Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


A

Arbeidsledighet

Det brukes to ulike mål på arbeidsledigheten: arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og antall personer som er registrert arbeidsledige ved arbeidskontorene. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt måles i Statistisk sentralbyrås arbeidskraftundersøkelse (AKU). Ledighetsraten målt ved denne metoden omtales ofte som AKU-ledigheten. AKU er en utvalgsundersøkelse der Statistisk sentralbyrå (SSB) hver måned spør et representativt utvalg av befolkningen om deres tilknytning til arbeidsmarkedet. For at arbeidssøkende personer skal regnes som arbeidsledige, kreves det ifølge AKU at de ikke har inntektsgivende arbeid, at de har forsøkt å skaffe seg inntektsgivende arbeid i løpet av de siste fire ukene, og at de kan påta seg slikt arbeid i løpet av de neste to ukene. Registrerte arbeidsledige ved arbeidskontorene måles av NAV (Ny arbeids og velferdsforvaltning). For å kunne motta dagpenger må en arbeidsledig registrere seg hos NAV.

AKU-ledigheten er det mest relevante målet når en sammenlikner arbeidsledighetsnivåer mellom land, fordi arbeidskraftundersøkelsene i ulike land benytter den samme metoden for å innhente data. Arbeidsledigheten er lavere i Norge enn i de fleste andre OECD-land. I 2005 utgjorde AKU-ledigheten 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Gjennomsnittlig ledighet i perioden 1996-2004 var 4,0 prosent. Til sammenlikning var arbeidsledigheten i 2005 7,9 prosent i EU-15 og 5,1 prosent i USA.

Målt ved sesongjusterte tall fra arbeidskraftsundersøkelsen (AKU), utgjorde arbeidsledigheten 3,4 prosent av arbeidsstyrken i tremånedersperioden juni-august 2006. Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn i den foregående tremånedersperioden. Med utgangspunkt i de siste ledighetstallene fra Statistisk sentralbyrå og de makroøkonomiske utsiktene anslås ledigheten til 3,3 prosent av arbeidstyrken som gjennomsnitt for inneværende år. Dette er 0,5 prosentpoeng lavere enn lagt til grunn i Revidert nasjonalbudsjett 2006. For 2007 anslås ledigheten i nasjonalbudsjettet 2007 til 3,0 prosent av arbeidsstyrken.

Statistisk sentralbyrå opplyste i en pressemelding fredag 29. september at byrået gjennom inneværende år har rapportert for lave tall for arbeidsledighet. Feilen oppsto ifølge SSB ved overgang til nytt spørreskjema i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra januar 2006. En gruppe personer som har fått arbeid, men ennå ikke har begynt i jobb, og som ønsker å tiltre i jobben på et tidligere tidspunkt, ble utelatt fra arbeidsstyrken og også fra statistikken over arbeidsledige. Denne gruppen regnes som arbeidsledige inntil de tiltrer i ny jobb. Finansdepartementets anslag for AKU-ledigheten i 2006 og 2007 i Nasjonalbudsjettet 2007 ville med riktige AKU-tall lagt til grunn, blitt rundt ¼ prosentpoeng høyere for begge årene.

Det var ved utgangen av september i år registrert 58 300 helt ledige personer. Dette er 22 300 færre enn ett år tidligere. Summen av helt ledige og personer på ordinære arbeidsmarkedstiltak falt med om lag 24 000 personer i denne perioden. Den registrerte ledigheten anslås å avta til 2,7 prosent. av arbeidsstyrken i gjennomsnitt for 2006.

Se også omtale i Nasjonalbudsjettet 2007, kapittel 2.5.
St.prp.nr.1 (2006-2007) Arbeids- og inkluderingsdepartementet del I, punkt 2.2.5 Arbeidsmarkedspolitikken og Resultatområde 2 Arbeidsmarked.