Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsgiveravgift, gjeninnføre differensiering

Regjeringen fremmer forslag til en ny ordning med regionalt differensiert arbeidsgiveravgift. Ordningen skal tre i kraft fra 1. januar 2007. Forslaget omfatter alle kommunene som hadde nedsatt arbeidsgiveravgift før omleggingen i 2004.

De fleste av disse kommunene vil få en generell, lav arbeidsgiveravgiftssats som er den samme som i 2003. Tromsø og Bodø får en noe høyere sats og Rennebu får en lavere sats.

Noen kommuner vil, som i dag, bare få lav sats innenfor et fribeløp pr foretak. Dette er en del av kommunene som ligger i dagens sone 2, den sonen som har lavest satsreduksjon. Regjeringen foreslår å utvide det årlige fribeløpet til 530 000 kroner. Forslaget er basert EU-kommisjonens forslag om å øke den maksimale grensen for såkalt bagatellmessig støtte.

Mens det tidligere var arbeidstakers bosted som var avgjørende for hvilken av de ulike satsene som skulle anvendes, baserer den nye ordningen seg på hvor virksomheten utøves og er registrert. Dersom et foretak driver virksomhet i flere geografiske områder vil avgiftssatsen bestemmes av i hvilken sone den enkelte enhet/underenhet er registrert. Spesielle regler gjelder for ambulerende virksomhet.

Den nye ordningen vil ha færre næringsunntak enn 2003-ordningen.

Ordningen vil også omfatte kommunal og statlig sektor.

Omleggingen vil være provenynøytral. Regjeringen viderefører hoveddelen av de kompenserende tiltakene som gjelder i dag for de områdene som ikke, eller ikke fullt ut, får gjeninnført 2003-satsene.

Se nærmere om forslaget i St. prp. nr. 1 (2006-2007) Skatte-, avgifts og tollvedtak, avsnitt 2.5.2. og St.prp. nr. 1 (2006-2007) Kommunal- og regionaldepartementet.