Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeids- og velferdsforvaltning

Fra 1. juli 2006 ble Aetat og Trygdeetaten slått sammen til den nye Arbeids- og velfredsetaten (NAV). Prinsippene for en ny arbeids- og velferdsforvaltningble lagt gjennom Stortingets behandling av St.prp. nr. 46 (2004-2005). Reformen er nå under iverksettelse.

Arbeids- og velferdsetaten har overtatt det ansvar og de oppgaver som Aetat og trygdeetaten har hatt. Arbeids- og velferdsetaten ledes av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Fra oktober 2006 klargjøres 20 lokale NAV-kontor (pilotkontor) for drift. I 2007 tas det sikte på å etablere 110 nye NAV-kontorer. Innen utgangen av 2009 skal det være tilgjengelig felles lokale arbeids- og velferdskontor for alle landets kommuner.

NAV-kontorene skal være basert på samarbeidsavtaler mellom Arbeids- og velferdsetaten og den enkelte kommune. Den enkelte kommune skal minimum delta i NAV-kontoret med oppgaver knyttet til økonomisk sosialhjelp, råd og veiledning.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I, punkt 2.2.3 Ny arbeids- og velferdsforvaltning og punkt 2.3.1 Stortingsmelding om arbeid, velferd og inkludering. NAV er også omtalt under Resultatområde 1 Administrasjon, forvaltning og utvikling, arbeids- og velferdsetaten