Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Andelskapital i samvirkeforetak

Behandlingen i Stortinget:
Regjeringens forslag fikk tilslutning, men slik at fradragsordningen også skal gjelde for boligbyggelag.

Omtale av Regjeringens forslag:
Regjeringen foreslår å gjeninnføre ordningen med fradrag for avsetninger til felleseid andelskapital i visse samvirkeforetak. Ordningen gir samvirkeforetakene bedre rammebetingelser for egenkapital.

En gjeninnføring av fradragsordningen kan reise spørsmål om forholdet til EØS-statsstøttereglene. Tiltaket vil derfor bli notifisert til ESA, og ikrafttredelsen foreslås utsatt til etter at forholdet til EØS-statsstøttereglene er avklart.

Forslagene er omtalt nærmere i Ot.prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte- og avgiftsopplegget 2007 – lovendringer, kapittel 12.