Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsinnvandring

Arbeidsinnvandring bidrar til å dekke behovet for arbeidskraft i deler av det norske arbeidsmarkedet. Dette medfører økt arbeidstilbud og tilførsel av ny kompetanse, samt at det bidrar til å dempe pris- og kostnadsveksten.

Norge har gjennom mange år vært en del av et felles nordisk arbeidsmarked. Nordiske borgere kan ta arbeid i Norge uten noen form for arbeids- eller oppholdstillatelse. Arbeidskraftsmobiliteten fra Norden, særlig fra Sverige, gir viktig bidrag til økningen av arbeidsstyrken i Norge.

Med EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen er Norge med i et felles europeisk arbeidsmarked. Borgere fra land i EU-15, Liechtenstein, Sveits og borgere fra Kypros og Malta kan reise inn i Norge uten oppholdstillatelse og ta opphold eller arbeid her i inntil tre måneder eller seks måneder dersom de er arbeidssøkende. Utover de nevnte tidsperiodene, kreves oppholdstillatelse for alle som arbeider, oppholder seg, eller er arbeidssøkende her. Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES bistår arbeidsgivere med å rekruttere arbeidskraft fra EU/EØS-området til Norge.

Ifølge foreløpige tall fra UDI var det per 1. juli 2006 i alt om lag 50 100 personer med gyldige tillatelser gitt med formål arbeid. Dette var 14 100 flere enn per 1. juli 2005. Utvidelsen av EU har medført en økende arbeidsinnvandring til Norge fra de nye EU-landene. Individuelle arbeidstakere fra de nye EU-landene må ha oppholdstillatelse før arbeid påbegynnes, med mindre vedkommende har hatt lovlig opphold i landet som arbeidstaker i minst ett år. I 1. halvår 2006 ble det utstedt 24 700 arbeidstillatelser til borgere av de nye EU-landene. Dette er 47 prosent flere enn i samme periode i 2005. Nær 90 prosent av arbeidstillatelsene i 1. halvår 2006 ble gitt til personer fra Polen eller Litauen. Som følge av den høye etterspørselen etter arbeidskraft har tilstrømmingen av arbeidstakere fra disse landene til Norge vært større enn til de øvrige nordiske landene.

Arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS-området har også bidratt til å dekke ledige stillinger. I 2005 ble det totalt innvilget 5 700 nye arbeidstillatelser til arbeidstakere fra land utenfor EØS. Mange av disse gjaldt sesongarbeidskraft. Det aller meste av rekrutteringen av faglært utenlandsk arbeidskraft fra land utenfor EØS skjer med grunnlag i bestemmelsen i utlendingsforskriften om arbeidstillatelse til faglært arbeidskraft. Det ble innvilget om lag 1 200 arbeidstillatelser til faglærte i 2005. De største gruppene kom fra India, USA, Russland, Kina og Romania.

Se nærmere omtale i St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I, punkt 2.2.5 Arbeidsmarkedspolitikken, Resultatområde 2 Arbeidsmarked og Resultatområde 3 Arbeidsmiljø og sikkerhet.