av norske filmer for å styrke økonomien i produksjonsmiljøene.

  Regjeringen har gjennom Kulturløftet forpliktet seg til å følge opp den norske filmsuksessen de senere årene. På filmområdet er den viktigste målsettingen å sikre høy publikumsoppslutning om norske filmer. Regjeringen økte derfor bevilgningene til norsk filmproduksjon med 14 millioner kroner i 2006. Dette følges videre opp i budsjettet for 2007, hvor det foreslås en økning av bevilgningen til Norsk filmfond med 24,1 millioner kroner. Totalt foreslås det en bevilgning til Norsk filmfond i 2007 på 264,2 millioner kroner.

  Målet er at det skal produseres minst 20 langfilmer årlig, og at minst 25 prosent av kinobesøket skal være på norske filmer. Videre er det nødvendig at norske audiovisuelle produksjoner – både film- og fjernsynsproduksjoner – har en så høy kvalitet som mulig, og samtidig har publikumsappell. Dette kan bare oppnås gjennom en offensiv filmpolitikk. Det må også være en ambisjon for norsk filmproduksjon å vinne internasjonale filmpriser. Det norske markedet er lite. Det må satses på økt eksport av norske filmer for å styrke økonomien i produksjonsmiljøene.

 • Hvordan bidrar Regjeringen til den regionale filmsatsingen?

  Ett av Kulturløftets mål er å øke bevilgningene til regionale filmtiltak. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 5 millioner kroner.

  Tilskuddene til de fem regionale filmtiltakene som fikk tilskudd i 2006 foreslås videreført på om lag samme realnivå som i 2006. Disse er Film3 Lillehammer, Medieparken Fredrikstad, Fuzz Bergen, Midtnorsk filmsenter (Trondheim) og Vestnorsk filmsenter (Bergen).

  I tillegg foreslås det en bevilgning på 1,5 millioner kroner til FilmCamp Målselv for 2007.

  Videre foreslås en bevilgning på 3,5 millioner kroner til andre regionale filmtiltak. Midlene vil bli fordelt etter at stortingsmeldingen om film er behandlet av Stortinget. Meldingen skal legges frem våren 2007.

  Ett av Kulturløftets mål er å øke bevilgningene til regionale filmtiltak. Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen med 5 millioner kroner.

  Tilskuddene til de fem regionale filmtiltakene som fikk tilskudd i 2006 foreslås videreført på om lag samme realnivå som i 2006. Disse er Film3 Lillehammer, Medieparken Fredrikstad, Fuzz Bergen, Midtnorsk filmsenter (Trondheim) og Vestnorsk filmsenter (Bergen).

  I tillegg foreslås det en bevilgning på 1,5 millioner kroner til FilmCamp Målselv for 2007.

  Videre foreslås en bevilgning på 3,5 millioner kroner til andre regionale filmtiltak. Midlene vil bli fordelt etter at stortingsmeldingen om film er behandlet av Stortinget. Meldingen skal legges frem våren 2007.

 • Hvordan vil Regjeringen bidra til bedre likestilling på filmområdet?

  Det uteksamineres omtrent like mange kvinner som menn fra Den norske filmskolen hvert år. Likevel er kvinner fremdeles sterkt underrepresentert i filmbransjen, særlig i nøkkelposisjoner som manusforfatter, regissør og produsent. Regjeringen vil føre en aktiv likestillingspolitikk på film- og medieområdet. Filmbransjen er mannsdominert. Regjeringen vil satse på økt likestilling i alle deler av filmmiljøene.

  Regjeringens mål er at innen 2010 skal minst 40 prosent av nøkkelposisjonene i filmbransjen innehas av kvinner. Regjeringen vil kommer tilbake med konkrete tiltak for å nå målet om likestilling i filmbransjen i stortingsmeldingen om film som skal legges fram våren 2007.

  Det uteksamineres omtrent like mange kvinner som menn fra Den norske filmskolen hvert år. Likevel er kvinner fremdeles sterkt underrepresentert i filmbransjen, særlig i nøkkelposisjoner som manusforfatter, regissør og produsent. Regjeringen vil føre en aktiv likestillingspolitikk på film- og medieområdet. Filmbransjen er mannsdominert. Regjeringen vil satse på økt likestilling i alle deler av filmmiljøene.

  Regjeringens mål er at innen 2010 skal minst 40 prosent av nøkkelposisjonene i filmbransjen innehas av kvinner. Regjeringen vil kommer tilbake med konkrete tiltak for å nå målet om likestilling i filmbransjen i stortingsmeldingen om film som skal legges fram våren 2007.

 • Hvordan vil Regjeringen styrke frivillig sektor?

  Regjeringen legger forholdene til rette for frivillig virksomhet. Bevilgningen til ulike frivillighetsformål økes med 32,3 mill kroner, til blant annet:

  • Bevilgningen til frivillighetssentraler økes med 7,5 millioner kroner. Dette vil gi rom for å opprette minst 20 nye sentraler, samt å justere tilskuddsatsen til de 277 eksisterende sentralene med 10000 kroner.
  • Frifondsordningen styrkes med om lag 16 millioner kroner i 2007, herunder 5 millioner kroner i økte spillemidler.
  • Det er avsatt 3 millioner kroner til utvikling av et frivillighetsregister, samt en økning på 500 000 kroner til Frivillighet Norge.
  • Videre er det satt av 3 millioner kroner til ulike utviklingstiltak i regi av frivillige organisasjoner, herunder inkluderingstiltak.
  • Regjeringen vil i 2007 legge frem en egen Stortingsmelding om frivillighet.   

  Regjeringen legger forholdene til rette for frivillig virksomhet. Bevilgningen til ulike frivillighetsformål økes med 32,3 mill kroner, til blant annet:

  • Bevilgningen til frivillighetssentraler økes med 7,5 millioner kroner. Dette vil gi rom for å opprette minst 20 nye sentraler, samt å justere tilskuddsatsen til de 277 eksisterende sentralene med 10000 kroner.
  • Frifondsordningen styrkes med om lag 16 millioner kroner i 2007, herunder 5 millioner kroner i økte spillemidler.
  • Det er avsatt 3 millioner kroner til utvikling av et frivillighetsregister, samt en økning på 500 000 kroner til Frivillighet Norge.
  • Videre er det satt av 3 millioner kroner til ulike utviklingstiltak i regi av frivillige organisasjoner, herunder inkluderingstiltak.
  • Regjeringen vil i 2007 legge frem en egen Stortingsmelding om frivillighet.