Samferdsel

 • Hva blir gjort for å bedre sikkerheten på vegene?
  Rundt 500 millioner kroner vil bli benyttet til særskilte tiltak for trafikksikkerhet i 2007. Innenfor Statens vegvesens ansvarsområde blir det satset på bygging av midtrekkverk, utbedring av kurver og kryss, og bedre tilrettelegging for fotgjengere som skal krysse vegen. I tillegg prioriterer regjeringen utbygging av nye og mer trafikksikre veger. Innenfor drift og vedlikehold prioriteres tiltak som er viktig for trafikksikkerheten. Dette gjelder særlig vinterdriften, med brøyting, salting og strøing. Disse satsingene på investeringer og vedlikehold kommer i tillegg til de særskilte midlene til trafikksikkerhet. Dessuten går regjeringen inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 560 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om trafikksikkerhet

  Rundt 500 millioner kroner vil bli benyttet til særskilte tiltak for trafikksikkerhet i 2007. Innenfor Statens vegvesens ansvarsområde blir det satset på bygging av midtrekkverk, utbedring av kurver og kryss, og bedre tilrettelegging for fotgjengere som skal krysse vegen. I tillegg prioriterer regjeringen utbygging av nye og mer trafikksikre veger. Innenfor drift og vedlikehold prioriteres tiltak som er viktig for trafikksikkerheten. Dette gjelder særlig vinterdriften, med brøyting, salting og strøing. Disse satsingene på investeringer og vedlikehold kommer i tillegg til de særskilte midlene til trafikksikkerhet. Dessuten går regjeringen inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 560 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om trafikksikkerhet

 • Hva blir gjort for å sikre et godt flyrutetilbud i distriktene?
  Regjeringen ønsker å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Folk og næringsliv skal ha rask og effektiv tilgang til regionale sentre, med videre tilknytning til andre deler av landet og til utlandet. For 2007 er det foreslått 475,9 millioner kroner til statlig kjøp av innenlandske flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Maksimaltakstene skal settes ned 20 prosent for reiser på de strekningene i Nord-Troms og Finnmark der staten kjøper flyrutetjenester.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om luftfart

  Regjeringen ønsker å opprettholde arbeidsplasser og bosetting i distriktene. Folk og næringsliv skal ha rask og effektiv tilgang til regionale sentre, med videre tilknytning til andre deler av landet og til utlandet. For 2007 er det foreslått 475,9 millioner kroner til statlig kjøp av innenlandske flyrutetjenester som ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme. Maksimaltakstene skal settes ned 20 prosent for reiser på de strekningene i Nord-Troms og Finnmark der staten kjøper flyrutetjenester.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om luftfart

 • Hva blir gjort for å sikre mot ras på vegnettet?
  Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 560 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. Av dette beløpet er 321 millioner kroner bevilgninger over budsjettposten ”Rassikring”, 160 millioner blir dekket ved midler fra bevilgningene til riksveginvesteringer, mens det ved hjelp av bompenger vil bli benyttet omkring 80 millioner kroner til rassikring.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om rassikring

  Regjeringen går inn for at det neste år skal brukes i alt rundt 560 millioner kroner til prosjekt og tiltak som er med på å sikre mot ras på vegnettet. Av dette beløpet er 321 millioner kroner bevilgninger over budsjettposten ”Rassikring”, 160 millioner blir dekket ved midler fra bevilgningene til riksveginvesteringer, mens det ved hjelp av bompenger vil bli benyttet omkring 80 millioner kroner til rassikring.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om rassikring

 • Hva blir gjort for å utrede bruk av miljødrivstoff?
  Det er for 2007 satt av 23,1 millioner kroner til forskingsprogram som omfatter bruk og utvikling av miljøvennlig teknologi og alternative drivstoff, blant annet hydrogen og biodrivstoff.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om forskning

  Det er for 2007 satt av 23,1 millioner kroner til forskingsprogram som omfatter bruk og utvikling av miljøvennlig teknologi og alternative drivstoff, blant annet hydrogen og biodrivstoff.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om forskning

 • Hva blir gjort med den dårlige vegstandarden i Norge?
  Til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger har regjeringen for 2007 foreslått i alt 6 770,4 millioner kroner. Dette er en økning på 681,2 millioner kroner eller 11,1 prosent. Denne betydelige økningen går i hovedsak til å styrke vegvedlikeholdet, særlig asfaltlegging og tiltak som gjør vegkroppen sterkere. Det betyr stopp i den mangeårige veksten i etterslepet for vegvedlikeholdet. For 2007 er det lagt til grunn at 800 millioner kroner skal benyttes til asfaltlegging. Dette er en økning på rundt 200 millioner kroner, sammenliknet med 2006. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som er viktige for trafikksikkerheten har høyest prioritet. Dette gjelder særlig vinterdriften, med brøyting, salting og strøing.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

  Til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger har regjeringen for 2007 foreslått i alt 6 770,4 millioner kroner. Dette er en økning på 681,2 millioner kroner eller 11,1 prosent. Denne betydelige økningen går i hovedsak til å styrke vegvedlikeholdet, særlig asfaltlegging og tiltak som gjør vegkroppen sterkere. Det betyr stopp i den mangeårige veksten i etterslepet for vegvedlikeholdet. For 2007 er det lagt til grunn at 800 millioner kroner skal benyttes til asfaltlegging. Dette er en økning på rundt 200 millioner kroner, sammenliknet med 2006. Drifts- og vedlikeholdsoppgaver som er viktige for trafikksikkerheten har høyest prioritet. Dette gjelder særlig vinterdriften, med brøyting, salting og strøing.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

 • Hva gjøres for å styrke kollektivtransporten?
  Forslaget til statsbudsjett for 2007 betyr at kollektivtransporten til sammen får 1,4 milliarder kroner i økte bevilginger, sammenliknet med 2006. Det er foreslått i alt 10,5 milliarder kroner, inkludert 870 millioner kroner i bompenger. Jernbaneinfrastrukturen får et historisk løft.

  Midlene omfatter:

  • 1,6 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog.
  • 5,46 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold på jernbanenettet.
  • 1,04 milliarder kroner til kollektivtiltak finansiert ved bruk av "vegmidler", fordelt med en bevilgning på 170 millioner kroner over budsjettet for riksveginvesteringer og 870 millioner kroner i bompengemidler.
  • 1,4 milliarder kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester.
  • 157 millioner kroner til særskilt tilskudd til kollektivtransport. Beløpet er fordelt med 107,2 millioner kroner til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene" og 50 millioner kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å sikre raskere framdrift og bedre samordning av arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle grupper av reisende.
  • 267 millioner kroner til statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.
  • 475 millioner kroner til statlig kjøp av flyrutetjenester på strekninger der driften ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom.

  I tillegg til disse statlige midlene og bompengemidlene kommer fylkeskommunale midler til lokal kollektivtransport, inkludert bevilgninger til skole- og studentrabatt. I 2005 bevilget fylkeskommunene og Oslo kommune mer enn 5,2 milliarder kroner til bilruter, fylkesvegferjer, båtruter, transport for funksjonshemmede og sporveg- og forstadsbaner. I Oslo kommune ble det bevilget mer enn en milliard kroner til kollektivtransporten i 2005.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om kollektivtransport

  Forslaget til statsbudsjett for 2007 betyr at kollektivtransporten til sammen får 1,4 milliarder kroner i økte bevilginger, sammenliknet med 2006. Det er foreslått i alt 10,5 milliarder kroner, inkludert 870 millioner kroner i bompenger. Jernbaneinfrastrukturen får et historisk løft.

  Midlene omfatter:

  • 1,6 milliarder kroner til statlig kjøp av persontransporttjenester med tog.
  • 5,46 milliarder kroner til investeringer, drift og vedlikehold på jernbanenettet.
  • 1,04 milliarder kroner til kollektivtiltak finansiert ved bruk av "vegmidler", fordelt med en bevilgning på 170 millioner kroner over budsjettet for riksveginvesteringer og 870 millioner kroner i bompengemidler.
  • 1,4 milliarder kroner til statlig kjøp av riksvegferjetjenester.
  • 157 millioner kroner til særskilt tilskudd til kollektivtransport. Beløpet er fordelt med 107,2 millioner kroner til "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bruk av bil i byområdene" og 50 millioner kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å sikre raskere framdrift og bedre samordning av arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle grupper av reisende.
  • 267 millioner kroner til statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes.
  • 475 millioner kroner til statlig kjøp av flyrutetjenester på strekninger der driften ikke er bedriftsøkonomisk lønnsom.

  I tillegg til disse statlige midlene og bompengemidlene kommer fylkeskommunale midler til lokal kollektivtransport, inkludert bevilgninger til skole- og studentrabatt. I 2005 bevilget fylkeskommunene og Oslo kommune mer enn 5,2 milliarder kroner til bilruter, fylkesvegferjer, båtruter, transport for funksjonshemmede og sporveg- og forstadsbaner. I Oslo kommune ble det bevilget mer enn en milliard kroner til kollektivtransporten i 2005.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om kollektivtransport

 • Hva gjøres for bedre tilgjengelighet for funksjonshemma i transportsystemet?
  Regjeringen foreslår 50 millioner kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å sikre raskere framdrift og bedre samordning av arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle grupper av reisende. Dette kommer i tillegg til de midlene Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor benytter til slike tiltak over sine ordinære budsjetter. Det er foreslått 11,6 millioner kroner til ordningen med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede. Dette er 0,4 millioner mer enn i 2006. Ordningen skal bidra til at funksjonshemmede arbeidstakere og studenter får mulighet til å delta i arbeidsliv og utdanning.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om kollektivtransport

  Regjeringen foreslår 50 millioner kroner i tilskudd til kommuner og fylkeskommuner for å sikre raskere framdrift og bedre samordning av arbeidet med å gjøre kollektivtransporten mer tilgjengelig for alle grupper av reisende. Dette kommer i tillegg til de midlene Jernbaneverket, Statens vegvesen og Avinor benytter til slike tiltak over sine ordinære budsjetter. Det er foreslått 11,6 millioner kroner til ordningen med tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser for funksjonshemmede. Dette er 0,4 millioner mer enn i 2006. Ordningen skal bidra til at funksjonshemmede arbeidstakere og studenter får mulighet til å delta i arbeidsliv og utdanning.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om kollektivtransport

 • Hvilke nye vegprosjekter kan settes i gang i 2007?
  Neste år er det planlagt anleggsstart for disse større riksvegprosjektene:
  • Riksveg 108 Ny Kråkerøyforbindelse, Fredrikstad, Østfold
  • Riksveg 255 Jørstad - Segalstad bru, Lillehammer og Gausdal, Oppland
  • Riksveg 306 Kirkebakken - Re grense, Horten, Vestfold
  • Riksveg 38 Eklund - Sannidal, Kragerø, Telemark
  • Riksveg 7 Hardangerbrua, Ulvik og Ullensvang, Hordaland
  • Riksveg 17 Tverrlandet - Godøystraumen, Bodø, Nordland
  • På riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrova – Stølsneset) i Jølster i Sogn og Fjordane vil det bli satt i gang arbeid med et større prosjekt som gir en vesentlig rassikringsgevinst.

  I tilegg blir det anleggsstart for en rekke mindre prosjekt på riksvegnettet.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

  Neste år er det planlagt anleggsstart for disse større riksvegprosjektene:
  • Riksveg 108 Ny Kråkerøyforbindelse, Fredrikstad, Østfold
  • Riksveg 255 Jørstad - Segalstad bru, Lillehammer og Gausdal, Oppland
  • Riksveg 306 Kirkebakken - Re grense, Horten, Vestfold
  • Riksveg 38 Eklund - Sannidal, Kragerø, Telemark
  • Riksveg 7 Hardangerbrua, Ulvik og Ullensvang, Hordaland
  • Riksveg 17 Tverrlandet - Godøystraumen, Bodø, Nordland
  • På riksveg 5 langs Kjøsnesfjorden (Hammarsgrova – Stølsneset) i Jølster i Sogn og Fjordane vil det bli satt i gang arbeid med et større prosjekt som gir en vesentlig rassikringsgevinst.

  I tilegg blir det anleggsstart for en rekke mindre prosjekt på riksvegnettet.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

 • Hvor mye satser Regjeringen på jernbanen i 2007?

  Regjeringen foreslår et historisk løft for jernbanen i 2007 med en bevilgning på i alt 7,1 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette er en økning på 15,3 prosent, sammenliknet med 2006. Regjeringen ønsker en kraftig opptrapping av bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet. I alt 5,47 milliarder kroner av bevilgningen til jernbaneformål går til Jernbaneverket og skal benyttes til drift, vedlikehold og investeringer på linjenettet. Dette er 20,3 prosent høyere enn i 2006.

  Innenfor bevilgningen til investeringer er det satt av midler for å sikre rasjonell framdrift for prosjekt som alt er startet eller som skal starte i 2007. Investeringsmidlene skal blant annet nyttes på de to viktige prosjektene Lysaker - Sandvika og Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Det er også satt av midler til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Om lag 400 millioner kroner er satt av til tiltak og prosjekt med særlig nytte for godstrafikken. Dette omfatter blant annet midler til Ganddal godsterminal i Rogaland, ombygging av Alnabru godsterminal i Oslo og utbygging av dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen.

  Budsjettframlegget omfatter ellers midler til utbygging av fjernstyring på Nordlandsbanen. Det er dessuten satt av midler til utbygging av togradiosystemet GSM-R og til tiltak for å øke kapasiteten i linjenettet, med hovedvekt på bygging av kryssingsspor.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om jernbaneformål

  Regjeringen foreslår et historisk løft for jernbanen i 2007 med en bevilgning på i alt 7,1 milliarder kroner til jernbaneformål. Dette er en økning på 15,3 prosent, sammenliknet med 2006. Regjeringen ønsker en kraftig opptrapping av bevilgningene til utbygging, drift og vedlikehold av jernbanenettet. I alt 5,47 milliarder kroner av bevilgningen til jernbaneformål går til Jernbaneverket og skal benyttes til drift, vedlikehold og investeringer på linjenettet. Dette er 20,3 prosent høyere enn i 2006.

  Innenfor bevilgningen til investeringer er det satt av midler for å sikre rasjonell framdrift for prosjekt som alt er startet eller som skal starte i 2007. Investeringsmidlene skal blant annet nyttes på de to viktige prosjektene Lysaker - Sandvika og Lysaker stasjon, på Drammensbanen. Det er også satt av midler til utbygging av dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Om lag 400 millioner kroner er satt av til tiltak og prosjekt med særlig nytte for godstrafikken. Dette omfatter blant annet midler til Ganddal godsterminal i Rogaland, ombygging av Alnabru godsterminal i Oslo og utbygging av dobbeltspor Bergen stasjon - Fløen.

  Budsjettframlegget omfatter ellers midler til utbygging av fjernstyring på Nordlandsbanen. Det er dessuten satt av midler til utbygging av togradiosystemet GSM-R og til tiltak for å øke kapasiteten i linjenettet, med hovedvekt på bygging av kryssingsspor.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om jernbaneformål

 • Hvordan blir midlene til veg fordelt mellom fylkene?

  I forslaget til statsbudsjett for 2007 er det satt av 6770,4 millioner kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet.

  Til riksveginvesteringer er det satt av 6274,7 millioner kroner. Beløpet omfatter ordinære riksveginvesteringer og særlige budsjettposter for rassikring, forsøksordninger og vegutbygging i Bjørvika i Oslo.

  De statlige midlene til ”ordinære riksveginvesteringer” og posten for ”forsøk” er fordelt slik:

  • 3192 millioner kroner til utbygging på stamvegnettet.
  • 1921 millioner kroner til fylkesfordelt ramme. Dette er midler som skal benyttes til utbygging av såkalte ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet. Midlene blir bevilget over budsjettposter for både ordinære riksveginvesteringer og for ”forsøksordninger”.

  I budsjettforslaget er det lagt opp til at det i 2007 skal benyttes i alt 4879 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet, fordelt med 3192 millioner kroner i statlige bevilgninger og 1687 millioner kroner i bompengemidler. Videre legges det opp til at det i 2007 skal brukes i alt 4750 millioner kroner til investeringer på det ”øvrige riksvegnettet”, det vil si riksveger som ikke inngår i stamvegnettet. Beløpet omfatter både bevilgningen på 1921 millioner kroner over statsbudsjettet og bompengemidler. Totalt legges det opp til å bruke 9629 millioner kroner i investeringer på veg i 2007.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

  Pressemelding om fylkesvisfordeling av samferdselsmidler

  I forslaget til statsbudsjett for 2007 er det satt av 6770,4 millioner kroner til trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksvegnettet.

  Til riksveginvesteringer er det satt av 6274,7 millioner kroner. Beløpet omfatter ordinære riksveginvesteringer og særlige budsjettposter for rassikring, forsøksordninger og vegutbygging i Bjørvika i Oslo.

  De statlige midlene til ”ordinære riksveginvesteringer” og posten for ”forsøk” er fordelt slik:

  • 3192 millioner kroner til utbygging på stamvegnettet.
  • 1921 millioner kroner til fylkesfordelt ramme. Dette er midler som skal benyttes til utbygging av såkalte ”øvrige riksveger”, det vil si riksveger utenom stamvegnettet. Midlene blir bevilget over budsjettposter for både ordinære riksveginvesteringer og for ”forsøksordninger”.

  I budsjettforslaget er det lagt opp til at det i 2007 skal benyttes i alt 4879 millioner kroner til investeringer på stamvegnettet, fordelt med 3192 millioner kroner i statlige bevilgninger og 1687 millioner kroner i bompengemidler. Videre legges det opp til at det i 2007 skal brukes i alt 4750 millioner kroner til investeringer på det ”øvrige riksvegnettet”, det vil si riksveger som ikke inngår i stamvegnettet. Beløpet omfatter både bevilgningen på 1921 millioner kroner over statsbudsjettet og bompengemidler. Totalt legges det opp til å bruke 9629 millioner kroner i investeringer på veg i 2007.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

  Pressemelding om fylkesvisfordeling av samferdselsmidler

 • Hvorfor betaler vi bompenger?
  Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som ellers ville ha blitt stående ”på venteliste”, på grunn av de økonomiske rammer som må fastsettes for investeringer over statsbudsjettet. Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det regjeringens forutsetning at initiativet kommer fra lokale myndigheter. For 2007 er det ventet at bompengeselskapene vil stille om lag 4,8 milliarder kroner til rådighet for å finansiere deler av utbyggingen av riksvegnettet. Disse bompengemidlene kommer i tillegg til de foreslåtte bevilgningene med til sammen om lag 14,9 milliarder kroner til vegformål i 2007.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om veg

  Bompenger er en tilleggsfinansiering som gjør det mulig å gjennomføre vegprosjekter som ellers ville ha blitt stående ”på venteliste”, på grunn av de økonomiske rammer som må fastsettes for investeringer over statsbudsjettet. Alle bompengeprosjekter må godkjennes og vedtas av Stortinget. For at bompenger skal nyttes som hel eller delvis finansiering av vegprosjekter, er det regjeringens forutsetning at initiativet kommer fra lokale myndigheter. For 2007 er det ventet at bompengeselskapene vil stille om lag 4,8 milliarder kroner til rådighet for å finansiere deler av utbyggingen av riksvegnettet. Disse bompengemidlene kommer i tillegg til de foreslåtte bevilgningene med til sammen om lag 14,9 milliarder kroner til vegformål i 2007.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om veg

 • Hvorfor brukes ikke mer til vegformål, når vi betaler så mye i bil- og drivstoffavgifter?
  Vi bruker betydelige offentlige midler til vegformål i Norge. For neste år foreslår regjeringen at det skal bevilges nær 14,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til vegformål, det vil si tilsyn, drift, vedlikehold og utbygging av riksvegnettet. Dessuten er det for 2007 regnet med omkring 4,8 milliarder kroner i bompenger til utbygging av riksveger. I tillegg kommer også fylkeskommunenes og kommunenes bevilgninger til fylkesveger og kommunale veger. Biltrafikken fører med seg en mange ulemper. Trafikkulykker og miljøulemper fra vegtrafikken fører til at det offentlige og også hele samfunnet blir påført store kostnader. Bil- og drivstoffavgifter er en del av det offentliges inntektsbidrag som gjør det mulig å gi gode offentlige velferds- og tjenestetilbud til folk.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

  Vi bruker betydelige offentlige midler til vegformål i Norge. For neste år foreslår regjeringen at det skal bevilges nær 14,9 milliarder kroner over statsbudsjettet til vegformål, det vil si tilsyn, drift, vedlikehold og utbygging av riksvegnettet. Dessuten er det for 2007 regnet med omkring 4,8 milliarder kroner i bompenger til utbygging av riksveger. I tillegg kommer også fylkeskommunenes og kommunenes bevilgninger til fylkesveger og kommunale veger. Biltrafikken fører med seg en mange ulemper. Trafikkulykker og miljøulemper fra vegtrafikken fører til at det offentlige og også hele samfunnet blir påført store kostnader. Bil- og drivstoffavgifter er en del av det offentliges inntektsbidrag som gjør det mulig å gi gode offentlige velferds- og tjenestetilbud til folk.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om vegformål

 • Hvorfor får byene så stor andel av bevilgningene til kollektivtransport?
  Det er i byene det er viktigst å få til redusert vekst i biltrafikken. Her er presset på vegnettet og arealbruken størst, og det er også her økt biltrafikk har de mest alvorlige helse- og miljøfølgene. Samtidig er det her man har det beste grunnlaget for å få til en vekst i kollektivtransporten. Dette er noe av bakgrunnen for at det innenfor "vegmidler", det vil si både statlige riksvegbevilgninger og bompenger, er satt av om lag 1040 millioner kroner til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Den største satsingen på tiltak innen kollektivtransporten er i Oslo og Bergen, der de største prosjektene er Kolsåsbanen i Oslo og Bybanen i Bergen. Det er foreslått nærmere 200 millioner kroner til framkommelighetstiltak for buss og trikk, særlig i Oslo og Stavanger. Tilrettelegging av knutepunkt og holdeplasser er også prioriterte tiltak. Regjeringen foreslår dessuten at det settes av 107,2 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Det legges opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om kollektivtransport

  Det er i byene det er viktigst å få til redusert vekst i biltrafikken. Her er presset på vegnettet og arealbruken størst, og det er også her økt biltrafikk har de mest alvorlige helse- og miljøfølgene. Samtidig er det her man har det beste grunnlaget for å få til en vekst i kollektivtransporten. Dette er noe av bakgrunnen for at det innenfor "vegmidler", det vil si både statlige riksvegbevilgninger og bompenger, er satt av om lag 1040 millioner kroner til særskilte kollektivtransporttiltak innenfor Statens vegvesens virkeområde. Den største satsingen på tiltak innen kollektivtransporten er i Oslo og Bergen, der de største prosjektene er Kolsåsbanen i Oslo og Bybanen i Bergen. Det er foreslått nærmere 200 millioner kroner til framkommelighetstiltak for buss og trikk, særlig i Oslo og Stavanger. Tilrettelegging av knutepunkt og holdeplasser er også prioriterte tiltak. Regjeringen foreslår dessuten at det settes av 107,2 millioner kroner til belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk. Det legges opp til at Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand og Tromsø kan søke om midler fra ordningen.

  For mer informasjon – se:
  St.prp. nr. 1 (2006-2007) Samferdselsdepartementet
  Pressemelding om kollektivtransport